Uczelnie nie na „piątkę”

Publiczne uczelnie zawodowe kształciły studentów i rozwijały się, ale wiele elementów ich działalności wymagało poprawy. Lepiej można byłoby wykorzystać możliwości związane z dostosowywaniem oferty kształcenia do potrzeb pracodawców oraz doskonaleniem umiejętności praktycznych studentów. Zdecydowana większość uczelni nie radziła sobie należycie z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury. Także działania uczelni służące zapewnieniu optymalnego gospodarowania posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi nie były w pełni prawidłowe i wystarczające.

Publiczne uczelnie zawodowe powstały w związku z procesem transformacji ustrojowej Polski i tworzeniem nowej struktury administracyjnej państwa. Miały one stanowić swoistą rekompensatę dla ośrodków miejskich, które w wyniku reformy administracyjnej z końca lat 90-tych, utraciły status miast wojewódzkich. Jednocześnie miały umożliwić młodzieży z mniejszych miejscowości podjęcie studiów w sytuacji, gdy duże ośrodki akademickie z różnych powodów były dla niej niedostępne.

Publiczna uczelnia zawodowa to taka uczelnia, która została utworzona przez organ państwa, prowadzi kształcenie uwzględniające potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz nie prowadzi działalności naukowej i nie posiada kategorii naukowej A+, A bądź B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej. Uczelnia publiczna prowadzi studia o profilu praktycznym, tj. z dominującym udziałem zajęć kształtujących umiejętności praktyczne.

W 2020 r. NIK przeprowadziła kontrolę publicznych uczelni zawodowych na Dolnym Śląsku. Wykazała ona szereg nieprawidłowości o różnym charakterze, a oceniając działalność czterech skontrolowanych uczelni NIK stwierdziła m.in., że oferta edukacyjna publicznych uczelni zawodowych Dolnego Śląska nie uwzględniała wszystkich istotnych wymogów współczesnego rynku pracy. Wyniki tej kontroli stały się dla Izby impulsem do zajęcia się tematem w skali ogólnopolskiej.

W roku akademickim 2020/2021 funkcjonowały łącznie 33 publiczne uczelnie zawodowe, które kształciły ok. 51,5 tys. studentów (co stanowiło 4,3% studentów wszystkich uczelni w kraju).

Kontrolą objęto 13 z tych uczelni i ich działalność w latach 2019-2022 (do dnia zakończenia kontroli).

Miasta, stanowiące siedzibę skontrolowanych uczelni zawodowych (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Miasta, stanowiące siedzibę skontrolowanych uczelni zawodowych

 • woj. lubelskie
  • Chełm
 • woj. małopolskie
  • Nowy Targ
  • Oświęcim
 • woj. podkarpackie
  • Przemyśl
  • Suwałki
  • Tarnobrzeg
 • woj. śląskie
  • Racibórz
 • woj. wielkopolskie
  • Gniezno
  • Konin
  • Piła
 • woj. zachodniopomorskie
  • Koszalin
  • Wałcz

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Najważniejsze ustalenia kontroli

Publiczne uczelnie zawodowe starały się dostosowywać swój profil nauczania do wymogów prawnych i organizacyjnych w kontekście zmieniającego się rynku pracy. Nie czyniły tego jednak w pełni prawidłowo i wystarczająco. W trzech uczelniach (w Gnieźnie, Nowym Targu oraz Raciborzu) ich organizacja nie była zgodna z wymogami zdefiniowanymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W strategiach 11 uczelni nie zapewniono, z uwagi na brak mierzalnych wskaźników, możliwości rzetelnej i skutecznej oceny stopnia realizacji zdefiniowanych w nich celów. Założone w strategiach cele i zadania nie zawsze były na bieżąco (tj. co najmniej w perspektywie rocznej) monitorowane, co pozbawiało uczelnie wiedzy o adekwatnym, w odniesieniu do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, kierunku działania.

Wszystkie skontrolowane uczelnie kształciły studentów na studiach licencjackich i inżynierskich. Większość z nich na poziomie drugiego stopnia (dawniej zwane studiami uzupełniającymi magisterskimi) i jednolitych studiach magisterskich.

Poziomy i kierunki kształcenia w uczelniach zawodowych (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Poziomy i kierunki kształcenia w uczelniach zawodowych na przestrzeni lat akademickich 2018/2019-2021/2022

Siedziba uczelni Liczba kierunków na poziomie studiów pierwszego stopnia Liczba kierunków na poziomie studiów drugiego stopnia Liczba kierunków na poziomie jednolitych studiów magisterskich
Racibórz 11 1
Chełm 11 3 1
Suwałki 13 3 1
Piła 13 4 1
Konin 16 5
Gniezno 8 1
Wałcz 8 2
Koszalin 8 1 1
Tarnobrzeg 5 3 1
Sanok 7 6 1
Przemyśl 14 3
Nowy Targ 12 7 1
Oświęcim 15 5 1

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Prowadzone kierunki studiów wpisywały się w potrzeby kształcenia w zawodach deficytowych, choć żadna ze skontrolowanych uczelni nie kształciła w jednym z takich zawodów, tj. położnej.

Starania związane z uruchomieniem nowych kierunków nie zawsze były skuteczne (w uczelni z Gniezna, Konina, Oświęcimia, Suwałk i Wałcza) bądź były opóźnione (w Koszalinie). Tylko jedna uczelnia zawodowa (w Nowym Targu) prowadziła studia wspólne z inną uczelnią, które z uwagi jednak na wypowiedzenie porozumienia o ich wspólnym prowadzeniu przez jedną ze stron, zostaną zakończone. Wyłącznie trzy uczelnie (w Koninie, Pile oraz Suwałkach) korzystały z możliwości kształcenia w systemie dualnym (z udziałem przedsiębiorców), które pozwalało na lepsze dostosowanie poziomu wykształcenia, szczególnie w aspekcie praktycznym, do potrzeb pracodawców. NIK zwróciła uwagę, że uczelnie powinny bardziej promować tego typu kształcenie ze względu na korzyści dla studentów i pracodawców. Dla studentów formuła ta stanowi bowiem kolejną możliwość praktycznej nauki zawodu, pozyskania fachowych umiejętności, obycia ze środowiskiem pracy i jego specyfiką, a przede wszystkim zdobycia doświadczenia w zawodzie, jeszcze w czasie studiów. Dla uczelni jest to natomiast szansa na zbudowanie atrakcyjnej oferty kształcenia, pozwalającej na kreowanie wykwalifikowanej kadry adekwatnie do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie poziomu wykształcenia przyszłych pracowników do wymagań pracodawców. Nie wszystkie uczelnie wdrożyły także rozwiązania służące monitorowaniu losów zawodowych swoich absolwentów. Nie prowadzono również systemowych i udokumentowanych badań opinii pracodawców na temat przygotowania zawodowego zatrudnionych absolwentów. Co prawda aktywność uczelni w tym zakresie nie jest obowiązkowa, to jednak mając na względzie konieczność prowadzenia kształcenia uwzględniającego w jak największym stopniu potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego, wydaje się być pożądana. Wyniki badania kwestionariuszowego, przeprowadzonego m.in. wśród przedsiębiorców zatrudniających absolwentów uczelni zawodowych, wskazywały na zadowolenie pracodawców z absolwentów uczelni zawodowych.

Baza dydaktyczna uczelni uwzględniała potrzeby kształcenia, a z jej komercyjnego udostępniania czerpano korzyści finansowe (11,1 mln zł). Jednakże aż w dziewięciu z 13 uczelni (Wałcz, Tarnobrzeg, Gniezno, Chełm, Konin, Piła, Przemyśl, Racibórz, Suwałki) wystąpiły nieprawidłowości związane z zapewnieniem właściwej ochrony przeciwpożarowej, jak również z należytym wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane. Polegają one na utrzymywaniu obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, poddawaniu ich okresowym kontrolom stanu technicznego oraz wykorzystywaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Przykłady nieprawidłowości - ochrony przeciwpożarowa oraz prawo budowlane (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Przykłady nieprawidłowości dotyczących zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej oraz należytego wypełniania obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane

Niespełnianie wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • brak/niewłaściwe parametry/niedrożność dróg pożarowych
 • brak zapewnienia odpowiednich parametrów i wyposażenia dróg/dojść ewakuacyjnych
 • brak/niesprawne/niekompletne urządzenia przeciwpożarowe
 • składowanie materiałów palnych
 • brak/niewłaściwe wydzielenie pomieszczeń pod względem pożarowym
 • brak zewnętrznego zaopatrzenia w wodę/potwierdzenia wystarczającej ilości wody do gaszenia pożaru
 • brak/nieaktualne/niekompletne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • brak aktualnych protokołów przeglądów/konserwacji instalacji/urządzeń istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego

Niewłaściwe wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane:

 • występowanie przypadków nienależytego stanu technicznego obiektów budowlanych
 • składowanie materiałów łatwopalnych w niewłaściwych miejscach
 • wykorzystywanie obiektów budowlanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz brak zgłoszenia o zmianie sposobu ich użytkowania
 • brak zgłoszenia robót adaptacyjnych i wykonanie ich w sposób istotnie odbiegający od projektu budowlanego
 • niespełnianie warunków technicznych przez łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami
 • brak przeprowadzania/niewłaściwy zakres okresowych kontroli obiektów budowlanych
 • sporządzanie protokołów kontroli okresowej obiektów budowlanych przez osoby nieposiadające wystarczających uprawnień budowlanych
 • brak/niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Jeszcze w toku kontroli w uczelniach podjęły kroki zmierzające do wyeliminowania niektórych ze stwierdzonych stanów nieprawidłowych. W odniesieniu do pięciu uczelni (Gniezno, Chełm, Konin, Racibórz oraz Tarnobrzeg) nieprawidłowości miały na tyle poważny charakter, że właściwe organy (nadzoru budowlanego i/lub Państwowej Straży Pożarnej) wszczęły postępowania administracyjne ukierunkowane na wydanie nakazów mających na celu wyeliminowanie występowania niepożądanych stanów.

W siedmiu na 13 skontrolowanych uczelni (w Gnieźnie, Koszalinie, Nowym Targu, Pile, Raciborzu, Suwałkach oraz Wałczu) nie zapewniono w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia wynikających z przepisów prawa. Ponadto, w 11 skontrolowanych jednostkach (w Pile, Koninie, Gnieźnie, Koszalinie, Raciborzu, Chełmie, Suwałkach, Wałczu, Oświęcimiu, Nowym Targu i Przemyślu) nie zostały w pełni zapewnione warunki kształcenia obejmujące dostęp do wymaganej i zalecanej literatury. Większość uczelni, bo 12 z 13 skontrolowanych (bez uczelni z Koszalina) udostępniała obiekty, pomieszczenia lub powierzchnię podmiotom zewnętrznym na podstawie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych (najem, użyczenie, porozumienie). W wyniku kontroli w jednej uczelni (Racibórz) stwierdzono przypadki nienależytego zabezpieczania jej interesów w zawieranych umowach, a w dwóch uczelniach (Racibórz i Chełm) – mankamenty w podejmowaniu działań windykacyjnych wobec najemców.

W latach 2019-2021 wysokość przychodów uczelni zawodowych wzrastała - z poziomu 298,3 mln zł do 308,3 mln zł. Na koniec I półrocza 2022 r. wysokość przychodów stanowiła 52,6% wartości z roku poprzedniego. Z reguły uczelnie odnotowywały dodatni wynik finansowy a osiągany zysk jednostkowy sięgał nawet 4,2 mln zł (Nowy Targ). 

Wysokość przychodów i kosztów uczelni zawodowych (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Wysokość przychodów i kosztów uczelni zawodowych w latach 2019-2022 (I półrocze) w tyś zł

Rok 2019 2020 2021 2022 (II kwartał)

Razem przychody

298343,6 300793 308268,4 162233,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 281923,7 281580,1 295455,1 155323,1
Pozostałe przychody 15348,5 18460,7 12591 5168,4
Przychody finansowe 1071,4 752,2 222,3 1741,9
Razem koszty 275450,1 275270,2 293789,8 138604
Koszty podstawowej działalności operacyjnej 273545,1 272191,7 288523,5 136945,7
Pozostałe koszty 1795,7 2922,3 4590,2 943,4
Koszty finansowe 109,3 156,2 676,1 714,9

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Źródła finansowania działalności uczelni były zróżnicowane.

Źródła środków finansowych będących w dyspozycji uczelni zawodowych (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Źródła środków finansowych będących w dyspozycji uczelni zawodowych w latach 2019-2022 (I półrocze)

 • Subwencja
 • Dotacja podmiotowa (fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych)
 • Dotacja podmiotowa (fundusz stypendialny)
 • Subwencja inwestycyjna
 • Skarbowe papiery wartościowe (obligacje)
 • Dydaktyczna inicjatywa doskonałości
 • Dotacje celowe
 • Pozostałe środki

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli

W szczególności, w okresie objętym kontrolą wszystkie uczelnie otrzymały dodatkowe, niestandardowe finansowanie w postaci skarbowych papierów wartościowych (o łącznej wartości 160,8 mln zł) oraz jednorazowej subwencji inwestycyjnej (łącznie 71,2 mln zł).   

Według Ministra Edukacji i Nauki podział środków z ww. źródeł opierał się na podejściu systemowym. Nie przeprowadzano analiz sytuacji pojedynczych podmiotów.

Niestandardowe źródła finansowania działalności publicznych uczelni zawodowych (opis grafiki poniżej)
Opis grafiki

Niestandardowe źródła finansowania działalności publicznych uczelni zawodowych

SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Umocowanie: przepisy rangi ustawowej

Decyzja o przyznaniu finansowania: Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Skarbowe papiery wartościowe wniosek do ministra właściwego do spraw budżetu.

Rola uczelni: brak inicjatywy na etapie podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania

Cele wprowadzenia źródła finansowania w postaci skarbowych papierów wartościowych:

 • zwiększenie funduszu zasadniczego uczelni
 • możliwość wykorzystania jako zabezpieczenie kredy

Pozyskanie środków finansowych ze skarbowych papierów wartościowych poprzez:

 • sprzedaż (po uprzedniej akceptacji ministra właściwego do spraw budzetu);
 • wykup

Przeznaczenie środków wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

160,8 mln zł - Łączna nominalna wartość skarbowych papierów wartościowych otrzymanych przez 13 skontrolowanych uczelni zawodowych

160,6 mln zł - Łączna realna wartość środków uzyskanych przez 13 skontrolowanych uczelni zawodowych ze sprzedaży/wykupu skarbowych papierów wartościowych

JEDNORAZOWA SUBWENCJA INWESTYCYJNA

Umocowanie: przepisy rangi ustawowej

Decyzja o przyznaniu finansowania: Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Jednorazowa subwencja inwestycyjna przekazanie z uwzględnieniem rodzaju podmiotu szkolnictwa wyższego i nauki.

Rola uczelni: brak inicjatywy na etapie podejmowania decyzji o przyznaniu finansowania

Cele wprowadzenia źródła finansowania w postaci jednorazowej subwencji inwestycyjnej:

 • swobodne zaplanowanie procesu inwestycyjnego i wykorzystanie przekazanych środków w kolejnych latach budżetowych w kontekście odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19 
 • ułatwienie spełniania wymogów wynikających z tzw. „Nowego Zielonego Ładu", w tym pakietu „Fit for 55", mającego na celu ograniczenie zmian klimatu i degradacji środowiska oraz sprawienie, ze gospodarki unijnych krajów będą nowoczesne, oszczędzające zasoby i konkurencyjne.

Przeznaczenie środków wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.

71,2 mln zł -   Łączna wysokość jednorazowych subwencji inwestycyjnych otrzymanych przez 13 skontrolowanych uczelni zawodowych.

 • W 2022 r. – możliwość wydatkowania środków z jednorazowej subwencji inwestycyjnej także na pokrycie kosztów działalności bieżącej.
 • Zmiana podyktowana sytuacja gospodarcza i geopolityczna, związana z wojna w Ukrainie.
 • Z możliwości tej skorzystały cztery z 13 skontrolowanych jednostek, planując wydatkować łącznie: 3,9 mln zł

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Działania uczelni służące zapewnieniu optymalnego gospodarowania posiadanym majątkiem oraz środkami finansowymi nie były w pełni prawidłowe i wystarczające. Gospodarka finansowa tych jednostek prowadzona była na podstawie planów rzeczowo-finansowych, lecz w trzech uczelniach (w Koszalinie, Nowym Targu oraz Oświęcimiu) wystąpiły przypadki zaniechań związanych z bieżącym aktualizowaniem tych planów. Dodatkowo w Oświęcimiu ponoszono koszty rodzajowe w kwotach wyższych niż przewidziano w planie. Pozyskane środki z dotacji i subwencji nie zawsze były wydatkowane w sposób prawidłowy (w Gnieźnie, Oświęcimiu, Pile, Raciborzu) i efektywny (w Oświęcimiu), a w przypadku subwencji inwestycyjnej – także zgodny z przeznaczeniem (w Gnieźnie). Dwie uczelnie (z Chełma i Gniezna) nierzetelnie wywiązywały się z obowiązków sprawozdawczych w zakresie operacji finansowych, co skutkowało brakiem ujęcia bądź nieprawidłowym wykazaniem kwot o łącznej wartości 3 063,5 tys. zł. W pięciu przypadkach (w Chełmie, Oświęcimiu, Pile, Raciborzu oraz Suwałkach) aktywność w obszarze windykacji należności nie była wystarczająca i powodowała nieuzasadnioną zwłokę w odzyskiwaniu należności. W skrajnym przypadku czynności windykacyjne podejmowane były z opóźnieniem sięgającym 856 dni względem terminu płatności.

Wnioski

Według NIK wyniki kontroli uzasadniają potrzebę podjęcia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki działań legislacyjnych, ukierunkowanych przede wszystkim na wprowadzenie systemowych zmian doprecyzowujących zasady prowadzania gospodarki finansowej uczelni.

Do rektorów publicznych uczelni zawodowych skierowano natomiast osiem wniosków, służących m.in. uwzględnianiu w jeszcze większym stopniu potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w ofercie edukacyjnej oraz poprawie bezpieczeństwa na uczelni.

Efekty finansowe i prawna realizacja wyników kontroli

W wyniku kontroli odnotowano łącznie 6,5 mln zł finansowych lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości, w tym m.in.: kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 2,7 mln zł oraz sprawozdawcze skutki nieprawidłowości – 2,8 mln zł.

W uczelni w Gnieźnie nieprawidłowości dotyczyły wykazania w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej tej jednostki. W związku z tym NIK skierowała do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Dotyczyło ono czynów polegających na wykazaniu w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
11 lipca 2023 10:39
Data publikacji:
11 lipca 2023 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 lipca 2023 14:27
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie