Prezydencja Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja prezesów organów kontroli w Sofii

Prezes Krzysztof Kwiatkowski w wystąpieniu przedstawił uczestnikom swoje doświadczenia w zakresie wzmocnienia organizacyjnej sprawności działania NIK. Opowiedział m.in. o przyjętym oraz wdrożonym modelu zarządzania opartym na jakości, czego rezultatem jest stały wzrost wiarygodności i doskonała jakość procesów kontrolnych. Przedstawił także w jaki sposób jest przygotowywany w Polsce roczny Plan pracy NIK i jakie są kompetencje oraz zasady pracy zespołu do spraw planowania kontroli.

Więcej o systemie zapewnienia jakości procesu kontrolnego >>

Uczestnicy konferencji w Sofii

Prezes mówiąc o dobrych praktykach przedstawił najnowszy sondaż zaufania do pracy instytucji publicznych, przeprowadzony w Polsce w 2018 r. Pokazał on kolejny wzrost zaufania do Izby w czasie ostatniego półrocza. Obecnie wynosi on blisko 50 proc. i jest jednym z najwyższych spośród wszystkich badań instytucji publicznych w Polsce. - Szczególnie cieszy bardzo wysoki poziom poparcia wśród ludzi młodych oraz niewielka liczba negatywnych ocen pracy Izby - mówił prezes.  Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego liczby te pokazują, że jako instytucja NIK idzie w dobrym kierunku.

- Dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego najwyższego organu kontroli - stojącego na straży gospodarnego wydatkowania pieniędzy - zaznaczał Krzysztof Kwiatkowski.  Prezes NIK przypomniał, że społeczeństwo domaga się by  państwo robiło więcej a jednocześnie zmniejszało wydatki. Dlatego tak ważną role w budowaniu zaufania publicznego pełnią  najwyższe organy kontroli, które muszą oceniać zarówno prawidłowość, jak i skuteczność działań organów władzy publiczne - przekonywał.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przemawia do uczestników konferencji

Mówiąc o zmianach jakie zachodzą w Najwyższej Izbie Kontroli, prezes Krzysztof Kwiatkowski wskazał priorytety swojej kadencji, przede wszystkim ożywienie i sprofesjonalizowanie prac.  Opowiedział o zmienionych metodach pracy kontrolerów czyli sposobach w jaki pracują, współdziałają, decydują i rozwiązują problemy.

Prezes tłumaczył, że jednym z zadań NIK jest stały kontakt ze społeczeństwem, realizowanym poprzez przekazywanie informacji na temat pracy i efektów działań  instytucji publicznych. Temu służy rozbudowa  narzędzi komunikowania się z obywatelem, głównie przez  media społecznościowe - podkreślił.

Wdrożony przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego model działania Izby oparty został o jakość procesu kontrolnego. Jego głównymi założeniami są:

  • bezpośrednia odpowiedzialność poszczególnych członków ścisłego kierownictwa NIK    oraz  dyrektorów jednostek kontrolnych za rezultaty końcowe i ich jakość;
  • projektowanie kontroli planowych i budowanie zespołów zadaniowych wspierających osoby bezpośrednio odpowiedzialne za osiągane rezultaty;
  • określenie klarownych i jednoznacznych zasad rozliczania z powierzonych zadań.

W krótkim czasie działania te pozwoliły na wdrożenie m.in. nowego podejścia do opracowywania rocznego planu kontroli, czy wzmocnienia współpracy zwłaszcza z Parlamentem i Prokuraturą.

Wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu NIK przynoszą już efekty. Wnioski pokontrolne są wdrażane w zdecydowanie większym zakresie. 70 proc. wniosków jest realizowanych w większości jeszcze w czasie trwania kontroli lub bezpośrednio po jej zakończeniu. Tylko nieznaczna część jest realizowana z opóźnieniem albo wcale.

- To wszystko można było osiągnąć m. in. dzięki równemu, poważnemu i właściwemu traktowaniu pracowników, wzbudzaniu zaufania do kierownictwa, sprawiedliwemu rozliczaniu z powierzonych zadań, pytaniu i wsłuchiwaniu się w oczekiwania pracowników a przede wszystkim zaufaniu - podsumował prezes NIK.

Konferencja prezesów NOK w Sofii.

Bułgaria sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Zorganizowana przez Narodowy Urząd Kontroli Bułgarii konferencja w Sofii zgromadziła prezesów Najwyższych Organów Kontroli z całej Europy. Rozmawiali oni głównie o sposobach zapewnienia niezależności instytucji kontrolnych, podnoszeniu jakości zarządzania i przeprowadzania kontroli, a także o wzmacnianiu zaufania społecznego i sposobach unowocześniania metod pracy kontrolerów. Zmiany w zarządzaniu polską NIK przedstawione przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego wzbudziły bardzo duże zainteresowanie zgromadzonych, w szczególności nowy system zarządzania jakością i praca zespołu do spraw planowania przygotowującego roczny Plan pracy NIK.

 

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 maja 2018 06:48
Data publikacji:
18 maja 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 maja 2018 08:18
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski
Konferencja prezesów organów kontroli w Sofii

Przeczytaj treść ponownie