Delegacja NIK na Kongresie INTOSAI

Kongres Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), zrzeszającej 192 instytucje z całego świata, zbiera się raz na trzy lata i gromadzi wszystkich członków Organizacji. Jest także jej najwyższym organem. W tym roku gospodarzem Kongresu są Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Uczestnicy 22 kongresu INTOSAI

Członkowie INTOSAI podjęli w Abu Zabi dwa kluczowe tematy. Po pierwsze, zastanawiają się, jak Organizacja może przyczynić się do realizacji oenzetowskiej Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju, w tym dobrego zarządzania i walki z korupcją. Po drugie, chcą profesjonalizować działalność INTOSAI, a przez to podnosić wiarygodność Organizacji oraz jej członków. Kongres ma też przyjąć nowy Plan Strategiczny na lata 2017-2022 oraz zatwierdzić nowego przewodniczącego. Zostanie nim dr Harib Alamimi, szef Najwyższego Organu Kontroli Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Uczestnicy 22 kongresu INTOSAI przed budynkiem, w którym zebrał się kongres

W ramach Kongresu Polacy zaprezentują na prośbę gospodarzy autorskie narzędzie do analizy wyników kontroli, tzw. CUBE. Być może sprawdzi się ono przy analizie wyników kontroli dotyczących realizacji celów Agendy ONZ 2030. Delegacja NIK przygotowała także seminarium na temat zaktualizowanego Kodeksu Etyki INTOSAI. Polacy przewodzili pracom nad projektem dokumentu, oficjalnie znanego jako standard ISSAI 30. Izba przygotowała stoisko ekspozycyjne z materiałami promującymi nowy Kodeks. Po zaakceptowaniu przez Zarząd INTOSAI ma on zostać przekazany do ostatecznego zatwierdzenia Kongresowi.

Podobną drogę czekają opracowane pod kierownictwem NIK wytyczne GOV 9160, dotyczące wzmocnienia dobrego zarządzania i walki z korupcją. Po zatwierdzeniu przez Kongres będą obowiązywały w ponad 190 krajach. Choć wytyczne INTOSAI nie mają charakteru prawa powszechnie obowiązującego, to jednak wpływają na życie publiczne. Wynika to nie tylko z faktu, że są stosowane w działalności najwyższych organów kontroli państwowej, które badają i oceniają wykorzystanie środków publicznych, ale również z tego, iż mogą być stosowane w wewnętrznych regulacjach poszczególnych krajów.

NIK została także zaproszona do współpracy w ramach stanowiska ekspozycyjnego EUROSAI (prezentacja CUBE) oraz do udziału w dyskusji panelowej dotyczącej Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiciele NIK będą również pełnić funkcję sprawozdawcy podczas dyskusji o profesjonalizacji INTOSAI. Ich obowiązki obejmują prezentację wyników grupowych dyskusji tematycznych i udział w przygotowaniu dokumentu końcowego Kongresu.

INTOSAI, czyli Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (NOK), powstała w 1953 roku jako organizacja pozarządowa o statusie konsultatywnym przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Jej zadaniem jest wspieranie członków w wypełnianiu ich roli, czyli w kontrolowaniu sektora publicznego. Swoją misję INTOSAI wypełnia przede wszystkim poprzez wymianę informacji i doświadczeń, zgodnie z łacińskim mottem: Experientia mutua omnibus prodest; Wspólne doświadczenia przynoszą korzyść wszystkim. Obecnie INTOSAI zrzesza 192 członków: NOK z całego świata, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) oraz  czterech członków stowarzyszonych (Bank Światowy, Instytut Audytorów Wewnętrznych, czyli IIA, organizację NOK z krajów obszaru języka portugalskiego oraz stowarzyszenie NOK państw frankojęzycznych). NIK jest członkiem INTOSAI od 1959 roku.

Jednym z najistotniejszych dokonań INTOSAI w ostatnich latach jest przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji Promowanie wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej poprzez wzmacnianie najwyższych organów kontroli (tzw. rezolucja o niezależności NOK). Kolejna rezolucja z 2014 r. jeszcze raz podkreśliła wagę niezależności NOK, wyraźnie stanowiąc, że mogą one wypełniać swoje zadania obiektywnie i wydajnie tylko wtedy, gdy są niezależne od jednostek kontrolowanych i chronione przed wpływami z zewnątrz.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
09 grudnia 2016 10:46
Data publikacji:
09 grudnia 2016 10:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 grudnia 2016 13:58
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo XXII Kongresu INTOSAI w tle mapa świata

Przeczytaj treść ponownie