Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w postaci papierowej na adres Najwyższej Izby Kontroli (ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa), albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej (nik@nik.gov.pl) lub przy wykorzystaniu poniższego formularza. Składając wniosek, należy podać: imię i nazwisko - w przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się osoba fizyczna, lub nazwę podmiotu w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.
W zależności od wskazanego sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, należy podać adres pocztowy lub adres e-mail.


Informacja o wnioskodawcy


albo


Dane adresowealboInformacje o przetwarzaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą, zebranych od tej osoby, w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej zwanego „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli, 02-056 Warszawa ul. Filtrowa 57, tel. 22 444 50 00.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@nik.gov.pl, adres: ul. Filtrowa 57, kod pocztowy 02-056 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej, w przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej jest wymogiem ustawowym. Niepodanie ich uniemożliwi wydanie i doręczenie Pani/Panu przedmiotowej decyzji.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udostępnienia żądanej informacji – do wyczerpania drogi prawnej tj. zakończenia ewentualnego odwoławczego postępowania administracyjnego lub postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i przepisów wewnętrznych administratora danych.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
  • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO;
  • na podstawie art. 18 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o których mowa w art. 21 RODO.


Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

 

Telefony kontaktowe w sprawach dotyczących udzielania informacji publicznych:
+48 22 444 54 84

 

Czy wiesz, że..

87,3% skarg i wniosków, które wpłynęły do NIK w 2022 roku złożyły osoby prywatne.