Wyszukane artykuły - "współpraca międzynarodowa"


Artykuły (170):

Polska - Indonezja: partnerstwo i współpraca

W Warszawie odbywa się polsko-indonezyjskie seminarium najwyższych organów kontroli: polskiej NIK i indonezyjskiej BPK (The Audit Board of The Republic of Indonesia). NIK i jej indonezyjski odpowiednik są ważnymi parterami m.in. w walce z korupcją i defraudowaniem publicznych pieniędzy. Obie instytucje chcą też ściśle współpracować przy monitorowaniu w swoich krajach Agendy 2030 – kluczowego planu ONZ dla zrównoważonego rozwoju świata i ludzkości. Indonezyjski BPK jest jednym z największych organów kontroli na świecie obok m.in chińskiego i indyjskiego swojego odpowiednika.

więcej treści z artykułu: Polska - Indonezja: partnerstwo i współpraca

Grupa Wyszehradzka - bliżej

Prezes NIK spotkał się z szefami najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej. Tzw. grupa V4 przygotowuje wspólne stanowisko przed zbliżającym się posiedzeniem Komitetu Kontaktowego, czyli zebraniem prezesów najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka - bliżej

NIK gościem specjalnym na 25-leciu najwyższego organu kontroli Słowacji

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w obchodach XXV rocznicy ustanowienia Republiki Słowacji oraz słowackiego najwyższego organu kontroli. W trakcie towarzyszącej uroczystościom konferencji szef Izby przedstawił swój punkt widzenia na temat największych wyzwań stojących przed krajowymi instytucjami kontroli. W spotkaniu udział wzięli m.in. Premier Słowacji, Prezes Trybunału Obrachunkowego Austrii pełniąca jednocześnie funkcję Sekretarza Generalnego INTOSAI – organizacji skupiającej najwyższe ograny kontroli z całego świata.

więcej treści z artykułu: NIK gościem specjalnym na 25-leciu najwyższego organu kontroli Słowacji

Prezesi najwyższych organów kontroli Polski i Indii o wsparciu dla ONZ

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał z Audytorem Generalnym Indii Rajivemem Mehrishim o kontroli wdrażania celów zrównoważonego rozwoju przez państwa członkowskie ONZ. To największa prowadzona obecnie kontrola międzynarodowa. W jej przygotowaniu znaczną rolę odegrali Hindusi, których z Polakami łączy blisko dwudziestoletnia współpraca szkoleniowa.

więcej treści z artykułu: Prezesi najwyższych organów kontroli Polski i Indii o wsparciu dla ONZ

Sukces na Zarządzie EUROSAI w Polsce - Plan Operacyjny przyjęty

Prezesi kilkunastu europejskich najwyższych organów kontroli będących członkami Zarządu EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) przyjęli ważny dokument - plan operacyjny działań, które unowocześnią najwyższe organy kontroli i pomogą im sprostać nowym wyzwaniom. Omówienie tak ważnych projektów odbyło się w mieście, które zajmuje szczególne miejsce w najnowszej historii Polski i Europy – w Gdańsku. W miejscu, w którym powstała „Solidarność” - symbol postkomunistycznej transformacji. Na zaproszenie Prezesa NIK, szefowie najwyższych organów kontroli odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej.

więcej treści z artykułu: Sukces na Zarządzie EUROSAI w Polsce - Plan Operacyjny przyjęty

NIK o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Utworzony w strefie przygranicznej na terytoriach trzech państw: Polski, Słowacji i Ukrainy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” powinien zyskać prawne umocowanie. Na razie bowiem działające na jego terenie polskie parki narodowe i krajobrazowe realizują jedynie swoje zadania ustawowe, ponieważ zadania Rezerwatu nie zostały wprost zdefiniowane. W efekcie Rezerwat jest jedynie nieformalną formą ochrony przyrody, co nie ułatwia współpracy transgranicznej z parkami tworzącymi Rezerwat po stronie słowackiej i ukraińskiej w zakresie ochrony zwierząt i roślin.

więcej treści z artykułu: NIK o Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie”

Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

NIK wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Państwowym Urzędem Kontroli Republiki Chorwacji przedstawiły sprawozdanie z kontroli koordynowanej dotyczącej wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich, tzw. instrumentu JASPERS. Zdaniem kontrolerów pomoc zapewniana przez JASPERS miała pozytywny wpływ na jakość wniosków o unijne dofinansowanie. Przyczyniła się także do szybszego zatwierdzania przez Komisję Europejską projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków europejskich.

więcej treści z artykułu: Wsparcie w ramach inicjatywy JASPERS - wspólne sprawozdanie ETO, NIK i NOK Chorwacji

Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

Polscy i brytyjscy kontrolerzy wspierają wiedzą i doświadczeniem młodych stażem audytorów z Kosowa. Wszystko to w ramach projektu Komisji Europejskiej, która chce rozwinąć potencjał zawodowy Kosowian w zakresie kontroli przedsiębiorstw publicznych. Audytor Generalny Kosowa Besnik Osmani zadeklarował podczas wizyty studyjnej w Warszawie, że chciałby przedłużyć i rozszerzyć współpracę z Polakami.

więcej treści z artykułu: Urząd Kontroli Kosowa chce kontynuować współpracę z NIK

NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Ambasador Republiki Azerbejdżanu Hasan Hasanov Aziz oglu spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, by omówić szczegóły współpracy bliźniaczej między Najwyższą Izbą Kontroli a Izbą Obrachunkową Azerbejdżanu. Projekt ten ma na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego azerskiego najwyższego organu kontroli. NIK podjęła się tego zadania na zlecenie Komisji Europejskiej.

więcej treści z artykułu: NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

INTOSAI świętuje 40. rocznicę ustanowienia Deklaracji z Limy , dokumentu, który został określony w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ jako kluczowy w określeniu niezależności organów kontroli na świecie. W dn. 5-7 grudnia odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą uchwalenia Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli – fundamentalnego dokumentu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

więcej treści z artykułu: ONZ docenia wagę Deklaracji z Limy jako podstawy niezależności kontroli na świecie

Przeczytaj treść ponownie