NIK przedstawicielem Europy do Zarządu INTOSAI

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisuje dokument
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski wybrany przedstawicielem Europy do Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI)

Dla NIK to szansa na reelekcję, po zakończeniu pierwszej, historycznej kadencji, rozpoczętej w październiku 2013 roku. Wtedy to, na XXI Kongresie INTOSAI Izba po raz pierwszy w historii została wybrana do Zarządu INTOSAI. Tym samym polska NIK została reprezentantem Europy w tej światowej organizacji, zastępując Wielką Brytanię.

INTOSAI to międzynarodowa organizacja skupiająca organy kontroli z całego świata. Jej celem jest przede wszystkim pomaganie - poprzez kontrolę - w lepszym zarządzaniu państwami oraz przyczynianie się do bezpieczeństwa i równowagi w polityce finansowej każdego z krajów.

Członkostwo w Zarządzie INTOSAI to dla polskiej NIK wyróżnienie i jednocześnie szansa. Wpływa ono na postrzeganie NIK na świecie, ugruntowując jej znaczącą, międzynarodową pozycję wśród Najwyższych Organów Kontroli. Izba zostanie bowiem realnym łącznikiem pomiędzy audytorami z Europy i pozostałych krajów świata. Uczestnicząc w pracach Zarządu będzie mogła, w oparciu o swoje krajowe i europejskie doświadczenia, pomagać INTOSAI w wypracowywaniu rozwiązań usprawniających kontrolę państwową na świecie.

- Dzięki funkcji członka Zarządu mamy realny wpływ na kształtowanie polityki INTOSAI. Czynna i aktywna współpraca z szefami światowych najwyższych organów kontroli na takim forum to  niepowtarzalna szansa wypromowania polskich rozwiązań, np. w dziedzinie metodyki kontroli na arenie międzynarodowej - zaznacza prezes polskiej NIK Krzysztof Kwiatkowski, i dodaje: Chcemy w ten sposób zapewnić synergię i skuteczną koordynację działań i inicjatyw podejmowanych na gruncie globalnym i europejskim. Jedną z kwestii, o którą walczymy dla wszystkich obywateli, jest zapewnienie lepszej komunikacji ze strony struktur INTOSAI na temat standardów w obszarze kontroli publicznej.

Wyboru NIK na przedstawiciela do Zarządu INTOSAI dokonali szefowie europejskich Najwyższych Organów Kontroli, zebrani na 50. jubileuszowym posiedzeniu Zarządu EUROSAI (link), które we czwartek zakończyło się na Łotwie.

- Dla NIK ten wybór to podwójny powód do dumy. Reelekcja oznacza bowiem nie tylko pełną akceptację. Reelekcja to także potwierdzenie najwyższego zaufania do naszej instytucji. To jak powiedzenie: Świetnie nas reprezentujecie, pracujcie tak dalej - skomentował wynik głosowania prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który podczas spotkania Zarządu EUROSAI reprezentował polską Najwyższą Izbę Kontroli, i który obecnie pełni też funkcję wiceprzewodniczącego EUROSAI. - Kontynuacja tej drogi będzie zaszczytem ale i nie lada wyzwaniem dla nowego Prezesa NIK, który obejmie tę funkcję jesienią tego roku, tuż po rozpoczęciu swojej sześcioletniej kadencji w NIK - dodał Krzysztof Kwiatkowski.   

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania szefów NOK EUROSAI na Łotwie50. jubileuszowe posiedzenie Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI)

INTOSAI reaguje na zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce i ekonomii. Za kluczowe uznaje m.in. promowanie przejrzystości, rozliczalności, dobrego zarządzania czy wreszcie walki z korupcją. Nie ustaje też w wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zdaniem INTOSAI dbałości o wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny powinny towarzyszyć: wrażliwa polityka społeczna, sprawna służba zdrowia oraz dobrze zorganizowana edukacja. Każde z tych zagadnień znajduje się w obszarze zainteresowań audytorów publicznych.

NIK przewodniczy podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej. Stanowisko NIK jest zbieżne ze stanowiskiem obecnej Prezydencji INTOSAI, że Cele Zrównoważonego Rozwoju należy bezapelacyjnie uwzględnić w nowym podejściu do standardów kontroli.

Jednym z najistotniejszych dokonań INTOSAI w ostatnich latach jest przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji Promowanie wydajności, rozliczalności, skuteczności i przejrzystości administracji publicznej poprzez wzmacnianie najwyższych organów kontroli (tzw. rezolucja o niezależności NOK). Kolejna rezolucja z 2014 r. jeszcze raz podkreśliła wagę niezależności NOK, wyraźnie stanowiąc, że mogą one wypełniać swoje zadania obiektywnie i wydajnie tylko wtedy, gdy są niezależne od jednostek kontrolowanych i chronione przed wpływami z zewnątrz.

INTOSAI, czyli Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli powstała w 1953 roku jako organizacja pozarządowa o statusie konsultatywnym przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC). Jej zadaniem jest wspieranie członków w wypełnianiu ich roli, czyli w kontrolowaniu sektora publicznego. Swoją misję INTOSAI wypełnia przede wszystkim poprzez wymianę informacji i doświadczeń, zgodnie z łacińskim mottem: Experientia mutua omnibus prodest (Wspólne doświadczenia przynoszą korzyść wszystkim), stawiając na ciągłą wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych między zrzeszonymi instytucjami. Organizacja opracowuje także międzynarodowe standardy dla NOK, tworzy metodykę dla różnych rodzajów kontroli i prowadzi szkolenia. Jest autonomiczna, niezależna i apolityczna.

Obecnie INTOSAI zrzesza 194 członków: NOK z całego świata, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) oraz pięciu członków stowarzyszonych (między innymi Bank Światowy, Instytut Audytorów Wewnętrznych, czyli IIA, organizację NOK z krajów obszaru języka portugalskiego oraz stowarzyszenie NOK państw frankojęzycznych).

NIK jest członkiem INTOSAI od 1959 roku. Polacy aktywnie uczestniczą w pracach organizacji: mają swoich przedstawicieli w podkomisjach, grupach roboczych i zadaniowych oraz na kongresach. Od 2010 r. Polacy przewodniczą Podkomisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej.

Obecnie NIK wchodzi w skład Zarządu jako przedstawiciel Europy. W Zarządzie obecni są m.in. prezesi organów kontroli ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Argentyny, Rosji, Indii i Japonii.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 czerwca 2019 10:46
Data publikacji:
13 czerwca 2019 10:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 czerwca 2019 12:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo NIK, EUROSAI i INTOSAI © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie