NIK na posiedzeniu Zarządu EUROSAI

Na dwudniowym posiedzeniu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli w Luksemburgu dyskutowano nad wyborem gospodarza 11. Kongresu EUROSAI - Polska popiera NOK Czech. Zaprezentowano także m.in. działania zespołów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych celów Planu Strategicznego EUROSAI na lata 2011-2017. Najwyższa Izba Kontroli aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz budowy potencjału EUROSAI, jest mocno zaangażowana w prace m.in. nad wdrożeniem międzynarodowych standardów kontroli, nad usprawnieniem wymiany wiedzy i doświadczeń a także w prace nad sprawnym zarządzaniem, organizacją i komunikacją pomiędzy krajami.

Uczestnicy posiedzenia zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli

Posiedzenie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli było również okazją do podsumowania prac grupy roboczej ds. kontroli informatycznej, której od 2014 roku przewodniczy NIK. Przedstawiono m.in. postępy w budowie portalu CUBE, służącym wymianie wiedzy o raportach audytowych poświęconych IT (Control Space of e-Government).

Podczas posiedzenia, przedstawiciele Izby  zaprezentowali także decyzje Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli  (INTOSAI) mające wpływ na EUROSAI i poprowadzili dyskusję na temat usprawnienia współpracy pomiędzy obiema organizacjami.

W Luksemburgu prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Januszem Wojciechowskim (prezesem NIK w latach 1995-2001). Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym rozwija się od lat 90 - tych. NIK wraz z ETO zainicjowała m.in.  współdziałanie najwyższych organów kontroli państw kandydujących do UE.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i przedstawiciel Polski w ETO Janusz Wojciechowski  Przedstawiciele NIK w trakcie spotkania z Januszem Wojciechowskim

Polscy kontrolerzy przeprowadzają coraz więcej wspólnych kontroli z audytorami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Są aktywnymi członkami zespołu kontrolerów ETO badających m.in. unijny program zwalczania chorób odzwierzęcych. Biorą także udział we wspólnym audycie dotyczącym programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Strategii Europy 2020.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2016 12:13
Data publikacji:
14 czerwca 2016 11:55
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 czerwca 2016 14:27
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w tle grupa uczestników posiedzenia zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli © European Court of Auditors

Przeczytaj treść ponownie