NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów]

Odsetek osób z różnymi niepełnosprawnościami sięga w Polsce nawet 13 procent. Jednocześnie systematycznie  wzrasta w naszym kraju - podobnie jak w całej Europie - liczba osób starszych. Ludzie ci chcą i mają pełne prawo pozostawać aktywni i samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. Aby to było możliwe, konieczne jest konsekwentne stosowanie rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich.  

Dostępność przestrzeni publicznej cz. 1

Z tego powodu NIK przygotowuje ogólnopolską kontrolę pn. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Poprzedził ją zorganizowany w siedzibie Izby panel ekspertów. Wzięli w nim udział m.in: Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Infrastruktury, pełnomocnicy rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz ekspert w dziedzinie projektowania uniwersalnego. Nie zabrakło bardzo ważnego dla NIK głosu przedstawicieli organizacji społecznych: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Fundacji „Kulawa Warszawa” Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia Przyjaciół „Integracja” oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dostępność przestrzeni publicznej cz. 2

Dyskusja, przy aktywnym udziale prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz wiceprezes Ewy Polkowskiej,  dotyczyła barier prawnych i organizacyjnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających samodzielne korzystanie z infrastruktury publicznej przez różne grupy społeczne. W trakcie panelu szukano wzorcowych rozwiązań i uniwersalnych zasad wyrównywania szans.

Przedstawione podczas konferencji analizy oraz życiowe doświadczenia uczestników okazały się dla NIK cennym źródłem informacji. Dzięki nim kontrolerzy będą mogli lepiej ocenić stan faktyczny oraz rekomendować działania niezbędne do poprawy dostępności przestrzeni publicznej. Chodzi przecież o to, by przestrzeń ta była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich uczestników życia społecznego - nie tylko dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również np. dla kobiet w ciąży, osób z wózkami dziecięcymi, ludzi otyłych, niskich czy szczególnie wysokich. Wszyscy mają prawo czuć się dobrze we wspólnej przestrzeni publicznej.

Planową kontrolę pt. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych koordynuje Delegatura NIK w Poznaniu. Zostanie ona przeprowadzona m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Końcowego raportu należy się spodziewać w pierwszej połowie 2018 roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 listopada 2017 03:42
Data publikacji:
29 listopada 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 czerwca 2020 10:59
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Znaki z ikonami rodzajów niepenosprawności obok zdjęcie z panelu

Przeczytaj treść ponownie