Wyszukane artykuły - "współpraca z Sejmem"


Artykuły (29):

Zmiany w gospodarowaniu odpadami zgodnie z zaleceniami NIK

Przygotowane zmiany w przepisach o odpadach uwzględniają liczne wnioski Najwyższej Izby Kontroli. Izba od wielu lat wskazywała na konieczność wprowadzenia systemowych zmian w finansowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska ze względu na niewydolność obecnego systemu. Nowe prawo ma przede wszystkim wzmocnić kompetencje inspektorów IOŚ. Będą oni mogli m.in. prowadzić kontrole interwencyjne - bez wcześniejszego zawiadomienia, a także przeprowadzać czynności o dowolnej porze dnia i nocy, co okazuje się szczególnie istotne przy obecnych częstych pożarach na składowiskach odpadów.

więcej treści z artykułu: Zmiany w gospodarowaniu odpadami zgodnie z zaleceniami NIK

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt poparł wniosek NIK

Prezes Krzysztof Kwiatkowski na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt przedstawił posłom stanowisko NIK w sprawie finansowania sterylizacji psów i kotów. Najwyższa Izba Kontroli postuluje, by przepisy jednoznacznie dopuszczały możliwość finansowania przez gminy kastracji i sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli, jeśli wyrażą oni na to zgodę.

więcej treści z artykułu: Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt poparł wniosek NIK

Prezes NIK w Sejmie o fakturach dokumentujących czynności fikcyjne

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP informację na temat wyników kontroli dotyczącej faktur dokumentujących czynności fikcyjne.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK w Sejmie o fakturach dokumentujących czynności fikcyjne

NIK była czujna, Sejm świadomy

Kolejny raz dobra współpraca organów w państwie zaowocowała pożytecznym rozstrzygnięciem. W ślad za wnioskiem Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego, z Ustawy o ochronie przyrody wyeliminowano przepisy niezgodne z Konstytucją.

więcej treści z artykułu: NIK była czujna, Sejm świadomy

Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski chce wiedzieć, w jakim stopniu Komisja Europejska wykorzystuje wnioski i zalecenia wydawane przez publicznych audytorów z ETO. - Ciekawe byłoby przeniesienie tej inicjatywy na nasz krajowy grunt - komentuje Jacek Uczkiewicz, wiceprezes NIK.

więcej treści z artykułu: Inicjatywa Parlamentu Europejskiego

Posłowie w NIK

NIK gościła posłów z sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Komisja w czasie wyjazdowego posiedzenia wysłuchała w Sali Kolegialnej informacji Prezesa NIK na temat priorytetów pracy Izby.

więcej treści z artykułu: Posłowie w NIK

Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

W 2012 r. budżet państwa i budżet środków europejskich były wykonywane w warunkach pogłębiającego się spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce, recesji w Unii Europejskiej i pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej.

więcej treści z artykułu: Przemówienie Prezesa NIK: Analiza wykonania budżetu

NIK ocenia budżet państwa

Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011. Oceniając pozytywnie wykonanie budżetu państwa w 2011 roku oraz rozpoczęte reformy systemowe, Kolegium NIK uznało, że podjęte przez rząd działania, choć idą w dobrym kierunku, to wciąż są niewystarczające do rozwiązania występujących problemów. Dlatego też dalsze reformowanie finansów publicznych powinno być kontynuowane.

więcej treści z artykułu: NIK ocenia budżet państwa

Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie NIK

Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, które odbyło się 11 stycznia w siedzibie NIK, było dla kierownictwa Izby okazją do przedstawienia parlamentarzystom specyfiki pracy najwyższego organu kontroli RP.

więcej treści z artykułu: Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w siedzibie NIK

Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Raporty z kontroli NIK – dotyczące spółki ELEWARR i spółek przemysłu potencjału obronnego – zostały szczegółowo omówione na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych.

więcej treści z artykułu: Wyniki kontroli NIK na sierpniowych posiedzeniach komisji sejmowych

Przeczytaj treść ponownie