NIK dzieli się wiedzą i doświadczeniem z administracją publiczną

Realizując jeden z istotnych celów naczelnego organu kontroli, jakim jest wzmacnianie systemu kontroli w państwie, i wychodząc naprzeciw potrzebom ciągłego doskonalenia kadr kontrolerskich funkcjonujących w administracji publicznej, Najwyższa Izba Kontroli uczestniczyć będzie w przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia przeznaczonego dla kontrolerów administracji rządowej zwanego Studium Kontroli Administracji Rządowej.

Rozpoczynająca się w styczniu 2018 r. kolejna edycja Studium jest efektem współpracy NIK z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, głównym organizatorem projektu oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej, odpowiedzialną  za jego realizację. Najwyższa Izba Kontroli współuczestniczy w ustaleniu programu Studium i wnosi istotny wkład w jego realizację poprzez zapewnienie udziału licznej grupy wykładowców.

Celem Studium jest podniesienie profesjonalizmu służb kontrolnych funkcjonujących w sektorze rządowym poprzez ugruntowanie wiedzy dotyczącej uznanych standardów zawodowych oraz doskonalenie warsztatu kontrolerskiego. Słuchaczami (w obecnej edycji 60 osób) są  zajmujący się kontrolą w administracji rządowej pracownicy KPRM, ministerstw, urzędów wojewódzkich i wybranych urzędów centralnych..

Prowadzone w ramach Studium zajęcia teoretyczne dotyczyć będą m.in. systemu kontroli w Polsce  i w innych krajach, polskich i międzynarodowych standardów kontroli, w tym kontroli systemów IT oraz organizacji systemu finansów publicznych i rachunkowości.

Część praktyczna (około 2/3 czasu w ramach Studium) skupia się przede wszystkim na przygotowaniu, organizacji i prowadzeniu postępowania kontrolnego. Dotyczy w szczególności takich zagadnień jak:

  • przygotowanie zadania kontrolnego,
  • wykorzystanie zasobów informacyjnych i dobór próby,
  • dowody oraz obowiązki stron w postępowaniu kontrolnym,
  • czynności kontrolne, w tym  dokumentowanie ustaleń kontroli,
  • sporządzanie dokumentu pokontrolnego,
  • wykorzystanie wyników kontroli,
  • ochrona tajemnic ustawowo chronionych.

Zajęcia praktyczne obejmują także zagadnienia związane z etyką zawodową oraz psychologicznymi aspektami pracy kontrolera.

Kadrę wykładową Studium stanowią, poza pracownikami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  pracownicy NIK, mający wieloletnie doświadczenie zarówno w działalności kontrolnej,  jak i w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym aplikacji kontrolerskiej NIK.

Poprzednie edycje Studium, realizowane w latach 2013, 2014 i 2017 uzyskały wysokie oceny uczestników. Szkolenie to pozostaje przykładem skutecznej merytorycznej i organizacyjnej  współpracy pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Najwyższa Izbą Kontroli, a w szczególności pomiędzy Centrum Oceny Administracji KPRM oraz Departamentem Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 stycznia 2018 15:26
Data publikacji:
03 stycznia 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 stycznia 2018 11:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo KPRM, NIK i KSAP

Przeczytaj treść ponownie