Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zebranych od osoby, której dane dotyczą w związku ze złożeniem przez nią skargi lub wniosku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 57, kod pocztowy 02-056, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Najwyższej Izbie Kontroli: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl adres: ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), w szczególności z art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
  • rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2022 r. poz. 623).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Najwyższej Izbie Kontroli.
 6. Posiada Pani/Pan:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, stosownie do art. 16 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 RODO;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub d RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 lutego 2023 09:40
Data publikacji:
15 lutego 2023 09:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lutego 2023 09:40
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Aktualności

Czy wiesz, że..

W 2022 roku NIK zidentyfikowała 9,2 mld zł wydane z naruszeniem prawa.