Narodowy Bank Polski pod lupą NIK

Procedura rozpoczynająca się właśnie w Narodowym Banku Polskim to część kontroli wykonania budżetu państwa. NBP jak każda instytucja publiczna, musi w sposób racjonalny i oszczędny wydawać swoje środki.

Bank centralny jest bankiem niezależnym, jednak jako instytucja publiczna, wydatkująca publiczne pieniądze podlega oczywiście kontroli ze strony NIK - wyjaśnia Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

W naszej kontroli skupimy się w sposób szczególny na dwóch aspektach. Sprawdzimy bankową obsługę budżetu państwa oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2018 r., w tym wybranych kosztów banku centralnego. - dodaje Prezes NIK.

Kontrola będzie dotyczyła także spraw związanych z systemem wynagradzania w NBP.

Druga kontrola, jaka rozpocznie się w NBP, to kontrola wykonania założeń polityki pieniężnej. To także coroczna kontrola planowa. Jej wyniki włączane są do Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, jednego z najważniejszych dokumentów powstających w NIK. Ta kontrola rozpocznie się na początku lutego. Jej wyniki będą prezentowane razem z wynikami kontroli budżetowej w połowie czerwca.

Kontrola budżetowa jest coroczną kontrolą planową, przeprowadzaną w jednostkach wydatkujących środki budżetowe (300 instytucji, w tym wszystkie ministerstwa) i bankach prowadzących obsługę budżetu państwa. W ramach kontroli badana jest w szczególności realizacja wydatków budżetu państwa, w tym rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowych ze środków publicznych. Prezes NIK, wypełniając konstytucyjny obowiązek, co roku przedkłada Sejmowi na posiedzeniu plenarnym dokument Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, zawierający podsumowanie efektów wszystkich jednostkowych kontroli budżetowych.

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w szczególności w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Organami Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Do głównych obszarów działalności NBP należą: prowadzenie polityki pieniężnej,    działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, działalność emisyjna,    rozwój systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, bankowa obsługa Skarbu Państwa, działalność edukacyjna i informacyjna.

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP corocznie przyjmuje i realizuje założenia polityki pieniężnej.

Od 2003 r. głównym celem polityki pieniężnej NBP jest stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem odchyleń +/- 1 punkt procentowy.

Zysk wypracowany przez NBP jest wpłacany do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 203 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność Narodowego Banku Polskiego z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 stycznia 2019 09:46
Data publikacji:
04 stycznia 2019 09:46
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 stycznia 2019 10:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kontrola NBP © NBP CC BY SA 2.0

Przeczytaj treść ponownie