Razem skuteczniej – NIK zawarła porozumienie z Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych

Regionalne Izby Obrachunkowe są najważniejszym partnerem NIK w kontroli funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dzięki porozumieniu o współpracy, podpisanemu przez  prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego i Przewodniczącą Krajowej Rady RIO Grażynę Wróblewską, obie organizacje będą mogły sprawniej realizować swoje ustawowe obowiązki. NIK i RIO zobowiązały się m.in do:

  • wymiany informacji o przeprowadzonych i planowanych kontrolach
  • podejmowania uzgodnionych kontroli w oparciu wspólnie opracowaną tematykę i metodykę
  • uczestniczenia przedstawicieli NIK i RIO w panelach ekspertów organizowanych w związku z prowadzonymi kontrolami
  • ujednolicenia interpretacji przepisów obowiązujących samorządy
  • wspólnego opracowania propozycji zmian w prawie

Przewodniczącą Krajowej Rady RIO Grażynę Wróblewska i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski popisują porozumienie Przewodniczącą Krajowej Rady RIO Grażynę Wróblewska i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dziękują sobie po podpisaniu porozumienia

Podpisanie Porozumienia Przewodnicząca Krajowej Rady RIO Grażyna Wróblewska, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski

Porozumienie jest zwieńczeniem dobrej współpracy Najwyższej Izby Kontroli i RIO, która już trwa. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że podpisanie porozumienia jeszcze tę współpracę NIK i RIO zintensyfikuje.

Przedstawiciele RIO i NIK na wspólnym pamiątkowym zdjęciu

Podpisanie Porozumienia (od lewej) Zastępca Przewodniczącego KR RIO Ryszard Zajączkowski, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Przewodnicząca Krajowej Rady RIO Grażyna Wróblewska, Wiceprezes NIK Ewa Polkowska, Dyrektor Generalny NIK Andrzej Styczeń

Jednym z największych wspólnych przedsięwzięć było sprawdzenie prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecane podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Uczestniczyło w niej 16 regionalnych izb i 14 delegatur NIK.

Podpisane porozumienie

Zdaniem prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego istotne jest, by NIK i RIO miały to samo podejście do kontroli samorządów. Taka zbieżność zwiększy zaufanie jednostek samorządu terytorialnego do kontrolujących ich instytucji i przyczyni się do redukcji popełnianych przez samorządowców błędów. Dzisiejsze porozumienie jest krokiem w tym właśnie kierunku.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KR RIO) działa na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W jej skład wchodzą prezesi regionalnych izb obrachunkowych oraz po jednym reprezentancie kolegium każdej izby. Do zadań Krajowej Rady RIO należy m.in. reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa, przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących komunalną gospodarkę finansową, upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb, koordynowanie planów i programów kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 stycznia 2019 12:17
Data publikacji:
25 stycznia 2019 12:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
25 stycznia 2019 12:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Przewodniczącą Krajowej Rady RIO Grażynę Wróblewska i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski dziękują sobie po podpisaniu porozumienia, obok tekst porozumienia

Przeczytaj treść ponownie