NIK sprawdzi realizację celów ONZ

Agenda jest planem działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju obrazuje skalę i ambitny charakter nowej Agendy. Cele Zrównoważonego Rozwoju są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Przez najbliższe 15 lat będą stymulować działania w obszarach o kluczowym znaczeniu, a są to: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Bliższą prezentację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ zamieszcza na swojej stronie internetowej Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC Warsaw), funkcjonujący w ramach Departamentu Informacji Publicznej w Sekretariacie ONZ (zobacz platformę Cele Zrównoważonego Rozwoju - www.un.org.pl).

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Jak powiedziała goszcząca w siedzibie NIK p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie Mariola Ratschka, Cele Zrównoważonego Rozwoju to batalia o ratunek dla świata, o przyszłość planety i jej mieszkańców.

Wypowiedź Marioli Ratschki -  p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji

ONZ w Warszawie

Przypomnieć należy, że od 1 stycznia 2018 roku Polska przez dwa lata będzie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W Polsce rolę koordynacyjną w realizacji założeń globalnej agendy rozwojowej objęło Ministerstwo Rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały uwzględnione w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 roku.

Najwyższe organy kontroli mają do odegrania istotną rolę w procesie monitorowania postępu rządów we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz w identyfikowaniu obszarów, gdzie konieczna jest poprawa. Ocena realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju danego kraju oraz mandatu konkretnego NOK, jest jednym z priorytetów Planu Strategicznego Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI na lata 2017-2022. INTOSAI wypracowała wytyczne pt. Rozwój zrównoważony: rola najwyższych organów kontroli (ISSAI 5130: Sustainable Development: The Role of Supreme Audit Institutions), które przybliżają koncepcję rozwoju zrównoważonego oraz pokazują, jak NOK mogą się realnie przyczynić do jego wdrażania w swoich krajach.

NIK odgrywa istotną rolę w INTOSAI, m.in. jako członek Zarządu organizacji reprezentujący Europę, przewodniczący podkomisji ds. standardów kontroli wewnętrznej oraz aktywny członek grup roboczych zajmujących się np. kontrolami systemów informatycznych i walką z korupcją. Prezes NIK jest także wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI oraz przewodniczy realizacji jednego z głównych celów strategicznych tej organizacji. Ze względu na tak istotne zaangażowanie NIK w działalność INTOSAI i EUROSAI oraz szerokie doświadczenie w kontrolach równoległych, prezes Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o udziale Izby we wspólnej kontroli przygotowania do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju (angielska nazwa kontroli: Performance Audit of Preparedness for Implementation of Sustainable Development Goals).

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK

Kolegium NIK podjęło uchwałę dotyczącą wprowadzenia kontroli Przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 do planu pracy NIK. Kontrolę zaplanowano na okres 15 stycznia-30 marca 2018 r., a jej wyniki zostaną przedstawione w połowie 2018 roku. Podczas kontroli będzie zastosowane podejście whole-of-government, które polega na zastosowaniu wspólnej odpowiedzialności organów publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym za realizację Agendy 2030, przy zaangażowaniu innych partnerów. Koncepcja ta dotyczy zapewnienia pionowej i poziomej koordynacji działań publicznych. Dzięki realizacji koncepcji whole-of-government zwiększa się poziom spójności polityki publicznej, innowacyjności, efektywności wykorzystania dostępnych zasobów i efektu synergii.

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK

Wspólna kontrola INTOSAI to kontrola wykonania zadań w oparciu o standardy ISSAI, wypracowany model i metodologię. Kontrole równoległe będą prowadzone w poszczególnych państwach i mają odpowiedzieć na następujące pytania: (1) Do jakiego stopnia władze przygotowały realizację Agendy 2030 w kontekście krajowym? (2) Czy władze określiły i zagwarantowały źródła i środki potrzebne do wdrożenia Agendy 2030? (3) Czy władze ustanowiły mechanizmy monitorowania, przeglądu i raportowania o postępach w kierunku wdrożenia Agendy 2030?

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

Działa od 1995 roku. Jest jednym z kilkudziesięciu podobnych ośrodków na całym świecie zajmujących się promowaniem celów i działań ONZ. Do jego zadań należy m.in.:

  • Udzielanie informacji na temat aktualnych celów i działalności ONZ
  • Inicjowanie działania wśród społeczeństwa polskiego, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w światowych kampaniach, rocznicach i obchodach międzynarodowych dni ustanowionych przez ONZ oraz innych wydarzeniach.
  • Współpraca z ośrodkami akademickimi, kołami studenckimi, szkołami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz agendami NZ w Polsce i za granicą
  • Współpraca przy organizowaniu modelowych konferencji Narodów Zjednoczonych (Model UN).

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie funkcjonuje w ramach Departamentu Informacji Publicznej ONZ, który opracowuje strategie komunikacyjne i ogłasza kampanie informacyjne skierowane do społeczeństwa obywatelskiego. Mają one zwiększyć świadomość narodów na temat najważniejszych kwestii, wyzwań i zagrożeń, z jakimi boryka się świat.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
08 stycznia 2018 15:27
Data publikacji:
09 stycznia 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 stycznia 2018 10:48
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski
Flaga ONZ

Przeczytaj treść ponownie