Kontrola państwowa na Węgrzech

W 2011 roku zaszły zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier. Obok zasadniczych zadań kontrolnych przypisano tej instytucji nowe kompetencje: analityczną oraz doradczą.

Prezes László Domokos opowiada o pracy najwyższego organu kontroli Węgier

Kontrola państwowa na Węgrzech

Najważniejsze pozostają zadania kontrolne. Urząd w dalszym ciągu zajmuje się przede wszystkim sprawdzaniem wykonania budżetu państwa oraz kontrolą jednostek samorządu terytorialnego. - W tym aspekcie nie różnimy się od polskiej NIK - powiedział Prezes László Domokos.

Jednak w tym roku Izba Obrachunkowa Węgier po raz pierwszy przygotowuje się do opiniowania projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. To ważna zmiana w kompetencjach tej instytucji. Bez jej opinii węgierski parlament nie może rozpocząć debaty nad nowym budżetem.

Jednym z ważnych zadań Prezesa Izby Obrachunkowej jest też członkostwo w tzw. Radzie Fiskalnej Państwa. Rada bierze udział w przygotowaniu ustawy budżetowej oraz współdecyduje o jej kształcie.

Od kilku miesięcy NOK Węgier bada także poziom zagrożenia korupcją. Na Węgrzech wprowadzono program samooceny instytucji publicznych. W ten sposób można stwierdzić, czy dana instytucja przygotowała się do możliwości wystąpienia korupcji.

Prezes Domokos poruszył również kwestię standardów etycznych. Węgierscy kontrolerzy wdrażają intensywnie te, które zostały przyjęte podczas kongresu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) w 2010 roku. Węgierski NOK chciałby zainteresować tymi zasadami także inne instytucje.

László Domokos jest Prezesem od 2010 roku. Wybrany został na 12-letnią kadencję. Kierowana przez niego Państwowa Izba Obrachunkowa przygotowała w 2013 r. 192 raporty. W węgierskim NOK pracuje 580 osób, w tym 510 kontrolerów. Państwowa Izba Obrachunkowa bada wykonanie budżetu państwa, oszczędność gospodarowania finansami publicznymi oraz zarządzanie majątkiem narodowym. Kontrola prowadzona jest z punktu widzenia legalności, celowości i skuteczności.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 lipca 2014 13:49
Data publikacji:
07 sierpnia 2014 09:40
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
07 sierpnia 2014 09:42
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Kontrola państwowa na Węgrzech

Przeczytaj treść ponownie