RIO znaczącym parterem NIK

W uroczystości wzięli udział, oprócz przewodniczącej Krajowej Rady RIO Grażyny Wróblewskiej, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Finansów, Urzędu Zamówień Publicznych, prawnicy i kontrolerzy.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia w Sejmie na obchodach 25-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych

Przemawiając do zebranych prezes Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że powody podpisania w lutym 2002 r. porozumienia NIK z RIO były istotne. Chodziło o to, by inspektorzy nie przeprowadzali jednocześnie tych samych badań oraz by  mogli wspólnie przeprowadzać kontrole. Z czasem współpraca bardzo się zacieśniła. NIK dostarcza RIO swoje materiały i opracowania dotyczące metodyki i wyników kontroli. Z kolei Izba otrzymuje informacje o danych zawartych w sprawozdaniach o dochodach i wydatkach budżetowych. Są one wykorzystywane przy typowaniu jednostek samorządu terytorialnego do konkretnych kontroli a szczególnie wykonania budżetu państwa.

Najważniejsze, zdaniem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, by obie instytucje miały to samo podejście, a wszystkie inicjatywy służyły temu, by samorządy nie popełniały tych samych błędów. Przykładem niech będą wspólne dyskusje o wspieraniu samorządów w wykorzystaniu jak największej ilości środków Unii Europejskiej oraz pomocy w pokonywaniu lęku przed ewentualnymi sankcjami, które zapisane są we wszystkich odnoszących się do tego ustawach.

Obchody 25-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych w Sejmie

Jedną z największych wspólnych kontroli było sprawdzenie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Uczestniczyło w niej 16 regionalnych izb i 14 delegatur NIK.

Warto też wspomnieć, że RIO oprócz ważnej roli partnera w kontrolach funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, same są podmiotem kontroli NIK. W ocenie Krzysztofa Kwiatkowskiego ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w działalności izb obrachunkowych nie jest wysokie, czego dowodem są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Delegaturę NIK w Białymstoku w 2014 r.  Wykonywanie zadań przez RIO oceniono wówczas jako profesjonalne, zgodne z prawem i adekwatne do  posiadanych narzędzi. Dlatego NIK koncentruje się głównie na wypełnianiu ustawowego obowiązku badania prawidłowości wykonania przez RIO budżetu państwa. Także wyniki tych kontroli potwierdzają, że izby mają wysokie kwalifikacje do korzystania ze środków publicznych.

Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowym, zewnętrznym i niezależnym organem kontroli ok. 3 tysięcy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, wielu tysięcy samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek korzystających z dotacji samorządowych. Ich działalność jest zapisana w Konstytucji RP. Zgodnie z podziałem administracyjnym jedna izba przypada na jedno województwo. Wszystkie zrzeszone są w Krajowej Radzie RIO.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 września 2018 14:25
Data publikacji:
18 września 2018 14:25
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 września 2018 09:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Orzeł i napis: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, obok zdjęcia z obchodów 25-lecia Regionalnych Izb Obrachunkowych

Przeczytaj treść ponownie