Europejskie kompendium kontroli na temat cyberbezpieczeństwa

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował na stronie Komitetu Kontaktowego i w jego imieniu - we wszystkich językach państw członkowskich Unii Europejskiej - kompendium kontroli temat cyberbezpieczeństwa. Zagadnienie to już przed wybuchem pandemii COVID-19 stanowiło sprawę dużej wagi dla obywateli UE. Zabezpieczenie krytycznych systemów informatycznych i infrastruktury cyfrowej przed cyberatakami to coraz istotniejsze wyzwanie strategiczne, przed którym stoją UE i państwa członkowskie. Zagrożenie to dotyczy wszystkich - zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Kompendium kontroli na temat cyberbezpieczeństwa przygotowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy we współpracy z NOK z 12 państw członkowskich UE: Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Niderlandów, Polski, Portugalii, Szwecji i Węgier zostało opublikowane na stronie Komitetu Kontaktowego.

Kompendia kontroli opracowane przez Komitet Kontaktowy (eca.europa.eu)

Przedstawiono w nim wyniki wybranych kontroli przeprowadzonych przez najwyższe organy kontroli w latach 2014-2020. Kontrole te dotyczyły istotnych aspektów cyberbezpieczeństwa, takich jak: ochrona danych, integralność krajowych ośrodków przetwarzania danych, wdrażanie szeroko rozumianych krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Każda z instytucji kontrolnych uczestniczących w pracach nad kompendium opracowała informację o jednej, wybranej kontroli z zakresu cyberbezpieczeństwa. Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała wyniki kontroli pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych”, która w sześciu instytucjach realizujących ważne zadania publiczne zbadała po jednym z istotnych systemów informatycznych. Ponadto NIK przekazała na potrzeby kompendium także wykaz innych kontroli związanych z tematem cyberbezpieczeństwa.

W kompendium - w części opracowanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy - przedstawiono także przekrojowe informacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, główne inicjatywy strategiczne i podstawy prawne obowiązujące w tej dziedzinie w UE. Omówione zostały najważniejsze wyzwania stojące przed UE i państwami członkowskimi, takie jak: zagrożenie dla praw obywateli UE wynikające z niewłaściwego wykorzystania danych osobowych czy ryzyko, że w wyniku cyberataków instytucje nie będą w stanie świadczyć najważniejszych usług publicznych bądź będą je świadczyć w ograniczonym zakresie.

Kompendia kontroli to publikacje Komitetu Kontaktowego zrzeszającego najwyższe organy kontroli (NOK) Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, które mają ułatwić zainteresowanym stronom i szerszej opinii publicznej zapoznanie się z istotnymi wnioskami z przeprowadzonych kontroli.

Obecna publikacja to trzecie kompendium kontroli przygotowane przez Komitet Kontaktowy. Dwa poprzednie dotyczyły: zdrowia publicznego (grudzień 2019 r.) oraz bezrobocia młodzieży i integracji ludzi młodych na rynku pracy (kwiecień 2018 r.). Przedstawiono w nich także wyniki wybranych kontroli przekazane przez Najwyższą Izbę Kontroli, odpowiednio: Informacja o wynikach kontroli pt. „Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2” oraz informacja o wynikach kontroli pt. „Praktyki i staże w urzędach administracji publicznej”.

Komitet Kontaktowy to apolityczne, niezależne i autonomiczne forum zrzeszające prezesów najwyższych organów kontroli (NOK) 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Jego zadaniem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kontroli unijnych środków oraz innych kwestii związanych z UE. Wspierając dialog i współpracę między swoimi członkami Komitet Kontaktowy wnosi istotny wkład w skuteczną i niezależną kontrolę zewnętrzną polityki i programów UE. Co roku odbywa się zebranie Komitetu, a jego działalność wspomagana jest przez jego organy robocze (grupy robocze, zadaniowe, sieci współpracy) zajmujące się konkretnymi obszarami dotyczącymi zagadnień związanych z Unią Europejską, a także stałych przedstawicieli NOK (tzw. oficerów łącznikowych), ściśle współpracujących ze sobą w okresach między kolejnymi zebraniami i koordynujących działania Komitetu.

NIK jest członkiem Komitetu Kontaktowego od 2004 r. Dwa razy pełniła funkcję jego przewodniczącego i tym samym była gospodarzem dwóch dorocznych zebrań. Obydwa odbyły się w Warszawie: pierwsze w grudniu 2006 r. podczas którego dyskutowano m.in. o roli najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności środków UE; drugie - w czerwcu 2019 r., którego temat „Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK Unii Europejskiej”, omawiany również w kontekście cyberbezpieczeństwa, okazał się inspiracją do opracowania kompendium kontroli na ten temat.

Podsumowanie spotkania Komitetu Kontaktowego - Warszawa, 11-12 grudnia 2006 r. (eca.europa.eu)

Podsumowanie spotkania Komitetu Kontaktowego - Warszawa, 27-28 czerwca 2019 r. (eca.europa.eu)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 marca 2021 18:58
Data publikacji:
29 marca 2021 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 07:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie