Najwyższe Organy Kontroli UE wobec kryzysu ekonomicznego

Szefowie unijnych organów kontroli oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zbierają się co roku w ramach tzw. Komitetu Kontaktowego. Ich ostatnie spotkanie poświęcone było walce z kryzysem ekonomicznym oraz wyzwaniom związanym z kolejnym okresem finansowania w UE.

Jacek Mazur o spotkaniu Komitetu Kontaktowego

NOK UE o kryzysie ekonomicznym

Publiczni audytorzy chcą jeszcze mocniej włączyć się walkę z ekonomiczną zapaścią. Najwyższe organy kontroli państw strefy euro już wcześniej wyszły z inicjatywą uwzględnienia ich roli w europejskim mechanizmie stabilności (EMS). Trwają pracę nad modyfikacją przepisów, która to umożliwi. Kontrolerzy dyskutowali także nad możliwością wykorzystania i promowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (IPSAS). Wiosną 2013 r. odbędzie się na ten temat specjalne seminarium Komitetu Kontaktowego.

Prezesi najwyższych organów kontroli przedstawili podczas spotkania w Portugalii wybrane raporty, które pośrednio lub bezpośrednio są odpowiedzią na zjawisko narastającego kryzysu finansowego. Szwedzi opowiedzieli np. o kontroli pobierania różnych rodzajów dochodów budżetowych, a Holendrzy o kontroli monitorowania ryzyk, które mogą mieć wpływ na wydatki budżetu państwa w przyszłości.

W ostatnich latach ujawniono w państwach członkowskich przypadki fałszowania statystyk dotyczących długu publicznego. Najwyższa Izba Kontroli i jej duński odpowiednik współprzewodniczyli grupie zadaniowej, która badała możliwość współdziałania publicznych audytorów z Eurostatem i krajowymi urzędami statystycznymi. Zgromadzeni w Portugalii kontrolerzy zgodzili się, że mimo różnic pod względem uprawnień, obowiązków i kompetencji, łączy ich z wymienionymi instytucjami wspólny cel - dobre zarządzanie publiczne. Najwyższe organy kontroli jako jedyne mają dostęp do danych źródłowych w poszczególnych państwach (chodzi np. o dane prezentowane w Polsce przez gminy, ZUS i inne publiczne instytucje). Mogą więc odegrać ważną rolę w monitorowaniu rzetelności statystyk prowadzonych przez instytucje rządowe i samorządowe.

Kolejne zebranie Komitetu Kontaktowego odbędzie się w październiku 2013 r. w Wilnie.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 listopada 2012 09:55
Data publikacji:
02 listopada 2012 09:55
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:46
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Najwyższe Organy Kontroli UE wobec kryzysu ekonomicznego

Przeczytaj treść ponownie