NIK będzie ściślej współpracować z Polską Izbą Biegłych Rewidentów

W siedzibie NIK w Warszawie, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i  prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Krzysztof Burnos podpisali porozumienie o  współpracy. Porozumienie przewiduje współdziałanie obydwu instytucji w  promowaniu wiedzy z obszaru audytu i kontroli, koordynację działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji kontrolerów NIK oraz biegłych rewidentów i  budowanie ich prestiżu zawodowego, a także wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy naszymi środowiskami zawodowymi.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezes PIBR Krzysztof Burnos podpisują porozumienie między PIB i NIK

NIK i PIBR zobowiązały się przede wszystkim do współpracy w zakresie organizacji konferencji i szkoleń zawodowych, jak również do podejmowania wspólnych inicjatyw na forum krajowym m.in. w zakresie promowania dobrych praktyk. Obie strony zadeklarowały, że będą wzajemnie korzystać ze swoich materiałów szkoleniowych podczas organizowanych wydarzeń, w tym kursów. Przewidziano również przygotowywanie wspólnych publikacji, mających promować wizerunek kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli i biegłych rewidentów zrzeszonych w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

W siedzibie NIK odbyła się 9 listopada 2017 r. konferencja - Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego. Wydarzenie z udziałem szerokiego grona ekspertów było wspólną inicjatywą Prezesów: Krzysztofa Kwiatkowskiego (Najwyższa Izba Kontroli), Krzysztofa Burnosa (Polska Izba Biegłych Rewidentów) oraz Sebastiana Burgemejstera (Instytut Audytorów Wewnętrznych).

Polska Izba Biegłych Rewidentów (do 20 czerwca 2017 r. - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) istnieje od 1992 roku. Jest samorządem zawodowym, zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Nadzór publiczny nad działalnością PIBR pełni Komisja Nadzoru Audytowego, powoływana przez Ministerstwo Finansów. Polska Izba Biegłych Rewidentów jest członkiem międzynarodowych organizacji zawodowych IFAC oraz Accountancy Europe (dawniej FEE).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 listopada 2017 15:45
Data publikacji:
29 listopada 2017 15:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
04 grudnia 2017 09:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezes PIBR Krzysztof Burnos wymieniają kopie porozumienia, poniżej logo NIK i logo PIBR

Przeczytaj treść ponownie