NIK pozytywnie o przejściach na wschodniej granicy

Kontrolerzy NIK sprawdzali jak wojewodowie i minister SWiA dbają o właściwy stan drogowych i kolejowych przejść granicznych we wschodniej części Polski (wschodnia granica UE). Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę NIK w Lublinie obejmowała okres od 2006 do pierwszego kwartału 2008 roku. e względu na największe natężenie ruchu granicznego, planami rozbudowy i modernizacji objęto w tym okresie głównie przejścia drogowe, funkcjonujące na granicy z Republiką Białorusi i Ukrainą. Po modernizacji i rozbudowie w 2007 roku oddano do użytku nowoczesne i w pełni przygotowane do prowadzenia skutecznej kontroli granicznej przejścia w Dorohusku i Hrebennem, łącznie z terminalem odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych. Z ustaleń kontrolerów NIK wynika, że modernizacja przejść najwolniej przebiega w Bezledach, Gołdapii i Gronowie. Wprawdzie w latach 2006-2007 poprawiono stan techniczny tych obiektów, jednak służby sanitarne wciąż mają złe warunki pracy.

Kontrolerzy NIK stwierdzili, że wojewodowie i minister SWiA w zadowalający sposób realizowali nałożone na nich zadania.

Wojewoda Lubelski nie wykorzystał jednak 9 milionów złotych na inwestycje realizowane przez Lubelski Zarząd Przejść Granicznych w Chełmie.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie dopełnił zaś obowiązku sporządzenia rozliczenia czterech spośród pięciu zakończonych inwestycji na przejściach drogowych.

Zakład Obsługi Międzynarodowych Przejść Granicznych w Bezledach, będący gospodarstwem pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nieprawidłowo waloryzował czynsze za wynajmowane lokale, przez co stracił blisko 240 tys. złotych.

Zarząd Przejść Granicznych w Białymstoku, jako gospodarstwo pomocnicze Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie przekazał w terminie części dochodów budżetu państwa, uzyskanych z czynszu za wynajmowane lokale.

Kontrolerzy NIK odnotowali jednak, że zgodnie z umową międzynarodową strona polska pod koniec 2006 roku wybudowała w Grzechotkach przejście graniczne za ponad 116 mln złotych. Tymczasem strona rosyjska nie wywiązała się ze swoich zobowiązań. Mimo tego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przygotował projektu noty dyplomatycznej, która zostałaby skierowana do Federacji Rosyjskiej.

Krytyczne uwagi dotyczą także braku inicjatywy legislacyjnej ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji, w zapewnieniu wojewodom możliwość pełnej realizacji inwestycji na kolejowych przejściach granicznych. Obecny projekt zmiany ustawy o ochronie granicy państwowej nie zobowiązuje spółek PKP władających gruntami, na których zlokalizowane są obiekty kolejowe przejść granicznych, do ich udostępnienia wojewodom, a przez to nie rozwiązuje w pełni dotychczasowych problemów.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 stycznia 2010 15:08
Data publikacji:
26 marca 2009 15:08
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 12:56
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie