6 grudnia 2012

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykonania wniosków pokontrolnych przez adresatów wystąpień skierowanych po kontroli nr I/08/003 - „Skuteczność stosowania środków egzekucyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w latach 2006-2007”.
Informację przedstawiła dyrektor Delegatury NIK w Krakowie - Jolanta Stawska.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonanie przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego wniosków pokontrolnych sformułowanych w 2008 r. po kontroli nr I/08/003.
NIK ujawniła, iż powiatowe organy nadzoru budowlanego nieskutecznie egzekwują nałożone przez siebie obowiązki z zakresu prawa budowlanego. Egzekucja administracyjna jest jednym z zadań realizowanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, przy czym jej skuteczność jest jednym z podstawowych czynników przesądzających o właściwym działaniu tych organów. Nieefektywne egzekwowanie nakazów organów administracji publicznej może również niekorzystnie oddziaływać na respektowanie prawa przez obywateli oraz bezpieczeństwo całego procesu budowlanego i użytkowników obiektów budowlanych.
W celu poprawy skuteczności egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu prawa budowlanego, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do:
- Ministra Administracji i Cyfryzacji o podjęcie działań - w porozumieniu z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - mających na celu weryfikację rozstrzygnięć dotyczących usytuowania w systemie administracji i zasad finansowania działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania oraz wzmocnienia nadzoru nad nimi;
- Ministra Finansów o doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawa w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie charakteru środków finansowych pozyskiwanych przez organy nadzoru budowlanego.
Komisja upoważniła Prezydium Komisji do zredagowania projektu dezyderatu na podstawie wniosków wynikających z informacji Najwyższej Izby Kontroli.
W posiedzeniu uczestniczyli: wiceprezes NIK - Wojciech Misiąg, główny inspektor pracy - Iwona Hickiewicz oraz główny inspektor nadzoru budowlanego - Robert Dziwiński.

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /INT/ rozpatrzyły Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na naukę wraz ze stanowiskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK - Grzegorz Buczyński poinformował, że omawiana kontrola została przeprowadzona z inicjatywy NIK i objęła lata 2009-2011. Celem jej była ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na naukę, w tym środków budżetowych i środków z Unii Europejskiej oraz ocena uzyskanych efektów badawczych i wdrożeniowych. Kontrolę przeprowadzono w 28 jednostkach, w tym w: Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Polskiej Akademii Nauk oraz w 18 jednostkach naukowych i 5 uczelniach.
Pomimo wzrostu środków publicznych na naukę oraz liczby osób i jednostek zajmujących się nauką, efekty działalności naukowej i wdrożeniowej, w ocenie NIK, nie są zadowalające. Wyniki kontroli wskazują, że skontrolowane jednostki naukowe osiągnęły założone cele badawcze w ramach realizowanych projektów, ale w większości nie uzyskały znaczących efektów naukowych w postaci publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, cytowań swoich publikacji, patentów na wynalazki oraz innych praw własności intelektualnej, a także wdrożeń wyników badań naukowych i przychodów z tego tytułu. Wśród najważniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy przedstawiciel NIK wymienił: wadliwy system podziału środków finansowych na naukę (znaczne ich rozproszenie); niewłaściwie skonstruowany system oceny jednostek naukowych; niski stopień ukierunkowania strumieni finansowych nauki na badania o istotnym znaczeniu; niepełny nadzór MNiSW, PAN oraz agencji finansujących badania naukowe nad wykorzystaniem środków publicznych na naukę oraz osiąganiem celów badawczych i wdrożeniowych przez jednostki naukowe.
Odnosząc się do przedstawionej przez NIK informacji pokontrolnej podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Marek Ratajczak poinformował, że okres objęty kontrolą poprzedzał reformę szkolnictwa wyższego i był końcowym etapem obowiązywania starych przepisów i filozofii dotyczących materii szkolnictwa. Według niego kontrolowany obszar, jest trudno mierzalny jeśli chodzi o osiąganie sukcesu. Dosyć niska próba poddana kontroli powoduje, że należy zachować znaczną ostrożność w formułowaniu wniosków. Przy tego typu ocenach wymagana jest długofalowość.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2013 11:12
Data publikacji:
17 stycznia 2013 11:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 stycznia 2013 11:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Sprawozdania z komisji

 • 13 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych

 • 12 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej

 • 6 grudnia 2012

  Posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

 • 5 grudnia 2012

  Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Czy wiesz, że..

W 2018 roku NIK przedłożył Sejmowi 191 informacje o wynikach kontroli.