15 listopada 2012

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ dokonała oceny funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego w administracji państwowej w świetle wyników kontroli NIK.
Główne obszary zagrożenia korupcją w świetle wyników kontroli NIK prowadzonych w latach 2010-2011 przedstawił wiceprezes NIK - Wojciech Kutyła.
W świetle wyników kontroli NIK w działalności instytucji publicznych utrzymują się poważne mechanizmy korupcjogenne, w tym zwłaszcza mechanizmy dowolności postępowania, konfliktu interesów i słabości kontroli wewnętrznej. W nieco mniejszym stopniu wystąpił mechanizm korupcjogenny polegający na braku jawności działania, co nie znaczy, że stracił on na swojej aktualności.
W kluczowych sprawach, sygnalizowanych przez NIK, nie nastąpiły takie zmiany legislacyjne, które zmniejszałyby ryzyko korupcji. W dalszym ciągu mamy do czynienia z poważnym zagrożeniem korupcją w zamówieniach publicznych, w gospodarowaniu majątkiem publicznym, w gospodarce przestrzennej, w działalności aparatu skarbowego czy służby zdrowia.
Zdaniem NIK projekty aktów prawnych, które dotyczą materii z istoty rzeczy narażonej na ryzyko korupcji, takiej jak zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna, gospodarowanie majątkiem publicznym itp., powinny być opiniowane pod kątem ewentualnego zagrożenia korupcją. Rolę taką mogłaby pełnić Komisja do Spraw Kontroli Państwowej. Izba sugeruje, żeby „wrażliwe” projekty ustaw, obejmujące regulację działalności obarczonej ryzykiem korupcji, były opiniowane przez Komisję pod kątem, czy nie zawierają one rozwiązań korupcjogennych, a także czy realizują wnioski wynikające z kontroli NIK.
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej mogłaby też szczegółowo rozpatrywać wybrane kontrole, w których w istotnym zakresie wystąpił problem zagrożenia korupcją, aby na bieżąco reagować na to zagrożenie, na przykład poprzez dezyderaty kierowane do odpowiednich instytucji rządowych czy nawet przez zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych.
NIK sugeruje te rozwiązania, gdyż dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiele ważnych wniosków antykorupcyjnych pozostaje bez echa, a w wielu projektach aktów prawnych pojawiają się nowe przepisy, które dają pole do dowolności postępowania i wbrew woli ustawodawcy podnoszą ryzyko korupcji.
Komisja upoważniła Prezydium Komisji do przygotowania projektu opinii oraz dezyderatu na podstawie wniosków wynikających z informacji Najwyższej Izby Kontroli.

Komisja rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pomocy publicznej udzielonej w latach 2006-2010 przedsiębiorcom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych.
Informację przedstawił wicedyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy - Wiesław Warzocha.
Celem kontroli było dokonanie oceny skuteczności i efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu stymulowania gospodarki i ograniczenia bezrobocia.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że specjalne strefy ekonomiczne są skuteczną formą pomocy dla przedsiębiorców, a funkcjonowanie SSE przyczynia się do poprawy makroekonomicznych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego.
Najwyższa Izba Kontroli ujawniła szereg niedoskonałości w systemie gromadzenia i przetwarzania przez właściwe organy administracji publicznej informacji o kosztach funkcjonowania stref ponoszonych przez państwo. Okazało się też, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - będący organem ustawowo powołanym do monitorowania pomocy publicznej - nie wypracował mechanizmów umożliwiających śledzenie i przetwarzanie kompletnych informacji o wielkości pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom strefowym. Stanowi to istotną przeszkodę w opracowaniu przez Ministerstwo Gospodarki analizy opłacalności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz wskazania perspektyw ich rozwoju.
Wyniki kontroli NIK wskazują na potrzebę:
- objęcia przez Prezesa Rady Ministrów szczególnym nadzorem kwestii analiz opłacalności wsparcia państwa dla podmiotów działających w strefach,
- współdziałania resortów: gospodarki, finansów i rozwoju regionalnego, szczególnie w zakresie przepływu informacji,
- podjęcia przez Ministra Gospodarki działań legislacyjnych mających na celu określenie podstawy prawnej do udzielania z budżetu państwa dotacji w ramach uchwalanych programów wieloletnich,
- wypracowania przez UOKiK rozwiązań, które pozwolą na wyodrębnienie z jego zasobu informacji dotyczących pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom strefowym.
Komisja upoważniła Prezydium Komisji do przygotowania projektu dezyderatu na podstawie wniosków wynikających z informacji Najwyższej Izby Kontroli.
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki - Ilona Antoniszyn-Klik.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:03
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:03
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:03
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku przedstawiciele NIK wzięli udział w 316 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych.