Prezes NIK gościem forum gospodarczego w Toruniu

Organizatorzy forum gospodarczego WELCONOMY stawiają sobie za cel wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu, promocję osiągnięć polskich przedsiębiorców za granicą oraz  walkę z wykluczeniem społecznym. Forum służy poszukiwaniu rozwiązań problemów politycznych i gospodarczych w kraju i na świecie. Szerokie grono ekspertów z kręgów naukowych, politycznych, biznesowych i dziennikarskich tworzy ramę dla wieloaspektowej dyskusji i wymiany poglądów.

Jednym z gości XXIII edycji WELCONOMY był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Szef Izby wziął udział w dwóch panelach dyskusyjnych. Pierwszy poświęcony był kierunkom inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w kontekście ich sytuacji finansowej. Drugi dotyczył wrażliwego społecznie tematu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizatorzy podkreślali, że chcą podejść do tej kwestii bez żadnych stereotypów.

Oba problemy są przedmiotem zainteresowania NIK. Izba przeprowadziła w ostatnich latach dwie kontrole dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2013 roku w raporcie przesłanym do Sejmu NIK alarmowała, że zmienione w 2010 i 2011 roku przepisy nie polepszyły sytuacji ofiar przemocy. Przewlekłe i zbiurokratyzowane procedury działały demotywująco zarówno na ofiary, jak i na tych, którzy chcieli im pomóc. Chodzi szczególnie o praktykę wzywania osób dotkniętych przemocą na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, gdzie przed szerokim audytorium musiały opowiedzieć o tym, co je spotkało. Stanowiło to jedną z przeszkód utrudniających sprawną realizację procedury „Niebieskiej Karty”. Inną przeszkodą było częste ignorowanie wezwań przez sprawców przemocy. Zespoły interdyscyplinarne nie dysponowały żadnymi narzędziami, które pozwoliłyby wyegzekwować przybycie na spotkanie. W konsekwencji choć zmniejszał się odsetek przypadków przemocy w rodzinie, którymi zajmowały się zespoły, liczba interwencji domowych pozostawała praktycznie na niezmienionym poziomie.

Zobacz informację o wynikach kontroli dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie >>

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w ostatnich latach także szereg kontroli dotyczących przemocy w szkołach. Izba przyjrzała się również zjawiskom narkomanii i nadużywania alkoholu, czyli tym zagrożeniom, które zwiększają ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie. Wnioski z tych kontroli stały się przedmiotem gorącej dyskusji uczestników forum.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wziął także udział w panelu poświęconym działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. To właśnie jednostki samorządu terytorialnego wykonują zasadniczą część zadań publicznych służących bezpośrednio obywatelom. Od tego, jak te zadania są wykonywane, zależy w istotnym stopniu jakość życia Polaków. O znaczeniu inwestycji samorządowych decyduje również ich wymiar finansowy. W ostatnich latach pochłaniały one średnio 50 mld zł rocznie i w łącznej kwocie są większe od inwestycji podsektora rządowego. Pokazuje to, jak wielkie znaczenie ma zapewnienie efektywnego wykorzystania środków na te inwestycje.

NIK traktuje to zagadnienie z najwyższą uwagą. Izba prowadzi w tym obszarze nie tylko kontrole, ale także zaawansowane prace analityczne. Prezes Kwiatkowski podzielił się ze zgromadzonymi głównymi wnioskami, z których wynika, że wobec prawdopodobnego ograniczenia - przynajmniej w kilku najbliższych latach - możliwości ponoszenia przez samorządy wydatków inwestycyjnych, kluczowego znaczenia nabiera prawidłowy wybór finansowanych zadań. Natomiast nadal istniejących luk w infrastrukturze komunalnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nie będzie można szybko wypełnić bez bardziej aktywnej polityki dochodowej wobec samorządów, w tym − wzmocnienia mechanizmów wyrównujących ich zróżnicowany potencjał majątkowy.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 marca 2016 12:09
Data publikacji:
08 marca 2016 14:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 marca 2016 15:22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie