Łącznicy unijnych NOK na zebraniu w Luksemburgu

Raz do roku prezesi europejskich najwyższych organów kontroli (NOK) i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) spotykają się na posiedzeniu Komitetu Kontaktowego (KK), aby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu kontroli środków Unii Europejskiej. Działalność KK wspomagana jest przez łączników - stałych przedstawicieli NOK, którzy przygotowują spotkania Komitetu oraz dyskutują o sprawach bieżących.

Podczas grudniowego spotkania łącznicy zajęli się m.in. kontrolami koordynowanymi, które dotyczą wspólnej polityki rolnej. Swoimi doświadczeniami ze wspólnych kontroli podzielili się przedstawiciele NOK Holandii i Czech. Prowadzone są one według własnych, lecz uzgodnionych metod, z udziałem mieszanych zespołów kontrolnych, na podstawie szczegółowych umów. Doświadczenia z tych kontroli zostaną szerzej przedstawione na kolejnym posiedzeniu Komitetu Kontaktowego.  

W kręgu zainteresowania łączników znalazł się także kwestionariusz, przesłany przez Komisję Europejską do wszystkich państw Unii Europejskiej, dotyczący ustaleń związanych ze sprawozdaniem rocznym ETO za 2009 rok. Część z zawartych w nim pytań skierowana została do najwyższych organów kontroli. Zebranie w Luksemburgu stało się forum wymiany wiedzy na temat projektów odpowiedzi poszczególnych NOK. Czego dotyczyły pytania Komisji? Idei wprowadzenia zasady jednolitej kontroli jako skutecznego narzędzia w zarządzaniu środkami UE, progu istotności, a także wykorzystywania wykazów płatności unijnych w Polsce.

Łącznik NIK, Jacek Mazur, przedstawił wyniki ankiety, która określiła, jakie rozwiązania stosuje się w europejskich NOK w zakresie organizacji kontroli dotyczących. UE. W 11 NOK kontrole te realizowane są przez wiele departamentów, w 10 przez jedną wyspecjalizowaną jednostkę.

Grupa sterująca, złożona z łączników tzw. „Trójki”(gospodarzy poprzedniego, najbliższego i przyszłego zebrania Komitetu Kontaktowego,) oraz trzy nowe podgrupy robocze[1] to zmiany organizacyjne wprowadzone podczas ostatniego spotkania. Grupa sterująca ma ułatwić i usprawnić pracę łączników, a podgrupy mają zająć się opracowaniem tematów na przyszłe spotkanie łączników i ewentualnie na następne zebranie KK.    

W grudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 26 europejskich NOK i ETO. W zebraniu uczestniczyli także delegaci z 7 organów kontroli państw kandydujących oraz z organizacji SIGMA.

SIGMA - logoSIGMA (Support for Improvement In Governance and Management) - wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie reform administracji publicznej, skierowana do państw Europy Środkowej i Wschodniej w celu wpierania krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących do UE.


[1] Podgrupa ds. zmian w unijnym Rozporządzeniu Finansowym; podgrupa ds. możliwości prowadzenia przez NOK kontroli wdrażania przez rządy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu; podgrupa ds. stałego monitorowania działań wybranych instytucji UE, skutkujących opracowaniem dokumentów w sprawach finansów UE.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 grudnia 2010 13:06
Data publikacji:
22 grudnia 2010 07:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 13:13
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flaga Unii Europejskiej obok godło Luksemburgu

Przeczytaj treść ponownie