W Krakowie o rozliczeniach VAT-u - w Polsce i w Niemczech

Współpraca obu Izb jest niezwykle ścisła. W ostatnich latach odbywają się coroczne konsultacje organów kontroli Polski i Niemiec. Najważniejszym punktem tegorocznych konsultacji jest rozliczanie podatku VAT na rynku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Obecnie kończy się kontrola handlu internetowego, w której uczestniczą Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec, Najwyższy Urząd Kontroli Czech i Najwyższa Izba Kontroli. Jej celem jest porównanie działalności administracji podatkowej w tych trzech krajach w zakresie stosowania podatku VAT w handlu internetowym. Wspólną częścią kontroli jest sprawdzenie działalności systemu MOSS (Mini One-Stop-Shop), który obejmuje dystrybucję VAT za usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. To stosunkowo młody mechanizm, funkcjonuje w Unii Europejskiej od trzech lat. Dotyczy usług świadczonych przez płatników VAT (firmy) na rzecz konsumentów, zlokalizowanych w innym państwie członkowskim. Główną zasadą jest uwzględnienie konsumpcyjnego charakteru tego podatku i zapewnienie, że przychody z VAT będą zasilały budżet państwa, w którym usługi są konsumowane a nie wytwarzane. Przed administracją podatkową stoi potężne wyzwanie. Od 2021 r. system MOSS ma objąć sprzedaż towarów a nie tylko usług elektronicznych. Spowoduje to lawinowy wzrost liczby transakcji objętych tym systemem, a co za tym idzie może wzrosnąć ryzyko wystąpienia nadużyć. W związku z rozszerzeniem zakresu systemu MOSS w Ministerstwie Finansów powołany został w marcu specjalny zespół, który ma zająć się analizą ściągalności VAT-u z transakcji internetowych. Raport w tej sprawie ma być gotowy do końca roku.

Prezesi NOK Niemiec i Polski

W Polsce zadania MOSS realizują dwa urzędy.  Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście przyjmuje VAT od przedsiębiorców działających w Polsce i przekazuje go do państw, w których mieszkają kupujący usługę elektroniczną. Łódzki Urząd Skarbowy przyjmuje wpłaty podatku VAT przekazywane przez system MOSS z innych państw. W latach 2015 - 2017 po odliczeniu kwot przysługujących państwu, w którym podatnik jest zarejestrowany, Polska przekazała poszczególnym państwom Unii w sumie ponad 6 mln 700 tys. euro. Najwięcej do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Z kolei Polska za pośrednictwem MOSS otrzymała ponad 108 mln euro, najwięcej z Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

NIK i BRH współpracują zarówno na poziomie europejskim, jak i globalnym. W EUROSAI obie Izby realizują Plan Strategiczny na lata 2017 - 2023: Polska jako lider celu obejmującego rozwój instytucjonalny, BRH jako lider współodpowiedzialny za wymianę wiedzy. Ten cel obejmuje kontrole równoległe. Dlatego podczas krakowskiego spotkania prezes Krzysztof Kwiatkowski zaproponował, by stworzyć wspólny projekt dotyczący promocji kontroli równoległych w EUROSAI.

Projekt zawierałby następujące elementy:

  • stworzenie specjalnej zakładki na stronie EUROSAI z informacjami nt. zrealizowanych i toczących się kontroli równoległych prowadzonych przez NOK EUROSAI
  • możliwość zgłaszania tematów kontroli równoległych i poszukiwania partnerów do prowadzenia takich kontroli
  • materiały poświęcone dobrym praktykom prowadzenia kontroli

W INTOSAI polscy i niemieccy kontrolerzy współpracują w ramach grupy roboczej zajmującej się walką z korupcją i praniem brudnych pieniędzy oraz podkomisji ds. przeglądów partnerskich.

Spotkanie Prezesów NIK Niemiec i Polski

NIK była partnerem BRH w przedsięwzięciu nazwanym „Bliźniaczą Współpracą” z  najwyższym organem kontrolnym Gruzji.  Chodziło o wzmocnienie pozycji NOK Gruzji, w państwie budującym demokrację. NIK samodzielnie zajęła się wzmacnianiem kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz tworzenia raportów. Zaangażowanych było 11 ekspertów z NIK. Wspólnym celem jest też wspieranie rozwoju kontroli państwowej w Mołdawii i Ukrainie.

Współpraca polskiej NIK i niemieckiego Bundesrechnungshof oraz prezesów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kaya Schellera stanowi przykład dla innych organów kontroli, jak przełożyć wspólne działania obu instytucji na poprawę funkcjonowania urzędów publicznych. Kontrola ściągania VAT z transakcji internetowych w Polsce i w Niemczech jest tego najlepszym przykładem.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 czerwca 2018 09:36
Data publikacji:
13 czerwca 2018 09:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 czerwca 2018 10:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcie ze spotkania Prezesów NOK Polski i Niemiec w tle flaga Niemiec i Polski

Przeczytaj treść ponownie