NIK o finansowaniu obiektów sportowych

Obiekty sportowe wybudowane w  województwie małopolskim przez sześć skontrolowanych samorządów przy finansowym wsparciu środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej były należycie zagospodarowane i wykorzystywane w okresie objętym kontrolą (tj. w latach 2011-2014).

Rozwój bazy sportowej był możliwy m.in. dzięki wsparciu Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego, które obejmowało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Marszałek Województwa Małopolskiego prawidłowo wykonywał obowiązki związane z realizacją Programu. Rzetelnie stosowano kryteria kwalifikacyjne, dążąc do efektywnego wykorzystania środków w ramach limitu przyznanego przez Ministra Sportu i Turystyki. Dofinansowanie z Programu było szczególnie istotne w przypadku dużych obiektów. Największe jednostkowe wsparcie finansowe przeznaczono na kryte pływalnie i kompleksy sportowe - 25,7 proc. środków z  Programu.

Sale sportowe wykorzystywano do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów, udostępniając je również nieodpłatnie lokalnym klubom sportowym oraz mieszkańcom uprawiającym sport amatorsko. Dzięki bogatej ofercie programowej i organizacji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów stopień wykorzystania trzech (Miechów, Sucha Beskidzka, Wieliczka) spośród czterech skontrolowanych krytych pływalni był wysoki.

Uwagi NIK dotyczyły niskiego, zaledwie ok. 20 proc., stopnia wykorzystania krytej pływali w Limanowej. W przeciwieństwie do pozostałych obiektów pływalnia ta nie była udostępniana do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów, a zainteresowanie nią innych ewentualnych użytkowników w godzinach przedpołudniowych było niewielkie. W tym wypadku NIK rekomenduje stosowanie rozwiązań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania obiektów sportowych, a zwłaszcza organizowanie w krytych pływalniach zajęć wychowania fizycznego.

Kontrolowane samorządy i zarządzający zapewnili właściwy stan obiektów sportowych i warunki sanitarno-higieniczne. Poważne zastrzeżenia w tym zakresie budził jedynie stan budynku krytej pływalni w Suchej Beskidzkiej, który został uznany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za niewłaściwy (kontrola przeprowadzona w sierpniu 2014 r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej na zlecenie NIK). Stwierdzone nieprawidłowości nie stanowiły jednak przesłanek do wyłączenia obiektu z użytkowania, a niezbędne naprawy nakazano wykonać do końca 2015 r.

Żaden z sześciu skontrolowanych obiektów sportowych nie był zdolny do samofinansowania. Koszty utrzymania sal gimnastycznych pokrywano z  wydatków na utrzymanie placówek oświatowych, a ujemny wynik działalności krytych pływalni wyrównywany był bezpośrednio przez samorządy.

Samorządy rzetelnie analizowały koszty funkcjonowania nadzorowanych pływalni. Dzięki temu zarządzający obiektami aktywnie podejmowali działania organizacyjne i naprawcze. Działania te zwiększyły wprawdzie ofertę obiektów lecz nie wpłynęły znacząco na poprawę ich sytuacji finansowej, dlatego konieczne było samorządowe dofinansowywanie działalności pływalni (od 160 tys. zł do 895,6 tys. zł rocznie). W sytuacji nierentownej działalności krytych pływalni NIK jako działania pozytywne ocenia porozumienie samorządów co do wspólnego, bieżącego utrzymywania obiektów. 

Z uwagi na niedochodowość obiektów - szczególnie krytych pływalni - należy zwrócić uwagę na potrzebę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania oferty programowej oraz współfinansowania bieżącego utrzymania takich obiektów, które mogą funkcjonować z korzyścią dla mieszkańców więcej niż jednej gminy.

Opierając się na wynikach kontroli, jak również informacjach uzyskanych z kolejnych 29 gmin i powiatów Małopolski można zauważyć, że wykorzystanie wsparcia finansowego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego przyczyniło się do istotnego rozwoju bazy sportowej województwa, stwarzając tym samym większe możliwości rozwoju kultury fizycznej i sprzyjając aktywności społeczności lokalnej. Potwierdzają to także wyniki ankiety internetowej, skierowanej do osób korzystających z bazy sportowej województwa. Ponad 65 proc. ankietowanych zauważyło istotną poprawę w tym zakresie, choć ponad połowa wskazywała na konieczność dalszego rozwoju.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 lipca 2015 10:22
Data publikacji:
23 lipca 2015 10:22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lutego 2018 11:47
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie