Służba cywilna mniej zawodowa

Funkcjonowanie służby cywilnej i służby zagranicznej

Do korpusu służby cywilnej kandyduje coraz mniej osób, a niskie płace powodują wysoką fluktuację jej kadr. Rada Ministrów obniżyła limit mianowań urzędników w korpusie służby, a proces jej profesjonalizacji wyraźnie zwalnia. Pojawiła się tendencja do zatrudniania poza trybem ustawy o służbie cywilnej pracowników do wykonywania tych samych zadań. Korpusowi brakuje strategii zarządzania zasobami ludzkimi, bo Szef S.C. nie przygotował i nie przedstawił Radzie Ministrów tego kluczowego dokumentu. Przynajmniej w służbie zagranicznej sytuacja przedstawia się lepiej.

W skład korpusu służby cywilnej (s.c.), działającego w urzędach administracji rządowej, wchodzą pracownicy służby cywilnej (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) i urzędnicy służby cywilnej (osoby zatrudnione na podstawie mianowania), a po nowelizacji ustawy od 23 stycznia 2016 r. również osoby zatrudnione na wyższym stanowisku w s.c. Nowelizacja ta zniosła otwarty, konkursowy nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Służba cywilna obejmuje jedynie część administracji rządowej i nie każdy urzędnik państwowy zalicza się do korpusu s.c.

Stojącego na czele s.c. Szefa Służby Cywilnej obsługuje KPRM – Departament Służby Cywilnej.

Od powstania służby cywilnej zwiększyła się liczba aktów prawnych wyłączających poszczególne części administracji centralnej poza służbę cywilną. Rok 2022 był trzecim z rzędu, kiedy notowano spadek zatrudnienia w s.c. – przeciętne zatrudnienie spadło wówczas względem 2021 r. o 572 etaty (o 0,5%). Utrzymuje się również podwyższony wskaźnik fluktuacji (odejść) – w 2022 r. wyniósł on 8,1%, choć rekordowy poziom mieliśmy w 2017 r. – aż 11,1%. Członkowie korpusu odchodzą z s.c. z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia zasadniczego, konkurencyjnych propozycji pracy u innego pracodawcy, przeciążenia pracą, nadmiaru obowiązków, pracy pod stałą presją. Niemal 1/3 urzędów oceniła, że odejścia z pracy stanowią wysokie lub bardzo wysokie zagrożenie dla realizacji zadań.

Odnotowujemy wciąż spadek liczby kandydatów ubiegających się o pracę w stosunku do liczby miejsc – z 36 kandydatów na jedno miejsce w 2013 r. do zaledwie 5 w 2022 r. Równolegle rośnie średnia wieku członków korpusu. Jest coraz mniej mianowań, co spowalnia proces profesjonalizacji służby cywilnej. Określone przez Radę Ministrów limity na lata 2023–2027 nie gwarantują szybkiego zwiększenia udziału urzędników służby cywilnej w korpusie s.c.

Przeciętne wynagrodzenie całkowite w służbie cywilnej, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych pracowników (14,1%) w 2022 r., spadło realnie w porównaniu do 2021 r. o 4,6%, podczas gdy w gospodarce narodowej spadek wynagrodzenia wyniósł realnie w tym samym czasie 2,1%. Nominalny wzrost wynagrodzeń, nie rekompensujący wzrostu inflacji, był nierówny w zależności od kategorii urzędu – najwyższe wzrosty nastąpiły w ministerstwach, KPRM i pozostałej administracji niezespolonej, zaś najniższe w urzędach administracji terenowej.

Najniższe wynagrodzenia członków korpusu s.c. wypłacane są w komendach powiatowych (miejskich) Policji, komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

W stosunku do pracowników korpusu służby cywilnej będących członkami służby zagranicznej (s.z.) zadania Szefa Służby Cywilnej wykonuje Szef Służby Zagranicznej, którego stanowisko zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej. Służbą zagraniczną kieruje Minister Spraw Zagranicznych i działa ona w MSZ oraz w placówkach zagranicznych.

NIK w niniejszej kontroli, przeprowadzonej w 22 urzędach różnego szczebla (w tym w KPRM i MSZ jako podmiotach obsługujących odpowiednio Szefa S.C. i Szefa S.Z.) zbadała trzy obszary:

 • funkcjonowanie służby cywilnej,
 • funkcjonowanie służby zagranicznej,

realizację wybranych zadań.

Służba cywilna w liczbach (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Służba cywilna w liczbach

 • 117488 - liczba zatrudnionych członków korpusu służby cywilnej
 • 1727 - liczba urzędów
 • 7 464 - liczba urzędników mianowanych
 • 73% - udział kobiet zatrudnionych w korpusie służby cywilnej
 • 8083 zł - przeciętne wynagrodzenie brutto
 • 5,7% udział niepełnosprawnych
 • 5 średnia liczba kandydatów w naborach
 • 8,1% - poziom fluktuacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK oraz sprawozdania Szefa S.C. za 2022 r.

Organizacja służby cywilnej i służby zagranicznej umożliwiały w większości wypadków właściwą realizację zadań państwa przez skontrolowane urzędy – także podczas pandemii COVID-19. Jednak znaczące problemy z obsadą kadrową miały wpływ na terminowość realizacji zadań, zwłaszcza w urzędach administracji w terenie.

W funkcjonowaniu służby cywilnej w wyniku kontroli NIK stwierdzono istotne problemy, w szczególności:

 • problemy kadrowe s.c. wiążące się z koniecznością obsługi rosnącej liczby zadań w wielu urzędach oraz niskim wynagrodzeniem i fluktuacją kadr, zwłaszcza w urzędach administracji w terenie,
 • odchodzenie ze służby cywilnej doświadczonych osóbobniżanie się stopnia profesjonalizacji s.c. (m.in. spada udział urzędników mianowanych w korpusie s.c.). Widać to m.in. w Kancelarii Premiera, gdzie zatrudnia się „ekspertów” przyjmowanych w trybie ustawy o pracownikach urzędów państwowych, a więc mniej przejrzystym i stawiającym mniej wymogów, zaś na wyższych stanowiskach nie ma mianowanych urzędników s.c.,
 • rekrutacja do s.c. w urzędach jest coraz mniej skuteczna,
 • spada liczba kandydatów na wolne stanowiska w urzędach w s.c.,
 • utrzymuje się wysoki wskaźnik rotacji, zwłaszcza na wyższych stanowiskach w s.c.,
 • do wykonywania zadań urzędniczych zatrudniani są pracownicy „eksperci” spoza korpusu s.c., na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (dalej: upup), których zakresy obowiązków są tożsame lub zbliżone do zakresów obowiązków pracowników i urzędników ze służby cywilnej.

Szef Służby Cywilnej nie przygotował i nie przedstawił Radzie Ministrów kluczowego dokumentu dla s.c., czyli projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, co było niezgodne z ustawą o służbie cywilnej (dalej: usc). Oznacza to brak określenia dla s.c. celów strategicznych, systemu realizacji i ram finansowych. Wskutek tego zaniechania nie utworzono i nie zaplanowano w rezerwie budżetowej środków na modernizację s.c., co miało służyć wdrożeniu obowiązujących Standardów Szefa S.C. oraz wytycznych w zakresie przestrzegania zasad s.c. i zasad etyki korpusu s.c. Szef S.C. ograniczył się tu do wydawania zaleceń związanych z etyką, reagowania na bieżące sygnały dotyczące podejrzeń o naruszenie zasad s.c. i zasad etyki korpusu przez członków korpusu s.c. W jednym wypadku sprawę zgłoszonego sygnału o możliwych nieprawidłowościach Szef S.C. skierował z prośbą o wyjaśnienie do innego urzędu, po czym przez ponad rok nie podjęto działań w tej sprawie.

Z uwagi na ów brak strategii zarządzania zasobami ludzkimi Szef S.C. sam w sprawozdaniach o stanie s.c. określił dwa cele i przyporządkowane do nich zadania, jednak nie zostały one przyjęte uchwałą Rady Ministrów, dlatego kluczowe decyzje dotyczące s.c. nie są podejmowane lub są podejmowane niezgodnie z postulatami Szefa S.C.

Informacje na temat wdrażania/stosowania niektórych Standardów Szefa S.C. z 2020 r. Szef S.C. zbierał z rocznych sprawozdań dyrektorów generalnych urzędów (którzy sami przecież nie informują Szefa S.C., że nie stosują obligatoryjnych standardów), co oznacza, że po dwóch latach od wprowadzenia Standardów Szefa S.C. z 2020 r. dysponował on niepełną wiedzą na temat ich stosowania. Dla porównania – Szef S.C. po wprowadzeniu Standardów Szefa S.C. z 2012 r. monitorował ich stosowanie już w pierwszym i drugim roku ich obowiązywania (w 2013 i 2014 r.). Kontrola NIK wykazała, że w kilku urzędach nie stosowano niektórych obligatoryjnych wymogów zawartych w Standardach Szefa S.C z 2020 r.

Szef S.C. prawidłowo wypełniał obowiązki sprawozdawcze, ustalał roczne plany szkoleń i przygotowywał projekty aktów normatywnych s.c., a także określał swoje cele i przyporządkowane do nich zadania. Zdaniem NIK realizacja niektórych zadań wskazanych przez Szefa S.C. jako zrealizowane nie przekładała się na osiągnięcie założonych celów. Np. wykonanie zadania 1.2 Budowa wizerunku służby cywilnej jako dobrego i dostępnego pracodawcy, którego realizacja miała się przyczynić do osiągnięcia Celu I Poprawa wizerunku s.c. jako dobrego pracodawcy i organizacji, która służy obywatelowi i buduje sprawne państwo, nie przyczyniło się do wzrostu średniej liczby kandydatów do s.c. czy do wzrostu udziału liczby osób najmłodszych (do 29 lat) w korpusie s.c.

Szef S.C. nie monitorował w sposób aktywny funkcjonowania s.c., jedynie wydawał zalecenia i standardy bądź reagował na docierające do niego sygnały – nie wniósł do Prezesa Rady Ministrów o przeprowadzenie kontroli, nie utworzył zespołów opiniodawczych i doradczych.

Status urzędnika mianowanego to zdaniem NIK istotny warunek wykonywania zadań państwa przez służbę cywilną w sposób przewidziany w art. 153 ust. 1 Konstytucji, a więc w sposób bezstronny, profesjonalny, rzetelny i politycznie neutralny.

Rada Ministrów w latach 2021-2022 obniżyła limity mianowań w s.c., co prowadzi do spadku stopnia jej profesjonalizacji, niezgodnie z celem stawianym przez Szefa S.C. W latach 2019–2020 limity mianowań urzędników w s.c. na dany rok zostały określone w ustawie budżetowej w proponowanej przez Szefa S.C. wysokości (odpowiednio 420 i 490 osób), natomiast w latach 2021–2022 były znacznie mniejsze niż zaproponowane przez Szef S.C. i wynosiły odpowiednio tylko 30 i 245 osób (mniej od proponowanych odpowiednio o 520 i 245).

Limity i liczba mianowań (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Limity i liczba mianowań w latach 2012–2022

 • 2012: 496 (limit mianowań 500)
 • 2013: 197 (l.m. 200)
 • 2014: 185 (l.m. 200)
 • 2015: 198 (l.m. 200)
 • 2016: 154 (l.m. 200)
 • 2017: 275 (l.m. 280)
 • 2018: 241 (l.m. 350)
 • 2019: 415 (l.m. 200)
 • 2020: 34 (l.m. 490)
 • 2021: 21 (l.m. 30)
 • 2022: 240 (l.m. 245)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK oraz sprawozdań Szefa S.C.

Udział urzędników mianowanych w korpusie s.c. (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Udział urzędników mianowanych w korpusie s.c.

 • 2012: 6,2%
 • 2013: 6,3%
 • 2014: 6,4%
 • 2015: 6,5%
 • 2016: 6,5%
 • 2017: 6,3%
 • 2018: 6,4%
 • 2019: 6,6%
 • 2020: 6,4%
 • 2021: 6,3%
 • 2022: 6,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK oraz sprawozdań Szefa S.C.

W procesie rekrutacji na wolne stanowiska w s.c. doszło do pojedynczych nieprawidłowości w publikowaniu ogłoszeń o naborze i informacji jego wynikach, co naruszało ustawowe standardy otwartości i przejrzystości. W dwóch wypadkach dopuszczono się wyboru kandydata przed upływem terminu składania dokumentów.

W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba naborów zakończonych nieobsadzeniem stanowiska:

 • wskaźnik naborów zakończonych wyłonieniem kandydata spadł z 60% w 2019 r. do 51% w I połowie 2022 r.,
 • wskaźnik obsadzenia stanowisk objętych naborami spadł z 40% w 2019 r. do 29% w I połowie 2022 r.
Liczba ofert przypadająca na jedno stanowisko pracy (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki
Liczba ofert przypadająca na jedno stanowisko pracy w poszczególnych latach objętych kontrolą w podziale na grupy jednostek objętych kontrolą
Jednostka 2019 2020 2021 od 01.01.2022 do 30.06.2022
KPRM i Ministerstwa 10 13 9 6
Urzędy Centralne 6 8 3 4
Urzędy Wojewódzkie 7 8 7 4
RDOŚ 5 8 7 4
WINB 2 7 4 2
PINB 2 2 11 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

Tylko trzy z 21 kontrolowanych jednostek informowały w ogłoszeniach o wysokości płac – jak wyjaśniano, brak tej informacji wiązał się m.in. z niekonkurencyjnością wynagrodzeń.

Przeciętne wynagrodzenie całkowite w służbie cywilnej w objętych kontrolą jednostkach było znacznie zróżnicowane, podobnie jak skala wzrostu nominalnego wynagrodzeń. Najniższe przeciętne wynagrodzenia odnotowano w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, najwyższe w KPRM i w ministerstwach, zaś najwyższy wzrost wynagrodzeń dotyczył KPRM i ministerstw, natomiast najniższą skalę wzrostu stwierdzono w Wojewódzkich Inspektoratach Nadzoru Budowlanego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w służbie cywilnej (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w służbie cywilnej ogółem oraz według wybranych grup urzędów w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2012-2022 (w zł)

Rok

służbie cywilnej (ogółem)

gospodarce narodowej

KPRM i ministerstwa

urzędy centralne

RDOŚ

UW

WINB

PINB

2012

4729

3521

7040

5720

bd

4246

bd

bd

2013

4770

3650

7092

5743

bd

4298

bd

bd

2014

4846

3783

7282

5781

4898

4352

4188

3704

2015

4964

3899

7417

5916

4945

4499

4320

3770

2016

5266

4047

7846

6249

5185

4664

4565

4084

2017

5524

4272

8152

6462

5280

4775

4738

4215

2018

5863

4585

8553

6646

5470

4863

4839

4349

2019

6403

4918

9049

6920

5590

5452

5921

4719

2020

6879

5167

8983

7474

5775

6085

6652

5329

2021

7419

5663

10285

8031

6601

6400

7196

5679

2022

8083

6346

11356

8617

7660

6832

7574

6357

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK, sprawozdań Szefa S.C. oraz danych GUS.

Fluktuacja kadr w s.c. wynosiła w badanym okresie 8%. Znaczną rotację odnotowano szczególnie na wyższych stanowiskach w s.c., których przybywa, zaś zatrudnionych jest na nich coraz mniej osób wywodzących się z korpusu s.c. W szczególności udział urzędników s.c. zajmujących wyższe stanowiska w okresie objętym kontrolą spadł z 33 do 23% (w KPRM na wyższych stanowiskach nie było mianowanych urzędników służby cywilnej).

W jednym wypadku wyższe stanowisko w s.c. objęła osoba nieposiadającą stopnia magistra lub równorzędnego, w innym nie zweryfikowano, czy kandydat nie był ukarany prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej.

Kompetencje kierownicze kandydatów sprawdzano (poprzez obiektywne procedury weryfikacji) jedynie w połowie z 10 jednostek, w których były wyższe stanowiska s.c.

Konkurs otwarty, a więc umożliwiający optymalizację wyboru kandydatów, zorganizowano tylko w wypadku jednego wyższego stanowiska w s.c. (na 209 zbadanych powołań).

Wysoka rotacja na wyższych stanowiskach w s.c. skutkuje zaburzeniem efektywności i ciągłości wykonywania zadań oraz nie sprzyja dobremu zarządzaniu kadrami w s.c.

W KPRM i w objętych kontrolą ministerstwach praktykowano zatrudnianie pracowników „ekspertów” na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych i powierzano im obowiązki tożsame lub zbliżone do obowiązków przypisanych urzędnikom zatrudnionym na podstawie usc.

W czterech spośród 22 skontrolowanych urzędów nie przygotowano planu szkoleń urzędników s.c. (w trzech PINB nie zorganizowano żadnego szkolenia zewnętrznego), w części jednostek – niezgodnie z usc – nie opracowano zasad tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego, a Prezes Rady Ministrów nie skorzystał z możliwości wprowadzenia tych zasad poprzez zarządzenia.

W połowie skontrolowanych urzędów nie przygotowano programu zarządzania zasobami ludzkimi albo program taki nie obowiązywał w całym okresie przeprowadzania kontroli lub brakowało w nim istotnych elementów. W czterech spośród 22 objętych kontrolą urzędów nie określono w ogóle zasad organizacji służby przygotowawczej w urzędzie – w jednym z nich służba ta trwała zaledwie jeden dzień, co stawiało pod znakiem zapytania jej sens jako etapu szkolenia i możliwości oceny przydatności pracowników, a w trzech urzędach służby tej nie zorganizowano w ogóle. Ale zdarzała się też służba przygotowawcza trwająca ponad osiem miesięcy, co też jest niezgodne z usc.

Wymagana ocena okresowa pracowników nie była dokonywana w dwóch skontrolowanych jednostkach.

Większość skontrolowanych urzędów realizowała wybrane zadania w sposób prawidłowy, aczkolwiek problemy kadrowe z obsadą i wysoka fluktuacja kadr przyczyniały się do zakłócenia terminowej realizacji zadań (opóźnienia stwierdzono w 11 skontrolowanych jednostkach). Kierownicy tych jednostek sygnalizowali braki kadrowe i problemy z naborem nowych pracowników. Założone cele nie zostały w pełni osiągnięto m.in. w RDOŚ w Warszawie i UW w Poznaniu.

Lepiej przedstawiała się sytuacja w służbie zagranicznej. Szef Służby Zagranicznej prawidłowo realizował swoje zadania, aczkolwiek niezgodnie z przepisami nie wyznaczył bezzwłocznie swojego zastępcy. Wprowadził standardy zarządzania kadrami, nadzorował jego mechanizm i przekazywał Ministrowi Spraw Zagranicznych sprawozdania o stanie Służby Zagranicznej.

Kolejne stopnie dyplomatyczne nadawano z reguły zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej (dalej: usz). Mianowania bądź powołania członków s.z. i wyznaczanie stanowisk w służbie zagranicznej odbywały się zgodnie z przepisami nowej usz, a przeniesień do dyspozycji kadr dokonywano na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Stan zatrudnienia w służbie zagranicznej (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Stan zatrudnienia w służbie zagranicznej w MSZ i na placówkach zagranicznych (w etatach)

 • 2019: 2560 osób, w tym:
  • MSZ: 1250
  • Placówki zagranicze: 1310
 • 2020: 2505 osób, w tym:
  • MSZ: 1200
  • Placówki zagraniczne: 1305
 • 2021: 2468 osób, w tym:
  • MSZ: 1112
  • Placówki zagraniczne: 1356
 • 2022 (30.06): 2477 osób, w tym:
  • MSZ: 1158
  • Placówki zagraniczne: 1289

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

Struktura zatrudnienia względem wieku członków służby zagranicznej (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Struktura zatrudnienia względem wieku członków służby zagranicznej

 • 2019:
  • do 29 lat: 3,4%
  • powyżej 65 lat: 2,4%
 • 2020:
  • do 29 lat: 2,8%
  • powyżej 65 lat: 2,3%
 • 2021
  • do 29 lat: 2,1%
  • powyżej 65 lat: 1,5%
 • 2022 (30.06)
  • do 29 lat: 1,9%
  • powyżej 65 lat: 1,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli NIK.

Rekrutacja do Służby Zagranicznej odbywała się w zgodzie z przepisami, choć zdarzały się wypadki nierzetelnego dokumentowania prac komisji konkursowych. Przyjęto kandydatów spełniających ustawowe wymogi. Warto zauważyć, że w nowej usz z dnia 21 stycznia 2021 r. wobec kandydatów na aplikację dyplomatyczno-konsularną zmniejszono wymóg znajomości co najmniej dwóch języków obcych do co najmniej jednego języka obcego, w tym języka angielskiego.

W wyniku kontroli NIK stwierdziła, że w sprawozdaniach o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wykazywany stan zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej oraz członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej był niezgodny ze stanem faktycznym, gdyż brak było możliwości odrębnego wykazania osób zatrudnionych w placówce zagranicznej RP na podstawie powołania (Kodeks pracy) objętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Skutkowało to tym, że w ww. sprawozdaniach wykazano wyższy stan zatrudnienia w korpusie służby cywilnej niż faktyczny: o 624 w 2019 r., o 614 w 2020 r., o 563 w 2021 r. i o 551 w I półroczu 2022. MSZ podejmowało próby w zakresie dodania odpowiedniego statusu zatrudnienia do projektów rozporządzeń, lecz były one nieskuteczne.

Wnioski

Dla sprawnej i profesjonalnej realizacji zadań publicznych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej stabilnej kadry kompetentnych i bezstronnych urzędników. W związku z ustaleniami kontroli NIK wnioskuje o:

Wnioski do Rady Ministrów

 • Podjęcie działań systemowych wspierających zachowanie zasad profesjonalnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa przez korpus służby cywilnej;
 • Przyjęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
 • Podjęcie działań wspierających dobór i utrzymanie profesjonalnej kadry w korpusie s.c., ze względu na znaczne różnice w wynagrodzeniach oferowanych wysoko wykwalifikowanym specjalistom w s.c. w stosunku do sektora prywatnego skutkujące tym, że znalezienie do pracy w s.c. pracowników o wysokich kompetencjach jest trudne, podobnie jak ich zatrzymanie na dłużej w s.c.;
 • Wsparcie przez Radę Ministrów działań Szefa S.C. na rzecz zmian w s.c., w szczególności działań: dotyczących zachęcania do pracy w s.c. i promowania s.c. jako atrakcyjnego miejsca pracy, na rzecz zwiększenia limitu mianowań, wzmocnienia etosu pracy urzędniczej oraz poczucia misji s.c., które nie przyniosą efektów bez podjęcia ww. systemowych działań w odniesieniu do wszystkich urzędów administracji rządowej.

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów

Określenie w drodze zarządzenia szczegółowego sposobu ustalania indywidualnych programów rozwoju zawodowego, zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 108 ust. 3 usc.

Wnioski do Szefa Służby Cywilnej

 • Przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która zawiera diagnozę służby cywilnej, określenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych, zgodnie z art. 15 ust. 2 usc;
 • Rozważenie możliwości współpracy Szefa S.C. z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, eksperckimi i akademickimi zajmującymi się kwestiami s.c. w celu skorzystania z ich wiedzy, badań i doświadczeń;
 • Podjęcie przez Szefa S.C. działań w zakresie zintensyfikowania monitorowania:
  • wdrażania i stosowania przez urzędy standardów Szefa S.C.,
  • przestrzegania zasad służby cywilnej,
  • zjawiska zatrudniania na podstawie upup na stanowiskach merytorycznych, tożsamych lub zbliżonych pod względem zakresu obowiązków do stanowisk służby cywilnej; poddania analizie skali tego zjawiska i jego wpływu na funkcjonowanie s.c., a następnie podjęcie działań w celu jego ograniczenia – na co wskazują wyniki kontroli NIK w 22 urzędach.

Wniosek de lege ferenda do Ministra Finansów

Podjęcie działań legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie/zmianę/uzupełnienie przepisów poprzez dodanie odpowiedniego statusu zatrudnienia dla grupy osób w MSZ niezaliczanych do członków korpusu służby cywilnej ani zagranicznej, zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, objętych mnożnikowym systemem wynagradzania odpowiednio do rozporządzeń:

 • Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
 • Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

Wnioski do dyrektorów generalnych i kierowników urzędów

 • Zapewnienie przy organizacji naboru przestrzegania zasad otwartości i konkurencyjności naboru do służby cywilnej;
 • Stosowanie przepisów ustawy o służbie cywilnej do zatrudniania pracowników na stanowiskach urzędniczych;
 • Zgłaszanie do Szefa S.C problemów związanych z trudnościami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji s.c. w urzędzie.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
25 października 2023 08:56
Data publikacji:
25 października 2023 09:35
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 grudnia 2023 08:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie