22 listopada 2012

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli organizacji i finansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz informację Ministra Edukacji Narodowej na temat koncepcji rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Informację NIK przedstawił dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego - Grzegorz Buczyński.
Celem kontroli była ocena organizacji i efektów kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych na powyższe zadania. Kontrolę przeprowadzono na terenie 7 województw w 62 jednostkach i objęła ona lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011.
Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, pomimo stwierdzenia pewnych nieprawidłowości, uzyskały pozytywną opinię Najwyższej Izby Kontroli.
NIK negatywnie oceniła realizację zadań przez skontrolowane organy prowadzące szkoły oraz wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły publiczne w zakresie doskonalenia nauczycieli, a także przez szkoły wyższe w zakresie kształcenia nauczycieli. Pomimo zapewnienia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie państwa, jak i pochodzących ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, znaczna część nauczycieli nie uczestniczyła w skontrolowanym okresie w żadnej z form doskonalenia zawodowego.
Stwierdzone nieprawidłowości w działaniu organów prowadzących szkoły polegały m.in. na braku rozpoznania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zaniżaniu przez 15 z 23 skontrolowanych organów środków finansowych podlegających wyodrębnieniu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, braku planów dofinansowania poszczególnych form doskonalenia zawodowego, niezasięganiu opinii związków zawodowych przed podziałem środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
W przypadku skontrolowanych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli stwierdzone nieprawidłowości polegały na niepełnej realizacji zadań obowiązkowych, braku określenia priorytetów, braku programów doskonalenia nauczycieli i doradców metodycznych, braku nadzoru pedagogicznego nad realizacją zadań przez nauczycieli doradców metodycznych.
W skontrolowanych szkołach wyższych nie wyodrębniono w planie studiów przedmiotów kształcenia nauczycieli, nie zapewniono w wymaganym zakresie praktyk pedagogicznych. W skontrolowanych szkołach publicznych nie ustalono zasad organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, nierzetelnie rozpoznano potrzeby w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w części nie opracowano wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zdaniem posłów w materiale NIK zabrakło informacji na temat roli kuratora oświaty w systemie doskonalenia nauczycieli jako podmiotu sprawującego nadzór pedagogiczny w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, a negatywna ocena realizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez organy prowadzące szkoły jest krzywdząca w świetle pozytywnej oceny działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Minister Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas, przedstawiła projektowane rozwiązania systemowe dotyczące organizacji i finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zmiana funkcjonowania systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli oparta jest na skoncentrowaniu pracy placówek doskonalenia nauczycieli na wspomaganiu szkoły zgodnie z jej potrzebami oraz wspomaganiu nauczyciela pracującego w danej szkole. Zadania wspomagania poza placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli będą realizowane także przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne.
Proces zmian w systemie doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie systematycznie wdrażany. Od 1 stycznia 2016 r. nowy model wspomagania szkół będzie obowiązkowy dla wszystkich instytucji działających na rzecz doskonalenia nauczycieli.
W trakcie dyskusji posłowie zwracali m.in. uwagę na nierównomierne rozłożenie sieci placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie kraju, brak synchronizacji prac placówek doskonalenia nauczycieli z pracą szkół, brak informacji na temat wykorzystania danych z egzaminów zewnętrznych w planowaniu doskonalenia zawodowego, zbyt dużą odległość placówek doskonalenia nauczycieli od szkół, niedostateczne uwzględnienie potrzeb szkół, kwestię powoływania i finansowania funkcjonowania doradców metodycznych.
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Joanna Berdzik.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:07
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku NIK zorganizowała 13 paneli ekspertów z udziałem naukowców, przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych.