14 czerwca 2012

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ rozpatrzyła Informacje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli:

 • o wynikach kontroli wykonywania przez organy administracji publicznej zadań w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • w sprawie wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzeniu w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej kontroli w zakresie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego;
 • o wynikach kontroli przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju.

Informacje przedstawił p.o. dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK - Marek Bieńkowski.

Kontrola wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego wykazała, iż poza nielicznymi wyjątkami w skontrolowanych jednostkach prawidłowo reagowano na zagrożenia i sprawnie koordynowano działania oraz usuwano skutki zdarzeń kryzysowych. Stwierdzono jednak nieprawidłowości w procesie planowania oraz przypadki nieprzestrzegania procedur, co niekorzystnie wpływa na efektywność działań struktur zarządzania kryzysowego. Wskazano także na fakt, iż budowa spójnego systemu planowania działań i reagowania na sytuacje kryzysowe na wszystkich szczeblach nie została jeszcze zakończona.

Kontrola funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego wykazała, że dotychczas nie został on uruchomiony w kształcie wynikającym z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i że z dniem 24 listopada 2009 r. Komendant Główny PSP zaprzestał realizacji zadań w tym zakresie. W efekcie Komendant Główny PSP nie dysponował informacjami niezbędnymi do koordynowania i kontrolowania systemu powiadamiania ratunkowego.

Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Komendanta Głównego PSP, przyczyną zaprzestania realizacji ustawowych zadań była decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przejęciu nadzoru nad organizacją systemu powiadamiania ratunkowego przez Departament Analiz i Nadzoru MSWiA, co oznacza, że ciężar odpowiedzialności za budowę i liczbę centralnych i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego przesunięty został z komendantów wojewódzkich PSP na wojewodów. Jednak w toku kontroli NIK nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego wydanie takiego polecenia.

NIK negatywnie oceniła przygotowanie struktur obrony cywilnej kraju do realizacji jej zadań ustawowych. Wśród istotnych nieprawidłowości jest m.in. to, że Szef Obrony Cywilnej Kraju nie określił założeń do planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i przedsiębiorców, a plany obrony cywilnej opracowane przez szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin były niekompletne i zawierały nieaktualne rozwiązania w odniesieniu do zaistniałych zmian gospodarczych i administracyjnych oraz do zmieniającej się infrastruktury.

W dyskusji jednoznacznie wskazano na konieczność przyspieszenia prac zmierzających do przygotowania projektu ustawy regulującej kompleksowo funkcjonowanie obrony cywilnej kraju, adekwatnej do standardów międzynarodowych i uwarunkowań wewnętrznych.

 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli prowadzenia przez gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Informację przedstawił dyrektor Delegatury NIK w Kielcach - Tadeusz Poddębniak.

Celem kontroli była ocena prawidłowości i gospodarności działań organów gminy oraz jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność objętych kontrolą wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Gospodarka ściekowa gmin na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w latach 2009-2011 (I półrocze).

Informacje przedstawił dyrektor Delegatury NIK w Katowicach - Edmund Sroka.

Celem kontroli była ocena skuteczności wykonywania przez gminy, na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji, zadania własnego, polegającego na usuwaniu i oczyszczaniu ścieków. Jako miernik skuteczności przyjęto wyrażony w procentach stosunek ścieków oczyszczonych do wytworzonych, których ilość obliczono na podstawie danych pochodzących od operatora wodociągów lub określono na podstawie norm zużycia wody, z uwzględnieniem szacunkowego bezzwrotnego zużycia wody.

NIK negatywnie oceniła skuteczność działań w celu usuwania i oczyszczania ścieków na obszarach gmin nieobjętych kanalizacją. Główną przyczyną takiej oceny było niepodejmowanie przez gminy działań w celu egzekwowania od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe odpowiedniej częstotliwości ich opróżniania, w tym niekorzystanie z możliwości kontroli umów i dowodów wywozu nieczystości ciekłych oraz wydawania decyzji o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych.

W trakcie dyskusji podniesiona została konieczność stworzenia urzędu nadzoru nad systemem wodno-kanalizacyjnym na szczeblu centralnym lub wojewódzkim. Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciele Ministerstw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Środowiska przyznali, że konieczne jest przyjęcie dodatkowych regulacji, szczególnie w obrębie kontroli gospodarki ściekowej na obszarach nieobjętych systemem kanalizacji.

Komisja przejęła informacje.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 lipca 2012 09:29
Data publikacji:
09 lipca 2012 09:29
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 lipca 2012 09:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku NIK zorganizowała 13 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych.