10 maja 2012

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prawidłowości prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

Informację przedstawił dyrektor Departamentu Infrastruktury NIK - Stanisław Jarosz.
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji, rejestrów i baz danych, zawierających informacje o terenie, stanowiących podstawę do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej. W szczególności ocenie podlegała prawidłowość i skuteczność działań Głównego Geodety Kraju.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań z zakresu prowadzenia baz danych, jako podstawy do tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej.

W dyskusji posłowie podnosili kwestie niedostatecznego nadzoru Głównego Geodety Kraju nad samorządami oraz znaczne zaległości w tworzeniu baz danych.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień p.o. głównego geodety kraju - Jacka Jarząbka Komisje przejęły Informację.

Komisje rozpatrzyły Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego z udziałem gmin.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury NIK w Zielonej Górze - Włodzimierz Stobrawa.
Celem kontroli była ocena zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółki prawa handlowego z udziałem samorządu gminnego, a w szczególności przestrzegania ustawowych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego w realizacji obowiązków związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym w zakresie eksploatacji i utrzymania tego zasobu w należytym stanie technicznym oraz legalności i gospodarności w wydatkowaniu środków na ten cel.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła sposób zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez skontrolowane spółki prawa handlowego z udziałem gmin. Uzasadniają to istotne nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków przez zarządy większości skontrolowanych spółek i zatrudnionych w nich licencjonowanych zarządców.

W trakcie dyskusji członkowie Komisji wyrazili zaniepokojenie tak znacznymi uchybieniami. Komisje upoważniły Prezydia Komisji do przygotowania dezyderatu do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w tej sprawie.

Komisje przyjęły Informację.

Komisje rozpatrzyły Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie województw i powiatów.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury NIK w Kielcach - Tadeusz Poddębniak.
Celem kontroli była ocena wykonania przez zarządy powiatów i województw zadań z zakresu zagospodarowania nieruchomości tych jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności ich ewidencjonowania, stopnia uregulowania stanu prawnego, stanu zagospodarowania, prowadzenia ewidencji.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonywanie przez właściwe organy objętych kontrolą województw i powiatów zadań z zakresu zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie tych jednostek.

W trakcie dyskusji podniesiono kwestie zbyt małych kompetencji nadzorczych i kontrolnych, jakimi dysponuje Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Główny Geodeta Kraju.
Po dodatkowych wyjaśnieniach p.o. głównego geodety kraju - Jacka Jarząbka oraz przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Komisje przejęły Informację.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Piotr Styczeń.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 czerwca 2012 11:26
Data publikacji:
10 maja 2012 11:26
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 czerwca 2012 11:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku NIK przedłożył Sejmowi 191 informacje o wynikach kontroli.