Kolejny rok audytu NIK w Radzie Europy

Istotna poprawa systemu zarządzania finansowego, lepsza ochrona powierzonego mienia oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego oprogramowania klasy business intelligence - to rekomendacje NIK, które szczególnie podkreślił wiceprezes NIK Wojciech Kutyła na spotkaniu z Komitetem Ministrów Rady Europy 15 września 2016 roku.

Komitet jest najwyższym organem decyzyjnym Rady. Wiceprezes NIK prezentował wyniki audytów przeprowadzonych w Radzie w ciągu ostatniego roku, w tym audytu finansowego, audytu wykonania budżetu, czterech audytów wykonania zadań oraz wyniki audytów poświęconych dwóm programom pomocowym na Ukrainie i jednemu w Mołdawii.

Finalna ocena sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za rok 2015 jest pozytywna. W prezentowanych raportach znalazło się łącznie 47 rekomendacji, koncentrujących się przede wszystkim na możliwych usprawnieniach organizacji oraz na systemie regulacji wewnętrznych Rady. Spośród ustaleń finansowych, szczególne zainteresowanie Komitetu zwróciły uwagi NIK dotyczące wyliczenia i prezentacji największej pozycji w sprawozdaniu finansowym Rady - funduszu mającego zapewnić emerytury jej pracownikom.

NIK audytuje Radę Europy na podstawie umowy z listopada 2014 roku, która objęła pięć kolejnych lat. Obecny, trzeci rok współpracy rozpoczęły audyty: systemu emerytalnego Rady, jej elektronicznych i tradycyjnych archiwów oraz kolejnych programów pomocowych - dla Ukrainy i Armenii.

Audytem RE zajmuje się zespół złożony z doświadczonych kontrolerów NIK. Oceniają nie tylko sprawozdania finansowe Rady, ale również realizację poszczególnych zadań. To prawdziwe wyzwanie, tym bardziej że w związku z rozległą misją Rada stworzyła skomplikowaną strukturę instytucji, agencji i biur działających w całej Europie.

RE to kluczowa instytucja nie tylko z punktu widzenia praw człowieka i promocji wartości humanitarnych, ale także zachowania dziedzictwa kulturowego czy choćby wsparcia samorządności. Działa na rzecz międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością i praniem pieniędzy, zwalcza korupcję, wspiera rozwój najbardziej potrzebujących krajów, wyznacza standardy dla substancji medycznych.

Koszty audytu przeprowadzanego przez NIK pokrywa Rada Europy. Kontrolerzy posługują się międzynarodową metodologią opartą na standardach ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions). Dodatkową korzyścią dla Polski jest zaangażowanie NIK w szereg projektów na rzecz krajów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 września 2016 09:28
Data publikacji:
16 września 2016 09:30
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
16 września 2016 09:37
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo Rady Europy i logo NIK

Przeczytaj treść ponownie