NIK chroni porządek prawny RP

Temat kluczowego miejsca kontroli państwowej we współczesnej demokracji powraca ostatnio często, co związane jest ze stuleciem odrodzonej państwowości polskiej. Nigdy bowiem dość przypominania, że działalność władzy publicznej - zarówno centralnej, jak i samorządowej - i sposób, w jaki gospodaruje ona publicznymi środkami, musi podlegać ścisłej kontroli. Organem, który w imieniu społeczeństwa tę kontrolę sprawuje, jest w Polsce właśnie Najwyższa Izba Kontroli, konstytucyjny audytor, wyposażony w prawo zgłaszania propozycji ulepszeń w funkcjonowaniu państwa poprzez wnioski de lege ferenda.

Wykład specjalny Prezesa NIK dla studentów KUL w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa"
Wykład specjalny Prezesa NIK dla studentów KUL w ramach cyklu "Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa"

Obywatele mają prawo żyć w państwie praworządnym, przejrzyście i gospodarnie zarządzanym. Mają prawo mieć do tego państwa zaufanie. NIK skutecznie pomaga to zaufanie budować poprzez kontrole finansowe, dotyczące wykonania budżetu państwa, kontrole zgodności realizacji zadań z obowiązującymi wymogami oraz kontrole wykonania zadań, badające skuteczność i efektywność działania kontrolowanych organów i jednostek.

Konstytucja stanowi, że NIK odpowiada tylko przed Sejmem. Podległość ta dotyczy jedynie raportowania o swej działalności, bo sposób dochodzenia do ustaleń kontroli i wnioski z nich wywodzone należą do wyłącznych kompetencji samej Izby.

Prezes NIK wpisuje się do księgi pamiątkowej KUL i udziela wywiadu lokalnym mediom
Prezes NIK wpisuje się do księgi pamiątkowej KUL i udziela wywiadu lokalnym mediom

O randze, jaką u zarania nowoczesnej państwowości polskiej przywiązywano do kontroli państwowej, świadczy fakt, że Izba była wśród pierwszych instytucji powołanych w II RP. Ustrój odradzającej się Rzeczypospolitej zyskiwał w ten sposób organ nowoczesny, a zarazem kontynuujący ideę pielęgnowaną od czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów - ideę fundamentalnej potrzeby kontrolowania finansów państwa, mających swe źródło przecież poprzez zbiorowy wysiłek obywateli.

Wspólna historia Polski i Izby potwierdziły, że jedna bez drugiej nie mogłaby funkcjonować. NIK poprzez umocowanie konstytucyjne stanowi jeden z filarów państwa prawa i może należycie wykonywać swoje ustawowe powinności wobec obywateli. Państwo dzięki Izbie otrzymuje precyzyjny, wiarygodny, wnikliwie sporządzony obraz własnego funkcjonowania w różnych sferach i o różnej skali. Obywatele państwa mogą dzięki temu dowiedzieć się, jak realizowany jest interes publiczny - także w sferach bardzo namacalnych, jak ochrona bezpieczeństwa, zdrowia czy praw człowieka. Wiele kontroli NIK odbiło się szerokim echem w mediach, a sformułowane w efekcie tych kontroli wnioski pokontrolne, zrealizowane następnie przez właściwe organy administracji, pomogły odesłać wiele negatywnych zjawisk w życiu publicznym do historii.

Edward Lis, Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie; prof. Marian Żukowski, KUL ; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK; ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL; prof. Dariusz Dudek, KUL; członek Kolegium NIK ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
Edward Lis, Dyrektor Delegatury NIK w Lublinie; prof. Marian Żukowski, KUL ; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK; ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL; prof. Dariusz Dudek, KUL; członek Kolegium NIK ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Profesjonalizm, wnikliwość oraz efektywność Izby sprawiają, że NIK od lat mieści się w czołówce instytucji publicznych cieszących się największym zaufaniem Polaków. To w ich imieniu Izba przecież pełni swą ustawową rolę i to oni korzystają z dobrodziejstwa tego, jak ona działa.

Demokracja współczesna staje dziś wobec nowych wyzwań o skali trudniej wciąż do precyzyjnej oceny. Wyzwania te czekają nas w dziedzinach takich, jak biotechnologia, informatyka, sztuczna inteligencja. Może pojawić się potrzeba nowej definicji wolności, bezpieczeństwa, a nawet człowieczeństwa jako takiego. Z pewnością nie powinno zmienić się jedno: potrzeba istnienia organu, który w sposób rzetelny, pogłębiony i apolityczny analizuje sposób funkcjonowania państwa, by z analizy tej sporządzić obiektywne, wszechstronne sprawozdania - co szczególnie ważne w dobie chaosu informacyjnego, gdzie trudno odróżnić i oddzielić ważną wiadomość od fałszywej.

Najwyższa Izba Kontroli będzie w tych momentach tam, gdzie zawsze - po stronie obywateli, podmiotu demokratycznego państwa.

Dyplomy dla zwycięzców konkursu o wiedzy o NIKWykład Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego na KUL „Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym Państwie Prawa” poprzedził konkurs wiedzy o NIK z okazji 100-lecia Izby.

W konkursie wzięli udział studenci prawa i ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pytania miały różny stopień trudności z zakresu Konstytucji, ustawy o NIK a także specjalnego filmu przygotowanego na 100-lecie Izby. Laureaci z rąk Prezesa NIK odebrali dyplomy i upominki. Troje najlepszych studentów Izba zaprosiła do odbycia stażu w lubelskiej delegaturze.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 maja 2019 15:41
Data publikacji:
09 maja 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 maja 2019 10:05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo obchodów stulecia NIK w tle zdjęcie z wykładu Prezesa NIK na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Przeczytaj treść ponownie