Komitet Kontaktowy zakończony. Deklaracja przyjęta

NOK-i EU będą przygotowywać się do kolejnego posiedzenia, które będzie poświęcone wartości dodanej Unii Europejskiej. Wartość ta zasadniczo oznacza sytuację, w której państwa członkowskie nie mogą skutecznie działać same. Wówczas UE może interweniować i pomóc.  Dlatego do kolejnego spotkania Komitetu Kontaktowego w przyszłym roku NOK-i powinny się zastanowić, jaką wartość dodaną może zapewnić Unia swoim obywatelom. Istotne jest czy organy kontrolne mogą odegrać jakąś rolę w tym procesie a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy mogłyby przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania europejskiej wartości dodanej? Czy członkowie Komitetu Kontaktowego powinni przewidzieć jakąś formę współpracy dotyczącą oceny i zmierzenia tej wartości dodanej oraz zbadania tego, czy koncepcja ta nadaje się do celów kontroli?

Spotkanie szefów NOK krajów Europejskich - zdjęcie pamiątkowe

Dwa dni warszawskiego szczytu prezesów unijnych NOK-ów to seminaria, dyskusje panelowe, wykłady. Wszystkie dotyczyły wyzwań i możliwości jakie stawia przed organami kontrolnymi europejska agenda cyfrowa. A te są ogromne. Dotyczą zarówno technik kontrolnych, jak i posiadania środków i budowania potencjału kontrolnego tak, by NOK-i były w stanie dostosowywać się do szybkich zmian i nowych elementów związanych z cyfryzacją operacji finansowych, przesyłu danych, podejmowania decyzji.

Spotkanie szefów NOK krajów Europejskich - sesja głowna

Podsumowując działalność Komitetu w ciągu ostatniego roku Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, który jednocześnie był jego przewodniczącym, powiedział, że członkowie Komitetu Kontaktowego nie zasypiali gruszek w popiele. Dowodem na to są efekty pracy grup roboczych, zadaniowych i sieci, na jakie podzielony jest Komitet. Jedną z nich jest grupa ds. VAT, której przewodniczy Polska. Liczy ona 25 członków. Podzielona jest na dwie podgrupy. Pierwsza zajmuje się mechanizmami odwrotnego obciążenia i podzielonej płatności. Teraz przygotowuje się do analizy porównawczej mechanizmu podzielonej płatności, aby móc określić jego przydatność, wady i zalety. Druga podgrupa zajmuje się handlem elektronicznym. Teraz zapoznaje się z wynikami kontroli koordynowanej NOK Czech i Niemiec w sprawie mini systemu punktów kompleksowej obsługi oraz innych kontroli z zakresu handlu elektronicznego. Cała grupa spotkała się we wrześniu ub. r. w Warszawie, by omówić unijną strategię zwalczania nadużyć finansowych, opodatkowanie transakcji handlu elektronicznego, a także mechanizm odwrotnego obciążenia i podzielonej płatności. NIK przedstawiła wówczas wyniki ankiety przeprowadzonej wśród NOK-ów na temat doświadczeń kraju Unii w zwalczaniu oszustw w podatku VAT.

Sesja prowadzona przez szefa NOK Czech Miloslava Kalę

W Komitecie Kontaktowym działa też sieć współpracy NOK-ów z krajów kandydujących i aspirujących do Unii Europejskiej. Sieć zrzesza najwyższe organy kontroli z krajów kandydujących: Albanii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji i potencjalnie kandydujących: Bośni i Hercegowiny oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, a także - w charakterze obserwatora - NOK Kosowa. Sieć wspierana jest przez przedstawicieli SIGMA, grupy roboczej ds. działań kontrolnych, a także ETO. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski opisał warsztaty, które odbyły się w ramach tej sieci. Dotyczyły m.in. wsparcia informatycznego w procesach kontrolnych, doboru próby, istotności i przyjaznych dla odbiorców sprawozdań z kontroli finansowych. Jeśli chodzi o plany na kolejny rok to na przełomie listopada i grudnia w Czarnogórze odbędzie się okrągły stół na temat współpracy z parlamentami w celu poprawy oddziaływania w państwie wyników kontroli. Planowana jest też seria warsztatów z zakresu działań dotyczących kontroli wykonania zadań.

Na zakończenie warszawskiego zebrania Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przekazał przewodnictwo Komitetu Kontaktowego Klausowi-Heinerowi Lehnemu, Prezesowi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Prezes ETO Klaus Lehne odbiera od Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego symbol przewodnictwa w Komitecie Kontaktowym, Goście zebrania Komitety Kontaktowego w trakcie wizyty u Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Bez wątpienia jednym z najważniejszym wydarzeń posiedzenia Komitetu Kontaktowego w Warszawie było spotkanie prezesów NOK-ów UE z Andrzejem Dudą. Prezydent powiedział, że Najwyższa Izba Kontroli, na czele której stoi Krzysztof Kwiatkowski cieszy się niezwykłym uznaniem, ogromną estymą i wielkim szacunkiem. Podkreślił rolę jaką odgrywają najwyższe organy kontroli i Europejski Trybunał Obrachunkowy w całej Unii. Jednocześnie Andrzej Duda zwrócił uwagę na współpracę NOK-ów choćby w sprawie ochrony czystości powietrza. Zwrócił tez uwagę na problem cyfryzacji, którą zajmował się Komitet Kontaktowy w Warszawie. Kwestia dobrego wydatkowania środków na cyfryzację to jedno ale ważne jest by administracja publiczna nie zagubiła tego, co w niej najważniejsze, służby obywatelowi i państwu - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 czerwca 2019 12:19
Data publikacji:
28 czerwca 2019 12:19
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 lipca 2019 10:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie