EUROSAI wspiera kontrole środków na usuwanie skutków klęsk i katastrof

Grupa zadaniowa EUROSAI ds. kontroli wykorzystania funduszy przeznaczonych na zapobieganie i likwidację katastrof i klęsk żywiołowych została oficjalnie powołana trzy lata temu na Kongresie EUROSAI w Krakowie. Jednak jej początki sięgają 2006 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska jako formalna podgrupa. Wówczas jej działania koncentrowały się wokół kontroli wykorzystania środków na budowę sarkofagu zabezpieczającego reaktor atomowy elektrowni w Czarnobylu. W audycie uczestniczyło dziewięć organów kontroli, w tym NIK.

Obecnie grupa zainicjowała i koordynuje dwie kontrole. Pierwsza dotyczy bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym i Azowskim, druga wykorzystania środków budżetowych, przeznaczonych na zapobieganie katastrofom oraz klęskom żywiołowym i eliminacje ich skutków. Ale aktywność grupy nie ogranicza się do realizacji kontroli. W przygotowaniu jest zbiór dobrych praktyk w zakresie kontroli środków przeznaczonych na zapobieganie i eliminowanie skutków żywiołów. Grupa kładzie także duży nacisk na wzajemną wymianę doświadczeń. Trzecie spotkanie grupy poświęcone było w części zarządzaniu kryzysowemu. W czasie zmieniających się warunków klimatycznych właściwe przygotowanie organów administracji państwowej do działania w sytuacjach kryzysowych jest niezbędne, a doświadczenia poszczególnych państw w tym zakresie cenne. W ramach tego tematu przedstawiciel NIK zaprezentował specyfikę krajowego systemu szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego. Poruszano także kwestie efektywności pomocy międzynarodowej oraz publicznych środków i subwencji w tym zakresie.   

Od początku  istnienia grupy jej przewodniczącym jest Izba Obrachunkowa Ukrainy.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 kwietnia 2011 08:20
Data publikacji:
05 kwietnia 2011 08:20
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 11:43
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
EUROSAI wzmacnia kontrole środków na usuwanie skutków klęsk i katastrof © SXC

Przeczytaj treść ponownie