11-12 lipca 2012

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 375 i nr 527).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki oraz wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku oraz przyjęcie poprawek.

Poprawki dotyczą przepisów wykonawczych, odnoszą się do daty wejścia ustawy w życie oraz dają delegację ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Sprawozdawca - Waldy Dzikowski (PO).

Wyznaczono do 12 lipca do godz. 12 termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Marceli Niezgoda.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła „Informację o realizacji w 2011 roku Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (druk nr 390).

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Michał Deskur.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia Sejmowi informację o realizacji Programu za rok poprzedni.
Z przedstawionej informacji wynika, iż środki przewidziane na wykonanie Programu w 2011 zostały wydatkowane na poziomie blisko 100%, co oznacza, że przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w 2011 roku zostały w pełni zrealizowane.

W czasie dyskusji posłowie pytali o różnicę między kwotami planowanymi w Programie a wydatkowanymi oraz czy Najwyższa Izba Kontroli śledzi Program i jego wykonanie. Posłowie zwracali szczególną uwagę na konieczność kontynuowania Programu. Podnoszono również tak istotne kwestie jak podwyżki dla policjantów, pracowników cywilnych służb mundurowych oraz sprawy związane z wykorzystywaniem uzbrojenia oraz sprzętu przez służby.

Komisja wnosi o przyjęcie informacji z druku nr 390.

Sprawozdawca - poseł Konstanty Oświęcimski (PO).

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia Informacji dla Sejmu i Senatu o działalności Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), w tym także informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy - za 2011 rok (druk nr 474).

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Michał Deskur.

W dyskusji posłowie pytali o liczbę wniosków składanych przez Policję o kontrolę operacyjną w celu wykrycia sprawców, utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego umyślnych przestępstw wymienionych w art. 19 ust.1 ustawy o Policji, gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo są nieprzydatne.

Komisja zdecydowała, by kontynuować rozpatrywanie informacji na jednym z kolejnych posiedzeń.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - Marceli Niezgoda.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ zamierzała rozpatrzyć Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Zastępca przewodniczącego Komisji - poseł Teresa Piotrowska (PO) zgłosiła wniosek dotyczący zdjęcia tego punktu z porządku obrad.

Komisja po dyskusji, w głosowaniu, przyjęła ww. wniosek.

W ramach spraw bieżących posłowie wypowiadali się na temat Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W szczególności zwracali uwagę na zastrzeżenia NIK zawarte w Informacji dotyczące przypadków niecelowego i niegospodarnego rozkładania na raty opłat koncesyjnych na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Witold Graboś oraz dyrektor w Departamencie Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli - Grzegorz Buczyński.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r. (druk nr 485) wraz z opiniami pozostałych komisji sejmowych.

Komisja uchwaliła opinię dla Prezydium Sejmu RP w sprawie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 r. (druk nr 485), w której pozytywnie zaopiniowała działalność NIK w 2011 roku.

Upoważniono poseł Brygidę Kolendę-Łabuś (PO) do przedstawienia powyższej opinii.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes NIK - Wojciech Kutyła.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.

Komisja kontynuowała rozpatrywanie Informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły.

Posiedzenie zwołane zostało w związku ze skierowaniem przez Marszałek Sejmu do Komisji – do rozpatrzenia – wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu RP na powyższy temat.

Informację przestawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Jarosław Duda oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Mirosław Jakubowski.

Wsparcie socjalne uczniów ze szkół na terenie kraju polega na podejmowaniu działań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych, pomocy stypendialnej, profilaktyce zdrowotnej oraz edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej.

Jednym z poważniejszych problemów społecznych wymagających podjęcia działań jest problem niedożywienia dzieci i młodzieży.

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Infrastruktury.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w częściach właściwych dla Komisji Infrastruktury.

W dyskusji posłowie omówili przychody Krajowego Funduszu Drogowego, wydatki na finansowanie autostrad oraz wydatki Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w częściach właściwych dla Komisji Kultury i Środków Przekazu z tym że z zastrzeżeniami w części 09 dotyczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W dyskusji nad częścią 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji posłowie omówili rozkładanie na raty opłat za udzielenie koncesji na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, wysokość opłaty prolongacyjnej dla każdej raty oraz zakup samochodu osobowego. W toku posiedzenia poseł Zbigniew Kuźmiuk (PiS) złożył wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok w części 09.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w części właściwej dla Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego.

