13 grudnia 2012

Komisja Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry w oparciu o „Program dla Odry - 2006”.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu - Piotr Miklis.
NIK oceniła negatywnie efekty wdrażania programu w latach 2007-2010 w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej ze względu na opóźnienie w jego realizacji oraz nieuprawnione ponoszenie nakładów na zadania w nim nieprzewidziane. Zagrożenie powodziowe stwarzał także niedostateczny stan techniczny ponad 1/3 wałów przeciwpowodziowych.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli audytu realizacji projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry przy wykorzystaniu pożyczki Banku Światowego.
Informacje przedstawił dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu - Piotr Miklis.
NIK oceniła negatywnie brak efektywności i skuteczności podejmowanych działań w zakresie realizacji „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry” w 2011 r. z uwagi na nierozpoczęcie dwóch kluczowych zadań, tj. budowy Zbiornika Racibórz oraz modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Opóźnienie w tym zakresie wynoszą 3 lata. W konsekwencji nie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Odry.
NIK pozytywnie ocenia zgodność wydatków poniesionych na realizację zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry” z warunkami procedur Banku Światowego.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Informację przedstawiła p.o. dyrektor Departamentu Środowiska NIK - Teresa Warchołowska.
NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej wybranych ustawowych obowiązków, dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, w tym zapobiegania powodziom. W szczególności NIK pozytywnie ocenia działania podejmowane na rzecz utrzymania wód oraz utrzymania i budowy urządzeń wodnych w sytuacji niedostatecznego finansowania tych zadań. Nie opracowano natomiast wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami i nie przeprowadzano co pięć lat obowiązkowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:16
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:16
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku NIK przedłożył Sejmowi 191 informacje o wynikach kontroli.