NIK o bezpieczeństwie sektora finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego analizowała i kontrolowała działalność nadzorowanych podmiotów, a zastosowane środki nadzorcze były wystarczające dla zapewnienia stabilności sektora finansowego. Narodowy Bank Polski na bieżąco analizował zagrożenia dla polskiego systemu finansowego i szczególną uwagę zwracał na zapewnienie płynności sektora bankowego.

W związku ze wzrostem ryzyka kredytowego, Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała Rekomendację S i wydała Rekomendację T, które zaostrzyły kryteria oceny zdolności kredytowej klientów banków oraz wprowadziła wyższą wagę ryzyka dla kredytów walutowych. Reagując na problemy finansowe banków zagranicznych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) monitorował transakcje zawierane pomiędzy krajowymi i zagranicznymi podmiotami w ramach grup kapitałowych oraz zaangażowanie banków krajowych w aktywa o podwyższonym ryzyku. Przeprowadzone przez Urząd testy warunków skrajnych wykazały odporność sektora bankowego w Polsce na zjawiska kryzysowe.

Minister Finansów przygotował projekty ustaw rozszerzających możliwość udzielenia wsparcia ze środków budżetowych instytucjom finansowym w sytuacji zagrożenia ich wypłacalności. Działania te, w sytuacji korzystnego kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego i poprawy wyników finansowych podmiotów rynku finansowego, były odpowiednie dla zapewnienia stabilności rynku.

Wnioski dotyczące wyeliminowania problemów we współpracy członków Komitetu Stabilności Finansowej, sformułowane przez NIK po kontroli przeprowadzonej w 2009 r., zostały zrealizowane. Od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r. odbyło się dziewięć posiedzeń Komitetu, na których omawiano zagadnienia istotne dla funkcjonowania rynku finansowego. Przeprowadzone zostało także ćwiczenie kryzysowe, testujące procedury Krajowego Planu Awaryjnego.

Uchybienia w realizacji niektórych zadań w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (dot. m.in. opóźnień we wdrożeniu metodyki badania i oceny nadzorczej banków) i w Ministerstwie Finansów (dot. m.in. wprowadzania do prawa krajowego przepisów dyrektyw unijnych, regulujących funkcjonowanie rynków finansowych) nie wpłynęły negatywnie na stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego.

Celem kontroli była ocena sprawności i skuteczności działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sektora finansowego, identyfikację i przeciwdziałanie zagrożeniom pojawiającym się na rynkach finansowych oraz eliminowanie ujawnionych problemów. Sprawdzono także  wykonanie wniosków z kontroli z 2009 r. (dot. m.in. uchybień w działaniu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz w jego współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Ministrem Finansów). Badaniem objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do końca września 2011 r.  Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), przy pomocy którego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wykonuje swoje zadania, w Narodowym Banku Polskim (NBP) i Ministerstwie Finansów (MF).

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
02 maja 2012 08:38
Data publikacji:
02 maja 2012 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 sierpnia 2019 12:05
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie