Pomoc konkretna, strategie ogólnikowe

Prawidłowość przyznawania wybranych form pomocy przez ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego

Wsparcia w ramach pomocy społecznej udzielano prawidłowo, wnioski były należycie weryfikowane. Wystąpiły natomiast nieprawidłowości w dokumentach strategicznych i procedurach administracyjnych.

Kontrolę doraźną, obejmującą lata 2021–2022, przeprowadzono w ośrodkach pomocy społecznej w Brwinowie (Środowiskowy OPS), Mińsku Mazowieckim (Miejski OPS) i Nadarzynie (Gminny OPS). Impulsem do jej podjęcia był m.in. fakt, że pomoc społeczna jest reglamentowana i świadczona w sposób uznaniowy, co może nieść ryzyko działań nieprzejrzystych i zaniedbań.

We wszystkich trzech OPS w badanym okresie w sposób rzetelny:

  • wystawiano skierowania do domów pomocy społecznej,
  • przyznawano usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania,
  • przyznawano zasiłki stałe, okresowe i celowe.

Każda osoba, która złożyła wniosek o udzielenie jednej z tych form pomocy, uzyskała ją. Wnioski te podlegały weryfikacji, m.in. poprzez wywiady środowiskowe i aktualizację. Prawidłowo określano:

  • sytuację życiową i materialną wnioskodawców (z jednym wyjątkowym wypadkiem w Mińsku, gdzie tego nie uczyniono, choć minął rok od zakończenia świadczenia wsparcia),
  • wysokość odpłatności za świadczoną pomoc i wysokość zasiłków (i tu w dwóch wypadkach w Mińsku nie zawarto umów z osobami zobowiązanymi do współfinansowania kosztów pobytu w placówce, przez co płatność dokonana została tylko w części).

Świadczeniobiorcy byli kierowani do wskazanych miejsc udzielania pomocy (DPS) bez zwłoki.

W żadnym ze skontrolowanych ośrodków w Strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych nie uwzględniono ram finansowych, źródeł finansowania ani planowanych wydatków ujętych w wieloletniej perspektywie, jak również nie wyznaczono mierników służących należytemu monitorowaniu realizacji przyjętych celów. Wskutek tego Strategie te miały charakter ogólnikowy i deklaratywny.

OPS w Mińsku Mazowieckim i w Nadarzynie nierzetelnie sporządzały decyzje administracyjne: m.in. nie wskazywano w nich miejsca świadczenia wsparcia (obydwa OPS), błędnie określano termin wnoszenia odpłatności za świadczenia (Mińsk), nie określono zakresu świadczonych usług (Nadarzyn – jedna decyzja).

Te same placówki nie przedstawiały potrzeb w zakresie pomocy społecznej w corocznych sprawozdaniach z działalności, co jest niezgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Z kolei OPS w Brwinowie dostarczał wnioskodawcom decyzje administracyjne przesyłkami nierejestrowanymi, co również kontrola uznaje za działanie nieprawidłowe.

Wnioski

Wnioski postawione skontrolowanym placówkom dotyczyły:

  • dokonania rzetelnych i aktualizujących zmian w opracowywanych Strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022–2025 poprzez wskazanie ram finansowych i mierników realizacji poszczególnych celów;
  • przedstawiania w corocznych sprawozdaniach z działalności potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
  • rzetelnego przygotowywania decyzji administracyjnych ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • zawierania z osobami zobowiązanymi umów dotyczących ponoszenia przez te osoby części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej;
  • dostarczania wnioskodawcom decyzji administracyjnych przesyłką rejestrowaną.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
08 września 2023 08:31
Data publikacji:
08 września 2023 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
08 września 2023 08:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Sylwetka granic Polski z oznaczonym województwem mazowieckim, obok tablica urzędowa z napisem OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ © AdobeStock (mapa) / MOs810 (tablica - zmiana napisu i kadrowania) CC BY-SA 4.0

Przeczytaj treść ponownie