Nie zgłoszono zastrzeżeń do opinii ww. Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Tadeusz Jarmuziewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Jacek Dominik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Magdalena Młochowska, podsekretarze stanu w MTBiGM – Piotr Styczeń, Anna Wypych-Namiotko, główny geodeta kraju – Kazimierz Bujakowski, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad – Lech Witecki oraz zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Witold Graboś.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r.
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Obrony Narodowej.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie z zastrzeżeniami sprawozdanie z wykonania budżetu poszczególnych dysponentów. Zastrzeżenia polegały na:
- wysokim stanie zaległości w dochodach budżetowych w części 29 wynoszących 34.2457 tys. zł mimo podejmowania przez dysponentów dochodzenia należności Skarbu Państwa,
- uchybieniach w przeprowadzaniu inwentaryzacji należności, w związku z którymi nie ujawniono należności o łącznej wartości 3.798 tys. zł,
- zwiększeniu ilości nierozliczonych przedpłat (o kwotę 1.465.015 tys. zł), często bez jednoczesnego powiązania udzielonych kontrahentom przedpłat uzyskaniem z tego tytułu efektów rzeczowych,
- ujmowaniu w planach zadań rzeczowych nie w pełni do tego przygotowanych lub bez dokładnego rozpoznania możliwości realizacji,
- przewlekłości w realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, a także niepełnego osiągnięcia w roku budżetowym celu określonego w budżecie zadaniowym,
- niewdrożeniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej niektórych zaleceń NIK po przeprowadzonych poprzednio kontrolach.
W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na:
- specyfikę resortu oraz jego zamówień, które często organizowane są poza reżimem ustawy – Prawo zamówień publicznych, i wynikające z tego konsekwencje w finansowaniu inwestycji przez MON,
- możliwości realizacji programu zakupu samolotów pasażerskich do przewozu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeżeniami oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wskazując naruszenia ustawy o rachunkowości, pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w pozostałym zakresie.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Czesław Mroczek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Jacek Dominik, zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznago - Zdzisław Skorża oraz zastępca Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Tomasz Szymanik.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r.
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w części 14 - Rzecznik Praw Dziecka i 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Pozostałe części właściwe dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny NIK oceniła pozytywnie z zastrzeżeniami.

Poseł koreferent Maria Zuba (PiS) zwróciła uwagę na liczne uchybienia w wykonaniu budżetu w zakresie części 31- Praca, 44 - Zabezpieczenie społeczne, 63 - Rodzina, 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wniosła zastrzeżeń do części 14 i 54.

W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na:
- niewłaściwie zaplanowane wydatki Funduszu Pracy,
- złą politykę państwa walki z bezrobociem,
- wskaźniki w budżecie zadaniowym,
- egzekucję środków z Funduszu Alimentacyjnego ,
- sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- przewlekłość postepowań egzekucyjnych,
- zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych – Jarosław Duda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w MPiPS - Marek Bucior, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wojciech Skiba, zastępca prezesa KRUS - Janina Pszczółkowska, oraz członek zarządu ZUS - Mirosława Boryczka.

Komisja Gospodarki /GOS/ uchwaliła plan pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła propozycję tematu kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ wysłuchała informacji Ministra Sportu i Turystyki na temat sytuacji na polskim rynku usług turystycznych w związku z upadkiem biura podróży Sky Club.

Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki-Katarzyna Sobierajska.

Podsekretarz stanu wskazała na konieczność stałego monitorowania kondycji finansowej biur podróży oraz konieczność wprowadzania zmian w przepisach prawnych uniemożliwiających ogłoszenie upadłości przez biura turystyczne na początku sezonu turystycznego.

Przewodniczący podkomisji stałej ds. turystyki - poseł Andrzej Gut-Mostowy zapewnił, że podkomisja podejmie prace nad rozwiązaniami prawnym, które lepiej zabezpieczać będą interesy klientów biur podróży, a także że w sposób ciągły będzie prowadzony monitoring działalności tour operatorów.

Komisja przyjęła ww. informację.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych”.

Informację przedstawił dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK - Marek Bieńkowski.

Celem kontroli była ocena funkcjonowania systemu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz wykorzystania tych informacji, a w szczególności ocena działań Komendanta Głównego Policji w zakresie mi.in.: opracowania systemu gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych, ocena sposobu funkcjonowania systemu, współpracy międzynarodowej w celu pozyskania informacji o zagranicznych zakazach stadionowych, rejestrowania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz odpowiedź na pytanie, na jakim etapie było tworzenie bazy danych o osobach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas EURO 2012.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

rowadzona przez Komendanta Głównego Policji baza danych, w której gromadzone są informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, nie była na bieżąco aktualizowana o dane osób, w stosunku do których orzeczono zakazy uczestnictwa w imprezach masowych.

