Europejskie NOK o niezależności swoich instytucji

Waga niezależności najwyższych organów kontroli (NOK) od lat jest jednym z tematów poruszanych podczas światowych i regionalnych spotkań przedstawicieli NOK. Nadal pojawiają się głosy, że autonomia niektórych organów była lub jest zagrożona. Podczas VIII Kongresu EUROSAI zgromadzeni delegaci wydali w tej sprawie stanowisko.

Stanowisko EUROSAI, umacniające niezależność najwyższych organów kontroli, odwołuje się do dwóch wydanych wcześniej dokumentów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). O jakie dokumenty chodzi? Pierwszy z nich to Deklaracja z Limy (1977). Według niej, aby NOK mógł wypełniać swoje zadania obiektywnie i skutecznie, musi być niezależny od jednostek kontrolowanych i chroniony przed zewnętrznymi wpływami. Drugi dokument to Deklaracja z Meksyku (2007), która określa osiem filarów niezależności NOK m.in. swobodę w wyborze tematów i metod kontroli. Odwołując się do wspomnianych dokumentów, zebrani na Kongresie szefowie kilkudziesięciu europejskich NOK podkreślili w stanowisku, że niezależność kontroli publicznej ma priorytetowe znaczenie dla zagwarantowania przejrzystości i uczciwości administracji publicznej, tym samym umacniając zaufanie społeczeństwa do instytucji rządowych. Deklarują jednocześnie pełne zaangażowanie organizacji w umacnianie i wspieranie niezależności najwyższych organów kontroli, traktując te działania jako kluczowy element strategii EUROSAI.

Zobacz Stanowisko EUROSAI umacniające niezależność najwyższych organów kontroli (plik PDF)

 

Zobacz Deklarację INTOSAI z Meksyku w sprawie niezależności NOK - 2007 (plik PDF)

Zobacz Deklarację INTOSAI z Limy - 1977 (plik PDF)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 czerwca 2011 12:08
Data publikacji:
03 czerwca 2011 12:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 kwietnia 2020 09:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Uczestnicy posiedzenia VIII Kongresu EUROSAI na sali obrad

Przeczytaj treść ponownie