Wyszukane artykuły - "uczelnie wyższe"


Artykuły (12):

Uczelnie eliminują bariery dla niepełnosprawnych studentów

NIK o realizacji przez uczelnie niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do studiowania i badań naukowych.

więcej treści z artykułu: Uczelnie eliminują bariery dla niepełnosprawnych studentów

Uczelnia uczy, ale czy nauczy?

NIK o systemie oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych

więcej treści z artykułu: Uczelnia uczy, ale czy nauczy?

NIK o opłatach za studia w publicznych szkołach wyższych

Skontrolowane uczelnie publiczne nie zawsze prawidłowo ustalały wysokość opłat za usługi edukacyjne. Nierzetelnie szacowano koszty nauki na studiach niestacjonarnych, a opłaty rekrutacyjne zawyżano. Kłopoty były także ze zwalnianiem studentów z opłat. Uczelnie co prawda wypełniły ustawowy obowiązek określenia warunków zwolnień, ale przyjęte zasady w praktyce ograniczały lub utrudniały skorzystanie z tych zwolnień.

więcej treści z artykułu: NIK o opłatach za studia w publicznych szkołach wyższych

NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach znacząco wzrosła, jednak średnia liczba obronionych prac doktorskich ledwie przekracza 40 proc. NIK wskazuje, że stosunkowo łatwa dostępność studiów doktoranckich i masowe kształcenie doktorantów, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery naukowej, może wzbudzać poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

NIK o kształceniu na kierunkach zamawianych

Ministerialny program tzw. uniwersyteckich kierunków zamawianych zwiększył atrakcyjność kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych i przyczynił się do wzrostu liczby absolwentów na tych kierunkach. Jednak w ocenie Izby źle zaprojektowano towarzyszący mu system stypendiów: wysokie stypendia otrzymywały nawet osoby z niską średnią. Nie przewidziano też konieczności zwrotu środków w przypadku przerwania studiów.

więcej treści z artykułu: NIK o kształceniu na kierunkach zamawianych

NIK o egzaminach w oświacie

System egzaminów – szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy – wymaga naprawy, głównie z uwagi na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane przy ich sprawdzaniu. Słaba kontrola komisji egzaminacyjnych sprawia, że wśród świetnych egzaminatorów bez trudu i bez konsekwencji trwają także ci nierzetelni.

więcej treści z artykułu: NIK o egzaminach w oświacie

NIK o dotowaniu szkół artystycznych

Od 14 lat kolejni ministrowie kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, przekazywali niepublicznym szkołom artystycznym zaniżone dotacje, konsekwentnie naruszając ustawę o systemie oświaty. W latach 2011-2013 wszystkie szkoły tego rodzaju dostały mniej niż połowę przysługującej im kwoty. Szkoły nie wiedziały czy przyznane im sumy są prawidłowe, bo nie znały podstawy ani wynikających z niej stawek dotacji. Sprawa jest istotna, ponieważ zapotrzebowanie na dotacje rośnie - w ciągu ostatnich dwunastu lat liczba niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych wzrosła dwukrotnie.

więcej treści z artykułu: NIK o dotowaniu szkół artystycznych

NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

Wykorzystywane przez uczelnie wyższe do weryfikacji prac dyplomowych komputerowe programy antyplagiatowe okazały się mało przydatne i nieskuteczne. Programy można łatwo oszukać, nie wykrywają nawet prymitywnych zapożyczeń z popularnych portali, a rezultaty ich pracy są nieporównywalne pomiędzy uczelniami. Zdaniem NIK programy te powinny być tylko uzupełnieniem, jednym z elementów całego bogatego uczelnianego mechanizmu antyplagiatowego, ale na pewno nie mogą go zastępować.

więcej treści z artykułu: NIK o ochronie praw autorskich w pracach dyplomowych

NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne

Budżet państwa wydaje setki milionów złotych na projekty badawcze i innowacje. Jednak efekty tych działań nie mają większego wpływu na poprawę innowacyjności polskiej gospodarki.

więcej treści z artykułu: NIK o wdrażaniu innowacji przez szkoły wyższe i parki technologiczne

Przeczytaj treść ponownie