W wyniku drugiej kontroli sprawdzającej zakończonej tuż przed rozpoczęciem Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w wyniku wdrożenia zaleceń, NIK pozytywnie oceniła realizacje wniosków pokontrolnych.

W toku dyskusji posłowie podnosili kwestię problemu zagrożenia narkotykowego podczas imprez masowych, a w szczególności podczas trwania meczów piłki nożnej oraz interesowali się sprawami dotyczącymi m.in. możliwości organizowania „stref kibica” podczas trwania meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej rozgrywanych w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata Brazylia 2014.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła ww. informację.

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Jacek Foks oraz generalny inspektor ochrony danych osobowych - Wojciech Wiewiórowski.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ wysłuchała informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat celów Białej Księgi: Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Marek Bucior.

Celem przedmiotowego dokumentu jest diagnoza obecnego stanu krajowych systemów emerytalnych, a co za tym idzie, przedstawienie stosownych rekomendacji dla państw Unii Europejskiej. Biała Księga porusza między innymi takie kwestie jak: zapewnienie stabilności finansowej systemów emerytalnych, utrzymanie adekwatnego poziomu świadczeń emerytalnych, utrzymanie równowagi miedzy okresem aktywności zawodowej i czasem spędzonym na emeryturze, wspieranie dłuższego życia zawodowego.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 rok.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
W posiedzeniu uczestniczył prezes ZUS - Zbigniew Derdziuk.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ uchwaliła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie funkcjonowania instytutów badawczych w obszarze rolnictwa.
W dezyderacie Komisja postuluje zwiększenie środków finansowych na ich funkcjonowanie, ograniczenie sprzedaży ich majątku oraz zwiększenie transferu wyników badań do praktyki rolniczej.

Komisja uchwaliła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku możliwości stosowania podstawowych substancji dodatkowych do wyrobów winiarskich oraz kolizji polskich przepisów uniemożliwiających właściwe stosowanie prawa przez polskich przedsiębiorców.

W dezyderacie Komisja wnioskuje o podjęcie działań przez odpowiedzialne resorty w celu wyeliminowania dyskryminacji polskich przedsiębiorców branży winiarskiej.

Komisja przyjęła propozycję tematu kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 rok.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji wieloletniego programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” oraz o programach wsparcia finansowego upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, realizowanych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ przeprowadziły pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk nr 493).

Uzasadnienie projektu przedstawiła senator Helena Hatka.

Projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02), stwierdzającego zgodność przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym z Konstytucją.

Opiera się on o poniższe wskazania wywiedzione z uzasadnienia wyroku:
- referendum może być przeprowadzone także w sprawach, które nie mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki,
- referendum nie musi polegać na rozstrzyganiu sprawy, lecz także na wyrażeniu stanowiska (referendum opiniodawcze, konsultacyjne),
- referendum powinno być dopuszczalne co najmniej w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja skierowała projekt do podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, której przewodniczy poseł Radosław Witkowski (PO).

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Komisja postanowiła nie zgłaszać propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację na temat prac nad „Założeniami Polityki Miejskiej”.

Informację przedstawili: minister rozwoju regionalnego - Elżbieta Bieńkowska i sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Merceli Niezgoda.

W informacji przedstawiono zarys celów polityki miejskiej do roku 2020 w oparciu o zasady prowadzenia krajowej polityki miejskiej oraz najważniejsze wyzwania dla Polski w zakresie rozwoju miast i procesów urbanizacji w perspektywie roku 2020.

W trakcie dyskusji członkowie Komisji zadawali pytania związane z zapisaną w założeniach reformą systemu podatków od nieruchomości, ze środkami, jakie mają zostać przeznaczone na realizację przedstawionych założeń oraz kwestią obszarów metropolitalnych.

Komisja Zdrowia /ZDR/ uzupełniła skład podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 489) o posłów: Marka Balta (SLD) i Dariusza Dziadzia (RP).

Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 546).

Senat zaproponował 2 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 1 poprawki i odrzucenie 1 poprawki.

Poprawka, którą Komisja proponuje przyjąć, ma charakter językowo-redakcyjny.
Poprawka, którą Komisja proponuje odrzucić, dotyczy skreślenia wprowadzonej definicji instytutu badawczego.

Sprawozdawca – poseł Alicja Dąbrowska (PO).

Komisja dysponowała opinią ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE stanowiącą, iż poprawki są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego - Marek Posobkiewicz.

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 sierpnia 2012 13:38
Data publikacji:
08 sierpnia 2012 13:38
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
08 sierpnia 2012 13:38
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 316 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.