NIK o wynikach kontroli torów wyścigów konnych na Służewcu

W ocenie NIK, jedną z głównych przyczyn powyższego stanu był brak właściwego współdziałania Ministra Skarbu Państwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PKWK w zakresie wypracowania wspólnej koncepcji określającej docelowe rozwiązania odnośnie zarządzania tymi nieruchomościami oraz organizowania wyścigów konnych na tym terenie. Podejmowane przez Ministra Skarbu Państwa działania w tym zakresie, m.in. z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzone były niekonsekwentnie.

Zawarcie w dniu 14 maja 2008 r., pomiędzy PKWK i Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. (dalej "Totalizator Sportowy" lub "Totalizator") umowy dzierżawy całości nieruchomości zespołu torów wyścigów konnych na Służewcu na okres 30 lat, daje szansę przywrócenia właściwego stanu zabytkowych obiektów toru oraz prawidłowego ich wykorzystania. Jednak, zdaniem NIK, postanowienia umowy nie zabezpieczają w pełni interesów PKWK oraz prawidłowości gospodarowania wydzierżawionymi składnikami majątkowymi, co NIK ocenia negatywnie.

NIK negatywnie ocenia ponadto, pod względem gospodarności, rzetelności i legalności prowadzoną przez PKWK gospodarkę finansową, z uwagi m.in. nieterminowe regulowanie zobowiązań, w tym m.in. podatkowych, co skutkowało zapłatą odsetek za zwłokę, opieszałe prowadzenie działań w zakresie windykacji należności z tytułu czynszu dzierżawnego; nierzetelne obliczenie wysokości należnego podatku od nieruchomości; udzielanie zamówień publicznych bez stosowania przepisów prawa regulujących tryb postępowania w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę skalę i wagę stwierdzonych nieprawidłowości w działaniach PKWK, NIK negatywnie ocenia skuteczność nadzoru sprawowanego nad Klubem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 stycznia 2010 09:20
Data publikacji:
28 kwietnia 2009 09:21
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 12:46
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie