Wyszukane artykuły - "zamówienia publiczne"


Artykuły (19):

Klauzule społeczne - czy to działa? [panel ekspertów]

Klauzule społeczne to narzędzie, dzięki któremu można łączyć zamówienia publiczne z wspieraniem osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Raport przygotowany przez Najwyższą Izbę Kontroli pokazał, że klauzule wciąż są wykorzystywane w znikomym stopniu. O tym, czy się to zmieni, dyskutowali zaproszeni do NIK eksperci.

więcej treści z artykułu: Klauzule społeczne - czy to działa? [panel ekspertów]

NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

Działania szefa KPRM oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz upowszechnienia klauzul społecznych w zamówieniach publicznych administracji rządowej nie zwiększyły skali ich stosowania. Również samorządy w znikomym stopniu korzystają z tego rozwiązania.

więcej treści z artykułu: NIK o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiła Prezesa NIK na debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości i ograniczenia nadużyć w zamówieniach publicznych. Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas dyskusji 10 propozycji zmian w prawie, które NIK zdefiniowała w wyniku przeprowadzonych kontroli.

więcej treści z artykułu: NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

NIK o zlecaniu usług prawniczych przez samorządy

Dolnośląskie urzędy w sposób zróżnicowany organizowały obsługę prawną swoich spraw. Tylko w jednym przypadku obsługę tych zadań prowadzili wyłącznie pracownicy urzędu, w pozostałych przypadkach powierzano ją - w całości lub w części - firmom zewnętrznym. NIK ustaliła, że 60 proc. środków przeznaczonych na zewnętrzną obsługę prawną urzędów wydano niezgodnie z prawem lub zasadami należytego zarządzania finansami publicznymi. Większość usług prawnych zlecano bez przetargów bądź w trybie z wolnej ręki. Duża część usług dotyczyła zewnętrznej pomocy prawnej przy odzyskiwaniu podatku VAT, przy czym jej koszt sięgał nawet 30 proc. zwróconego podatku.

więcej treści z artykułu: NIK o zlecaniu usług prawniczych przez samorządy

NIK o zamówieniach publicznych

Wnioski po kontroli NIK dotyczącej zamówień publicznych wykorzystywane przez administrację publiczną.

więcej treści z artykułu: NIK o zamówieniach publicznych

NIK o realizacji zamówień publicznych

Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak tylko nieliczne urzędy korzystały z ustawowych możliwości uzyskania najkorzystniejszej oferty przy zawieraniu umów. Większość nadal stosowała najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, głównie z obawy przed postępowaniami odwoławczymi.

więcej treści z artykułu: NIK o realizacji zamówień publicznych

Błędy w przetargach unijnych

Czternaście najwyższych organów kontroli państw UE zaangażowało się wspólnie z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w równoległą analizę błędów w zamówieniach publicznych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Ich raport został przyjęty w Rydze przez Komitet Kontaktowy Prezesów Najwyższych Organów Kontroli UE i ETO. Podpisał go m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

więcej treści z artykułu: Błędy w przetargach unijnych

NIK w projekcie Barometr ryzyka

Najwyższa Izba Kontroli przyjęła zaproszenie Fundacji Batorego do udziału w projekcie Barometr ryzyka w zamówieniach publicznych. Izba włączy się w pracę zespołu przygotowującego narzędzie do monitorowania ryzyka i oceny nadużyć w obszarze zamówień zlecanych przez instytucje publiczne.

więcej treści z artykułu: NIK w projekcie Barometr ryzyka

NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia budowę ośrodka wodno - rekreacyjnego w Koszalinie – jednej z kluczowych inwestycji miasta. W wyniku złego nadzoru jej koszt wzrósł o ponad 13 mln zł, a obiekt zostanie oddany do użytku z rocznym opóźnieniem. Zarząd Obiektów Sportowych, pełniący nadzór nad inwestycją, nie był ani organizacyjnie ani kadrowo przygotowany do jej prowadzenia. Dlatego dopuścił do licznych nieprawidłowości.

więcej treści z artykułu: NIK o budowie Aquaparku w Koszalinie

Przeczytaj treść ponownie