Niezabezpieczone ujęcie wody w Białych Błotach

Delegatura NIK w Bydgoszczy skontrolowała Urząd Gminy Białe Błota oraz gminną spółkę wodociągową (Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach). Badaniem objęto okres od 2008 r.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła brak działań Spółki w celu odpowiedniej ochrony gminnego ujęcia wody w Cielu. W konsekwencji tych zaniechań od początku 2009 r. w strefie ochrony pośredniej tego ujęcia nie obowiązywały żadne zakazy i nakazy, dotyczące ochrony wód, związane z użytkowaniem gruntów na tym terenie, a od 1 stycznia 2013 r. do 4 stycznia 2019 r. gminne ujęcie wody w Cielu nie posiadało jakiejkolwiek strefy ochronnej.

Tymczasem kontrola wykazała, że nie było żadnych powodów, aby odstąpić od ustanowienia takiej strefy. Podjęcie odpowiednich działań leżało w kompetencjach gminnej spółki wodociągowej (jako właściciela gminnych ujęć wody), która ich jednak nie podjęła. NIK negatywnie oceniła także nadzór właścicielski nad tym Zakładem, sprawowany przez osoby pełniące funkcję Wójta Gminy Białe Błota w tym okresie. Dopiero 1 lutego 2018 r. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota zlecił sporządzenie oceny ryzyka dla potrzeb ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Cielu, a następnie - w czerwcu 2018 r. - wystąpił do wojewody o ustanowienie tej strefy (pomimo że był to obowiązek Zarządu Spółki).

W sytuacji niewyznaczenia terenu ochrony pośredniej gminnego ujęcia wody w Cielu, wody podziemne na terenie Gminy nie były właściwie chronione, gdyż Wójt Gminy Białe Błota:

  • decyzją z 2011 r. o warunkach zabudowy inwestycji dotyczącej budowy fermy drobiu w Cielu stworzył ryzyko wprowadzania do gruntu ścieków „z przydomowej oczyszczalni” na obszarze zasilania ujęcia wody w tej miejscowości,
  • w decyzjach o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych, stworzył ryzyko wprowadzania do gruntu ścieków z oczyszczalni przydomowych na obszarze zasilania tego ujęcia.

Izba zwróciła przy tym uwagę na fakt, że na terenie miejscowości Ciele i Łochowo liczba nieruchomości, z których ścieki były odprowadzane do szamb, rosła szybciej, niż liczba nieruchomości przyłączanych do kanalizacji ściekowej. Tymczasem skanalizowanie obszaru wsi Ciele stanowiło stałe zalecenie dla obszaru zasilania gminnego ujęcia wody w tej miejscowości oraz było jednym z celów gminnego planu ochrony środowiska.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła także fakt odprowadzania ścieków z urządzeń sanitarnych używanych przez pracowników Spółki wodociągowej na terenie ujęć wody w Łochowie i w Cielu do szamb, znajdujących się na ogrodzonym terenie stacji uzdatniania wody. W przypadku ujęcia wody w Łochowie było to niezgodne z przepisami Prawa wodnego, natomiast w przypadku ujęcia wody w Cielu - z uwagi na brak strefy ochronnej - nie stanowiło to naruszenia przepisów, lecz stwarzało niepotrzebne ryzyko zanieczyszczenia ujęcia wody ściekami bytowymi. Działaniem nieprawidłowym było również niedokonywanie przez Spółkę w latach 2017-2018 analizy ścieków na zawartość zanieczyszczeń, z częstotliwością określoną w pozwoleniach wodnoprawnych dla ujęć wody w Cielu i w Łochowie, tj. co najmniej raz na dwa miesiące.

W latach 2014-2018 Spółka regularnie prowadziła wewnętrzną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego w Cielu i w Łochowie, prawidłowo sporządzając oraz przekazując Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania i wykazy dotyczące ilości pobranej wody. Niezgodne z obowiązującymi przepisami było natomiast niezamieszczenie na stronie internetowej Spółki oraz Urzędu Gminy informacji o czterech - stwierdzonych w latach 2016‑2018 - przypadkach przekroczeń ilości bakterii grupy coli. Choć przekroczenia te nie zostały stwierdzone przez inspekcję sanitarną w kolejnych badaniach, to - zgodnie z przepisami prawa - należało poinformować o nich mieszkańców poprzez komunikaty na stronach internetowych Urzędu Gminy oraz spółki wodociągowej. Zarówno Wójt, jak i spółka nie dopełniły tego obowiązku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 marca 2019 05:15
Data publikacji:
28 marca 2019 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 marca 2019 05:20
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Niezabezpieczone ujęcie wody w Białych Błotach ⓒ Wikipedia/JDavid CC BY SA 3

Przeczytaj treść ponownie