Źle wydane miliony

Funkcjonowanie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w latach 2020–2022 (I półrocze)

Zadania należące do kompetencji pracowników zlecano na zewnątrz, dodatki specjalne wypłacano za wsteczne okresy. Ogółem CUPT wydało ponad 6 i pół miliona zł w sposób nieprawidłowy.

Wydatki na funkcjonowanie CUPT w badanym okresie zostały przeznaczone zgodnie ze statutowymi zadaniami, niemniej część z tych wydatków poniesiono w sposób niegospodarny i niecelowy – przekazano je na realizację zadań leżących w zakresie obowiązków pracowników Centrum, a mimo to zleconych na zewnątrz. Dotyczyło to umów na wsparcie doradcze działań komunikacji zewnętrznej, przede wszystkim w mediach społecznościowych – tymczasem w Biurze Administracyjnym CUPT działał powołany m.in. do tego Wydział ds. komunikacji. CUPT wydał na te zlecenia zewnętrzne ponad 100 tys. zł. W dodatku umowy zawarte na te usługi przewidywały znacznie wyższe stawki eksperckie (320 zł/godz.) niż te przyjęte na rynku (od 65 do 250 zł/godz.).

Realizacja zadań zlecanych na zewnątrz nie zawsze była w pełni rzetelnie monitorowana.

2/3 dodatków specjalnych dla pracowników (ponad 5,5 mln zł z ogólnej puli ok. 8,3 mln zł), wbrew przepisom, przyznano za miesiące, które już minęły (wsteczna gratyfikacja).

Kolejna nierzetelność polegała na tym, że jednym z 8 zbadanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach pzp, dotyczącym biletów lotniczych i kolejowych, miejsc hotelowych i wyjazdowych polis ubezpieczeniowych, zastosowane kryteria nie gwarantowały wyboru najkorzystniejszej oferty – i rzeczywiście wybrano ofertę zdecydowanie niekorzystną, kosztowniejszą o ponad 26 tys. zł w skali całej umowy.

Poza tym dyrektorka CUPT nierzetelnie określiła potrzeby szkoleniowe jednostki – w rezultacie zamiast nawet 100 pracowników CUPT w szkoleniu wzięło udział zaledwie 28 osób, a wykupione drugie szkolenie (koszt 5 tys. zł) okazało się zbędne.

Efekty finansowe kontroli wyniosły 6 655 937,66 zł, w tym 6 428 637,66 zł wydatkowane z naruszeniem prawa.

Wnioski

  • Zapewnienie gospodarnego wydatkowania środków publicznych poprzez m.in.:
    • zaprzestanie zlecania podmiotom zewnętrznym zadań przypisanych komórkom wewnętrznym CUPT, w tym usług polegających na planowaniu i realizacji działań w mediach społecznościowych;
    • zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją zawartych umów w celu wyeliminowania dokonywania płatności za zlecenia nie w pełni lub niewłaściwe zrealizowane;
    • zaprzestanie przyznawania dodatków specjalnych za okres, który upłynął.
  • W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – określanie kryteriów oceny ofert i ich wagi tak, aby zapewniały wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Przeprowadzanie analizy gospodarności w zakresie zlecania podmiotom zewnętrznym sporządzenia opracowań, a także dokumentowanie tych analiz zgodnie z obowiązującymi w CUPT regulacjami w tym zakresie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 października 2023 15:57
Data publikacji:
17 października 2023 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 października 2023 10:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Źle wydane miliony © CUPT (logo), Adobe Stock (port)

Przeczytaj treść ponownie