11 lipca 2012

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Gospodarki.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu poszczególnych dysponentów w całym zakresie poza częścią 20 – Gospodarka, która została oceniona pozytywnie z zastrzeżeniami, polegającymi na:
- nieskutecznie sprawowanych nadzorze i kontroli przewidzianych w art. 175 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych,
- wydatkowaniu 7614,8 tys. zł na nagrody dla pracowników Ministerstwa Gospodarki z tytułu osiągnięć w działaniach proeksportowych oraz z realizacji zadań wynikających z Polityki Energetycznej Polski do roku 2030, których wypłata nastąpiła wyłącznie na podstawie regulaminów wewnętrznych MG, co w ocenie NIK, nie stanowiło podstawy prawnej do poniesienia takiego wydatku, wypełniając tym samym przesłanki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W trakcie dyskusji posłowie zwrócili uwagę na:
- wyższe wydatki w porównaniu do roku poprzedniego w Wyższym Urzędzie Górniczym,
- realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i projekty indywidualne realizowane w jego obrębie,
- finansowanie zadań z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu.
W dyskusji poruszono kwestię skrócenia drogi między zgłoszeniem przez wynalazców swoich projektów a uznaniem ich za wynalazek, oraz zwrócono uwagę na porównanie polskiej innowacyjności na tle europejskim.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła części 34 - Rozwój regionalny i 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). W stosunku do części budżetowej 86 - Samorządowe Kolegia Odwoławcze NIK pozytywnie oceniła 8 z 12 skontrolowanych kolegiów, natomiast pozytywnie z zastrzeżeniami 4 z nich.

W dyskusji poruszono kwestie:
- niskiego wykorzystania dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pozycji 49,
- trybu zlecania i finansowania skarg kasacyjnych w samorządowych kolegiów odwoławczych,
- niepełnej realizacji wykorzystania rezerw celowych część 83 (pozycja 32, która została wykorzystana w 77,6%; pozycja 47, która została wykorzystana w 46,9%).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Mieczysław Kasprzak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Konrad Niklewicz, prezes ARM - Jacek Bąkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego - Marek Walczak, prezes Głównego Urzędu Miar - Maria Janina Popowska oraz wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych - Izabela Jakubowska.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447) w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 15 czerwca 2012 r.
Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeżeniami oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu z zastrzeżeniami. Zastrzeżenia dotyczyły sprawozdania finansowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i wydatków w szkole rolniczej nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nieprawidłowości związane były z gospodarowaniem środkami finansowymi, w tym środkami z dotacji, jak również ze stosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na: egzekucję należności z tytułu dzierżawy, sprzedaży nieruchomości, sprzedaży majątku ruchomego oraz użytkowania wieczystego oraz problem bezumownego korzystania z gruntów.

Komisja rozpatrzyła opinię Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu w części 68 - Państwowa Agencja Atomistyki. Części 22 - Gospodarka wodna i 41 - Środowisko oraz plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NIK oceniła pozytywnie z zastrzeżeniami.

W dyskusji poruszono problematykę niskiego wykonania w 2011 roku rezerwy celowej w zakresie poz. 59, realizacji i współfinansowania projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wysokiego stanu środków funduszu (NFOŚiGW).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów - Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Aneta Wilmańska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jarosław Wojtowicz, zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego - Lucjan Zwolak, zastępca prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - Maciej Jurkowski, oraz zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Małgorzata Skucha.

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /INT/ uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczył generalny inspektor ochrony danych osobowych - Wojciech Wiewiórowski oraz wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK - Dariusz Łubian.

Komisja Skarbu Państwa /SUP/ uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Jan Bury.

 

 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 sierpnia 2012 13:14
Data publikacji:
08 sierpnia 2012 13:14
Wprowadził/a:
Data ostatniej zmiany:
08 sierpnia 2012 13:14
Ostatnio zmieniał/a:

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 316 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.