Transkrypcja wypowiedzi uczestników panelu ekspertów "Jak pomagać ofiarom przemocy w rodzinie?"

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK

Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, jak w Polsce funkcjonuje system ograniczania zjawiska przemocy domowej. Jak nowe regulacje prawne, wprowadzające zespoły interdyscyplinarne funkcjonują w praktyce. Czy system policyjnych niebieskich kart jest systemem, który skutecznie doprowadza do tego, że sprawca przemocy domowej opuszcza mieszkanie, bo to są nowe rozwiązania prawne, które funkcjonują, a ofiary mogą w nim dalej pozostać.

Wypowiedź Wandy Mende z Komendy Głównej Policji

W dwa tysiące czternastym roku policja wypełniła siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem formularzy „Niebieska Karta A”, z czego większą część stanowiły formularze wszczynające procedurę. Oczywiście, w związku z zadaniami, jakie są nałożone na policję w ramach procedury „Niebieskie karty”, dzielnicowi uczestniczą w pracach grup roboczych, monitorują stan bezpieczeństwa osób doznających przemocy w rodzinie.

Wypowiedź Michała Lewoca z Ministerstwa Sprawiedliwości

Takimi nowymi narzędziami, którymi dysponujemy od dwa tysiące dziesiątego roku, są na przykład nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą w rodzinie na wskazaną odległość. Dodatkowo od bieżącego roku mamy także kolejne narzędzia polegające na tym, że możemy chronić osobę pokrzywdzoną przestępstwem, niekoniecznie przemocą w rodzinie, ale w szczególności w momencie przeprowadzania czynności procesowych. Zarówno przed taką czynnością, w trakcie czynności i po.

Dalsza część wypowiedzi Wandy Mende z Komendy Głównej Policji

Od dwa tysiące czternastego roku, od pierwszego stycznia, w celu łatwiejszego podjęcia decyzji, czy umożliwienia podjęcia decyzji, czy wsparcia decyzji policjanta podczas interwencji w związku z przemocą w rodzinie, czy należy odizolować sprawcę przemocy w rodzinie od osoby doznającej przemocy, wprowadziliśmy narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, oddzielne narzędzie dla osób, które jest wykorzystywane w przypadku przemocy stosowanej wobec osób dorosłych, oddzielne w przypadku, kiedy przemocy doznają dzieci. Takie narzędzie zostało opracowane wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz fundacją „Dzieci Niczyje”. W dwa tysiące trzynastym roku przeprowadziliśmy pilotaż tego narzędzia, badania fokusowe. Zostało ono po uwagach, zarówno badania fokusowego jak i pilotażu, zmodernizowane i, jak już powiedziałam, od dwa tysiące czternastego roku fakultatywnie policjanci w związku z przemocą w rodzinie mogą korzystać z takiego narzędzia.

Dalsza część wypowiedzi Michała Lewoca z Ministerstwa Sprawiedliwości

Zwiększamy zakres ochrony osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie coraz bardziej. Zmieniamy swoje przepisy krajowe, głównie kodeksu postępowania karnego, w wyniku także uwzględnienia prawa międzynarodowego. Myślę tutaj o dyrektywie w zakresie ustanawiającej normy minimalne, w zakresie praw wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Ta dyrektywa nakazuje nam bowiem zupełnie inaczej patrzeć na osoby pokrzywdzone przestępstwem. Zupełnie inaczej. Mam tutaj na myśli patrzenie poprzez pryzmat potrzeb osób pokrzywdzonych.

Wypowiedź Krystyny Wyrwickiej z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

Obok najważniejszych działań nie wolno nam zapominać również o naprawianiu sprawców. Bowiem wcale w tych naszych działaniach przeciwprzemocowych nie chodzi o to, żeby rozłączyć rodzinę i żeby tylko i wyłącznie chronić ofiarę przemocy w rodzinie, ale chodzi nam o to, aby ta rodzina po czasie zagubienia, po czasie właśnie stosowania przemocy i absolutnie fatalnych zdarzeń, aby mogła zacząć normalnie funkcjonować. Dlatego też zarówno w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak i w krajowym programie przewidujemy dla sprawców oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, które są z powodzeniem stosowane, bowiem okazuje się, że skuteczność tych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców jest na poziomie czterdziestu procent. Ja uznaję, że choćby nawet jeden sprawca przestał stosować przemoc w rodzinie, to warto dla tego działać.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "Jak pomagać ofiarom przemocy w rodzinie? [panel ekspertów]"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 września 2015 12:23
Data publikacji:
08 września 2015 12:23
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 września 2015 12:23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie