NIK o realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ministerstwo i Agencja na ogół prawidłowo nadzorowały przygotowanie i realizację projektów, przewidzianych do dofinansowania lub wspieranych środkami Programu. W Ministerstwie nieprawidłowości dotyczyły głównie przypadków naruszenia procedur przy naborze wniosków do Planu Inwestycyjnego Programu. W Agencji uwagi kontrolerów odnosiły się do procedur przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie - choć wskazując nieprawidłowości - ocenia przygotowanie i realizację projektów przez osiem jednostek samorządowych, sześć wyższych uczelni oraz trzy spółki prawa handlowego. Negatywnie oceniono dwie jednostki samorządowe oraz jeden z Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zastrzeżenia NIK dotyczyły przede wszystkim przypadków opóźnień w przygotowaniu projektów do realizacji, przedkładania do oceny niekompletnych wniosków o dofinansowanie  i naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.

Kontrolerzy podkreślają potrzebę podjęcia przez Ministra Rozwoju Regionalnego działań zmierzających do:

  1. usprawnienia stosowanych instrumentów oddziaływania na podmioty uczestniczące w Programie, w celu przyspieszenia realizacji poszczególnych projektów;
  2. doprowadzenia procedur oceny wniosków o dofinansowanie projektów do zgodności z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący Program;
  3. ustalenia z Agencją zakresu prowadzonych kontroli prawidłowości stosowania przez uczestników Programu zamówień publicznych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 kwietnia 2011 08:50
Data publikacji:
05 kwietnia 2011 08:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:43
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie