Nowi członkowie Kolegium NIK

Według ustawy o NIK w skład Kolegium Izby wchodzą: Prezes NIK (jako przewodniczący), wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz członkowie Kolegium reprezentujący pracowników NIK oraz przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych. Członków Kolegium powołuje Marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

Prof. Jan Majchrowski, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, ks. dr hab. Włodzimierz Broński, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Józef Płoskonka

Nowo powołani członkowie Kolegium NIK wraz z Marszałkiem Sejmu, Szefową Kancelarii Sejmu i Prezesem NIK.

Nowi członkowie Kolegium NIK:

  • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju. Jest między innymi członkiem  Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa finansowego i szeroko pojętego prawa podatkowego, był ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Autor około 600 publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego i finansowego.
  • ks. dr hab. Włodzimierz Broński - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa, zastępca dyrektora Instytutu Prawa KUL, członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. W 2013 r. został powołany do utworzonego przy Ministerstwie Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Od listopada 2013 r. - członek Kolegium Najwyżej Izby Kontroli (ponownie powołany w skład Kolegium NIK).
  • dr hab. Jan Majchrowski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy wojewoda lubuski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1990 r. zatrudniony w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest także profesorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był także ekspertem Rady Europy w ramach Grupy Państw Przeciw Korupcji (GRECO). Zajmuje się nauką o państwie i prawoznawstwem a specjalizuje w zagadnieniach z zakresu teorii państwa i prawa konstytucyjnego.
  • dr Józef Płoskonka - doktor nauk fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wojewoda kielecki, był także ekspertem w Zespole ds. Reformy Administracji Publicznej w Instytucie Spraw Publicznych. W latach 1998-2001 wiceszef MSWiA w rządzie Jerzego Buzka. W 2002 został członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli i doradcą prezesa NIK - od 2002 r. nieprzerwanie od 5 kadencji pracuje w Kolegium NIK. Pracował m.in. w Delegaturze NIK w Kielcach, pełnił również obowiązki dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Od 2011 r. radca Prezesa NIK.

- Mam nadzieję, że osoby powołane w skład Kolegium NIK, ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje będą bardzo dobrze wykonywały swoje obowiązki - powiedział prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Każdego roku Kolegium m.in. zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, uchwala roczne plany pracy Izby, projekt budżetu, uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych. Rozstrzyga w sprawach kontroli dotyczących działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP.

fot. Marek Brzeziński

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 maja 2017 13:38
Data publikacji:
15 maja 2017 13:38
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 15:37
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Nowi członkowie Kolegium NIK wraz z Marszałkiem Sejmu, Szefową Kancelarii Sejmu i Prezesem NIK (Prof. Jan Majchrowski, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, ks. dr hab. Włodzimierz Broński, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka

Przeczytaj treść ponownie