Ochrona środowiska w centrum zainteresowania NIK

Najwyższa Izba Kontroli corocznie ujmuje w swoich planach pracy zagadnienia związane ze środowiskiem i gospodarką wodną. Kontrole dotyczyły m.in. gospodarowania wodą i ściekami, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, gospodarowania odpadami, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem. Najnowsza, której wyniki zostały ogłoszone niespełna 2 tygodnie temu dotyczyła ochrony powietrza. Wynikało z niej, że Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Średnioroczne dopuszczalne normy pyłów były niemal dwukrotnie przekraczane. Według Najwyższej Izby Kontroli,  działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych (z wyjątkiem nielicznych przypadków) były daleko niewystarczające.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konfernecji o ochoronie środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim trzymając w ręku jeden z raportów NIK

Z kontroli NIK jasno wynika, że osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji emisji pyłów i benzo(a)pirenu z sektora komunalno-bytowego, przy obecnym tempie działań naprawczych, może zająć w skali poszczególnych województw objętych kontrolą od 24 do niemal 100 lat. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że rocznie z powodu zatrutego powietrza umiera ponad 46 tys. ludzi.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz dyrektor Departamentu Środowiska Anna Krzywicka w rozmowie z uczestnikami konfernecji oraz Krzysztof Kwiatkowski w trakcie wywiadu dla lokalnych mediów

Przemawiając w Olsztynie prezes Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że jednym z najczystszych regionów Polski pod względem jakości powietrza jest właśnie województwo  warmińsko – mazurskie. W czasie wystąpienia przypomniał też wyniki wcześniejszych kontroli, m. in. dotyczącej czystości Bugu. W badanym przez NIK okresie 2007 – 2014 nie nastąpiła znacząca poprawa czystości rzeki, mimo poprawy niektórych wskaźników zanieczyszczeń na dopływach zlewni Bugu. Przyczyną tego były głównie zanieczyszczenia poza granicami Polski, tj. na terenie Ukrainy, gdzie odprowadzano do Bugu nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. Zwrócił też uwagę na kontrolę z ubiegłego roku dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykazała ona, że Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami unijnymi Polska powinna w 2020 r. osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2014 r. wyniósł 21%). Niepokój Najwyższej Izby Kontroli budzi fakt, że w 14 z 22 badanych gmin poziom odzyskiwania takich surowców w 2016 r. zmalał. Sytuację powinno poprawić obligatoryjne włączenie do statystyk danych uzyskiwanych od właścicieli punktów skupu surowców wtórnych. NIK stwierdziła ponadto, że w połowie kontrolowanych gmin dane sprawozdawcze, w tym dane o poziomie recyklingu, były nierzetelne. Podsumowując wystąpienie prezes Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że Izba zgłosiła szereg wniosków dotyczących zmian w obowiązujących ustawach. Władze zrealizowały 41 z nich.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 września 2018 10:24
Data publikacji:
22 września 2018 15:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 września 2018 10:24
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konfernecji o ochoronie środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim obok plakat informujący o konferencji

Przeczytaj treść ponownie