Międzynarodowy Instytut z pozytywną oceną. Kontrolerem przedstawiciel polskiej NIK

Europejski Instytut Uniwersytecki (European Univerisity Institute - EUI) we Florencji jest międzynarodową organizacją naukowo-badawczą, finansowaną przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polskę) i Komisję Europejską. Oceną zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu Instytutu zajmują się dwaj zewnętrzni kontrolerzy - każdy z innego państwa. Na czteroletnią kadencję powołuje ich Wysoka Rada - główny organ zarządzający Instytutu. Roczny budżet Instytutu wynosi ponad 60 mln euro.

Dokument oceniający zarządzanie finansami Instytutu za rok 2017 został właśnie oficjalnie przyjęty. Zwrócono w nim jednak uwagę przede wszystkim na nakładanie się kontroli prowadzonych przez organy Instytutu z kontrolami donatorów (np. Komisji Europejskiej), odnotowując próby rozwiązania tego problemu. Podkreślono także, że poprawiła się  czytelność i wartość informacyjna rozliczenia Instytutu: obecnie nie tylko jest ono porównywalne z dokumentami z poprzednich lat, ale dostarcza więcej danych o działaniach, źródłach finansowania i przeznaczeniu środków.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski z kontrolerami Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego: Ugo Sessim (Włochy) i Jackiem Mazurem (Polska) oraz Dyrektor Departamentu Rachunkowości Trybunału Obrachunkowego Portugalii Sandrą Pereirą i Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Instytutu Ancą Busilą.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski z kontrolerami Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego: Ugo Sessim (Włochy) i Jackiem Mazurem (Polska) oraz Dyrektor Departamentu Rachunkowości Trybunału Obrachunkowego Portugalii Sandrą Pereirą i Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Instytutu Ancą Busilą.

Dobrze oceniono także roczne sprawozdanie z działalności Instytutu, które przedstawia jego strategię, a także sposób zarządzania i wykorzystania zasobów. Natomiast oceniając sprawozdania poszczególnych biur podniesiono, że tylko niektóre z nich dokładnie przedstawiają wykonanie zadań, z wyraźnie zaznaczonym podziałem na cele ogólne, szczegółowe i operacyjne, podczas gdy inne prezentują je w sposób bardziej ogólny.

Ocena zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu Instytutu jest gotowa zawsze na początku lipca. W tym roku uroczyste podpisanie i przekazanie raportu - ze względu na udział polskiego przedstawiciela NIK w kontroli - odbyło się w siedzibie NIK w Warszawie. Gościem specjalnym wydarzenia był Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski, który witając gości podkreślił, że: Jest w interesie naszego kraju, aby finanse organizacji międzynarodowych, do których należy Polska, były poddane niezależnej kontroli, dlatego NIK zgłasza się do udziału w tych kontrolach. Jest to korzystne również dla Izby, bowiem kontrolerzy NIK zyskują dodatkowe doświadczenia, które są wykorzystywane w kontrolach krajowych.

EUI organizuje rocznie około 400 seminariów i konferencji, w których uczestniczą wybitni naukowcy i politycy z całego świata. Ponad 30 proc. absolwentów Instytutu zajmuje wysokie stanowiska kierownicze lub profesorskie. Obecnie w EUI studiuje około czterdziestu doktorantów z Polski, którzy stanowią jedną z liczniejszych grup narodowych w tej uczelni.

Idea powstania Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego narodziła się w końcu lat 40-tych XX w., podczas konferencji w Hadze i powoli ewoluowała wraz z postępem integracji europejskiej. Konkretne decyzje służące powstaniu europejskiej instytucji naukowej zostały podjęte dopiero w końcu lat 60-tych. Instytucji nadano kształt poświęconego naukom społecznym instytutu, którego główną rolą miało być „studiowanie Europy" i wymiana kulturalna między państwami członkowskimi. W ciągu kolejnych lat negocjacji zdecydowano, że Instytut nie będzie prowadził nauczania poniżej poziomu studiów doktoranckich, natomiast będzie silnie zorientowany na prowadzenie badań.

W 1972 r. podpisana została Konwencja Ustanawiająca Europejski Instytut Uniwersytecki. Stronami konwencji było 6 państw członkowskich Wspólnoty: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. Wkrótce dołączyły do nich Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Pierwszą grupę 70 badaczy Instytut przyjął w 1976 r.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski z kontrolerami Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego: Ugo Sessim (Włochy) i Jackiem Mazurem (Polska) oraz Dyrektor Departamentu Rachunkowości Trybunału Obrachunkowego Portugalii Sandrą Pereirą i Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Instytutu Ancą Busilą.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski z kontrolerami Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego: Ugo Sessim (Włochy) i Jackiem Mazurem (Polska) oraz Dyrektor Departamentu Rachunkowości Trybunału Obrachunkowego Portugalii Sandrą Pereirą i Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Instytutu Ancą Busilą.

Kolejnym rozszerzeniom Wspólnot, a następnie Unii Europejskiej, towarzyszyło przystępowanie kolejnych państw do Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego. Obecnie do Instytutu należą 22 państwa.

Polska jest stroną Konwencji Ustanawiającej Europejski Instytut Uniwersytecki od 2004 r.

Polska płaci składki do kilkuset organizacji międzynarodowych. Zgodnie z powszechnie uznanymi standardami, najlepiej gdy kontrolę organizacji międzynarodowych sprawują najwyższe organy kontroli państw członkowskich. Wybór następuje na podstawie konkursu; w ostatnich latach Najwyższa Izba Kontroli prowadziła bądź jeszcze prowadzi kontrole m.in. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), Rady Europy, Mechanizmu ATHENA, Instytutu UE ds. Studiów Strategicznych (EUISS).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
06 lipca 2018 13:32
Data publikacji:
07 lipca 2018 10:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 lipca 2018 13:04
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Delegacja EIU z przedstawicielami NIK obok logo EIU i zdjęcie siedziby EIU © EUI

Przeczytaj treść ponownie